Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Sibnayal
potassium citrate, potassium hydrogen carbonate

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Sibnayal 8 mEq depotrakeet Sibnayal 24 mEq depotrakeet kaliumsitraatti/kaliumvetykarbonaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Haittavaikutuksista ilmoittaminen


image

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 1. Sibnayal-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä annospussissa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Ei saa säilyttää yli 30 °C:n lämpötilassa.


  Hävitä käyttämättä jäänyt sisältö, jos annospussi on avattu.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Sibnayal sisältää

Sibnayalin vaikuttavat aineet ovat kaliumsitraatti ja kaliumvetykarbonaatti (eli kaliumbikarbonaatti). Yksi Sibnayal 8 mEq -annospussi sisältää 282 mg kaliumsitraattia ja 527 mg kaliumvetykarbonaattia.

Yksi Sibnayal 24 mEq -annospussi sisältää 847 mg kaliumsitraattia ja 1 582 mg kaliumvetykarbonaattia.


Muut aineet ovat hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), mikrokiteinen selluloosa (E460(i)), glyserolidibehenaatti, magnesiumstearaatti (E470b), vedetön kolloidinen piidioksidi, raskas magnesiumoksidi (E530), etyyliselluloosa (E462), klorofylliini (E140 (ii)) ja talkki.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Sibnayal on sekoitus vihreitä ja valkoisia depotrakeita, jotka toimitetaan annospusseissa. Yksi pakkaus sisältää 60 annospussia.


Sibnayalia on saatavana monipakkauksissa, jotka sisältävät kaksi, kolme, neljä, viisi tai kuusi 60 annospussin pakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


ADVICENNE

262 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

Ranska

infomed@advicenne.com


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


Danmark - Norge - Sverige

Frostpharma AB Berga Backe 2

18253 Danderyd, Sverige

Suomi/Finland Frostpharma AB Berga Backe 2

18253 Danderyd, Ruotsi/Sverige

Tel: + 46 8 243660

regulatory@frostpharma.com

Tel: + 35 875 32 51 209

regulatory@frostpharma.com


België/Belgique/Belgien - България - Česká republika - Deutschland - Eesti - Ελλάδα - España - France - Hrvatska - Ireland - Ísland - Italia - Κύπρος - Latvija - Lietuva - Luxembourg/Luxemburg - Magyarország - Malta - Nederland - Österreich - Polska - Portugal - România - Slovenija - Slovenská republika - Kingdom (Northern Ireland) ADVICENNE

262 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, France

Tel : + 33 1 85 73 36 21


Valmistaja


ELAIAPHARM

2881 route des Crêtes

ZI les Bouillides Sophia Antipolis

06560 Valbonne Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.