Kotisivun Kotisivun

Anidulafungin Accord
anidulafungin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Anidulafungin Accord 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

anidulafungiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tai lapsesi aloittaa lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Anidulafungin Accord -valmistetta.


Lääkäri saattaa päättää seurata sinua


Lapset ja nuoret

Anidulafungin Accord –valmistetta ei saa antaa alle 1 kuukauden ikäisille vauvoille.


Muut lääkevalmisteet ja Anidulafungin Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai lapsesi käyttää, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


Raskaus ja ime tys

Anidulafungin Accordin vaikutusta raskaana oleviin naisiin ei tiedetä. Siksi Anidulafungin Accordin käyttöä raskausaikana ei suositella. Hedelmällisessä iässä olevien naispotilaiden on käytettävä luotettavaa raskaudenehkäisyä. Ota heti yhteys lääkäriisi, jos tulet Anidulafungin Accord -hoidon aikana raskaaksi.


Anidulafungin Accordin vaikutusta imettäviin naisiin ei tiedetä. Jos imetät, kerro asiasta lääkärillesi tai hoitohenkilökunnalle, ennen Anidulafungin Accord -hoidon aloittamista.


Kysy lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


Anidulafungin Accord sisältää fruktoosia

Tämä lääke sisältää 102,5 mg fruktoosia (sokerityyppi) yhdessä injektiopullossa. Jos lääkäri on kertonut sinulle joskus aiemmin, että elimistösi ei siedä joitakin sokerityyppejä, kerro asiasta hoitavalle lääkärille, ennen kuin saat tätä lääkevalmistetta.


Jos sinulla (tai lapsellasi) on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI, harvinainen perinnöllinen sairaus), sinulle (tai lapsellesi) ei saa antaa tätä lääkevalmistetta. Potilaat, joilla on HFI, eivät kykene hajottamaan tämän lääkevalmisteen sisältämää fruktoosia, mikä voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.


Sinun on kerrottava lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä, jos sinulla (tai lapsellasi) on HFI tai jos lapsesi ei voi enää käyttää makeita ruokia tai juomia, koska ne aiheuttavat pahoinvointia, oksentelua tai epämukavia tuntemuksia, kuten vatsan turpoamista, vatsan kouristuksia tai ripulia.


Anidulafungin Accord sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Mite n Anidulafungin Accord -valmiste tta käyte tään


  Lääkäri tai muu terveydenhoidon ammattilainen saattaa Anidulafungin Accordin käyttövalmiiksi ja annostelee sen sinulle tai lapsellesi (tämän pakkausselosteen lopussa on vain lääkäreille ja terveydenhoidon ammattilaisille tarkoitettu osio, jossa on lisätietoa Anidulafungin Accordin käyttövalmiiksi saattamisesta).


  Lapsille ja nuorille (iältään 1 kuukaudesta alle 18 vuoteen) hoito aloitetaan ensimmäisenä päivänä annoksella 3,0 mg/kg (enintään 200 mg) (kyllästysannos). Tämän jälkeen vuorokausiannos on

  1,5 mg/kg (enintään 100 mg) (ylläpitoannos). Annettava annos riippuu potilaan painosta.

  Aikuisille hoito aloitetaan 200 mg:lla ensimmäisenä päivänä (kyllästysannos). Tämän jälkeen saat 100 mg vuorokaudessa (ylläpitoannos).


  Saat Anidulafungin Accordin -annoksesi kerran vuorokaudessa hitaana infuusiona (tiputuksena) laskimoon. Aikuisten ylläpitoannoksen tiputus kestää vähintään 1,5 tuntia ja kyllästysannoksen tiputus 3 tuntia. Lasten ja nuorten infuusio voi potilaan painosta riippuen kestää lyhyemmän aikaa.


  Lääkäri päättää, kuinka kauan hoitosi kestää ja kuinka paljon Anidulafungin Accordia saat päivää kohti. Lääkäri seuraa myös hoidon vaikutusta sinuun ja tilaasi.


  Hoidon tulisi yleensä kestää vähintään 14 päivän ajan siitä, kun veressäsi viimeksi todettiin Candida-

  sieni.


  Jos saat e nemmän Anidulafungin Accordia kuin sinun pitäisi

  Jos olet huolissasi siitä, että olet saattanut saada Anidulafungin Accordia liikaa, kerro asiasta heti lääkärille tai hoitohenkilökunnalle.


  Jos unohdat käyttää Anidulafungin Accordia

  Saat tätä lääkettä tiiviissä lääketieteellisessä valvonnassa, joten annoksesi unohtuminen ei ole todennäköistä. Jos kuitenkin epäilet annoksesi unohtuneen, kerro asiasta lääkärille tai hoitohenkilökunnalle.

  Lääkäri ei saa antaa sinulle kaksinkertaista annosta.


  Jos lopetat Anidulafungin Accordin käytön

  Kun lääkäri lopettaa Anidulafungin Accord -hoitosi, sinulla ei pitäisi ilmetä mitään Anidulafungin Accordin aiheuttamia vaikutuksia.


  Lääkäri voi määrätä sinulle jotakin toista lääkettä Anidulafungin Accord -hoitosi jälkeen sieni- infektion hoitamiseksi edelleen tai sen uusiutumisen estämiseksi.


  Jos alkuperäiset oireesi uusiutuvat, kerro asiasta heti lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkäri havaitsee jotkut näistä haittavaikutuksista seuratessaan tilaasi ja hoidon vaikutusta.


  Anidulafungin Accord -valmisteen käytön yhteydessä on harvoin raportoitu hengenvaarallisia allergisia reaktioita, joihin voi liittyä myös hengenahdistusta ja hengityksen vinkumista tai aikaisemman ihottuman pahenemista.


  Vakavat haittavaikutukset – kerro välittömästi lääkärille tai muulle te rveydenhuollon ammattilaise lle, jos sinulle ilmaantuu jotakin seuraavista:

  • kouristuksia (kouristuskohtauksia)

  • kaulan ja kasvojen punoitusta

  • ihottumaa, kutinaa

  • kuumia aaltoja

  • nokkosihottumaa

  • hengitysteitä ympäröivien lihasten äkillistä supistumista, mistä aiheutuu hengityksen vinkumista tai yskää

  • hengitysvaikeuksia.

   Muut haittavaikutukset

   Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla kymmenestä) ovat:

  • veren liian matala kaliumpitoisuus (hypokalemia)

  • ripuli

  • pahoinvointi.


   Yleisiä haittavaikutuks ia (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä) ovat:

  • kouristuskohtaus

  • päänsärky

  • oksentelu

  • verikokeella todetut maksan toiminnan muutokset

  • ihottuma, kutina

  • verikokeella todetut munuaisten toiminnan muutokset

  • epänormaali sapenvirtaus sappirakosta suoleen (kolestaasi)

  • korkea verensokeri

  • korkea verenpaine

  • matala verenpaine

  • äkilllinen hengitysteitä ympäröivien lihasten kouristus, joka aiheuttaa hengityksen vinkumista tai yskimistä

  • hengenahdistus.


   Melko harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta) ovat:

  • verenhyytymisjärjestelmänhäiriö

  • ihon punoitus ja kuumoitus

  • kuumat aallot

  • mahakipu

  • nokkosihottuma

  • kipu pistokohdassa.


   Yleisyysluokka tunte maton (koska saatavissa oleva tie to ei riitä arviointiin):

  • hengenvaarallinen allerginen reaktio


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Anidulafungin Accord -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C).

  Käyttövalmiiksi saatettua infuusiokonsentraattiliuosta voi säilyttää korkeintaan 25 °C:ssa enintään

  24 tuntia. Mikrobiologise lta kannalta katsoen valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ennen valmisteen antoa ovat käyttäjän vastuulla.


  Infuusioliuosta voi säilyttää 25 °C:ssa (huoneenlämmössä) 48 tuntia, (ei saa jäätyä). Käytä infuusioliuos 25 °C:ssa (huoneenlämmössä) 48 tunnin kuluessa.


  Mikrobiologise lta kannalta katsoen valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ennen valmisteen antoa ovat käyttäjän vastuulla eivätkä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2°C - 8°C:ssa, ellei laimentaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Anidulafungin Accord sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Anidulafungin Accord on saatavana pakkauksessa, jossa on injektiopullossa 100 mg infuusiokuiva- ainetta liuosta varten.

Infuusiokuiva-aine, liuosta varten on valkoinen tai lähes valkoinen kiinteä aine. Pakkauskoko: 1 injektiopullo.

Myyntiluvan haltija


Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Alankomaat


Valmistaja PharmIdea SIA Rupnicu Str. 4

2114 Olaine Liettua


Lyocontract GmbH, Pulverwiese 1,

38871 Ilsenburg, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.09.2022


<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille ja ne koskevat vain Anidulafungin Accord -valmistetta, jossa on 1 injektiopullo, joka sisältää 100 mg infuusiokuiva-ainetta, konsentraattiliuosta varten:


Liuota injektiopullon sisältö injektionesteisiin käytettävällä vedellä ja laimenna saatu infuusiokonsentraattiliuos VAIN joko 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusioliuoksella tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi-infuusioliuokse lla. Käyttövalmiiksi saatetun Anidulafungin Accordin yhteensopivuutta muiden laskimonsisäisesti annosteltavien aineiden, infuusioliuosten tai lääkkeiden kanssa kuin 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusioliuoksen tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi- infuusioliuoksen kanssa ei ole vahvistettu. Infuusioliuosta ei saa jäädyttää.


Käyttövalmiiksi saattaminen

Saata jokainen injektiopullo aseptisesti käyttövalmiiksi 30 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä, jolloin pitoisuudeksi tulee 3,33 mg/ml. Käyttövalmiiksi saattaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Jos infuusiokonsentraattiliuoksessa näkyy hiukkasia tai värjääntymistä seuraavaksi tehtävän laimentamisen jälkeen, liuos on hävitettävä.


Käyttövalmiiksi saatettua infuusiokonsentraattiliuosta voi säilyttää korkeintaan 25 °C:ssa enintään

24 tuntia ennen laimentamista. Mikrobiologiselta kannalta katsoen valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ennen valmisteen antoa ovat käyttäjän vastuulla.


Laimentaminen ja infuusio

Parente raalisesti anne ttavat lääkevalmisteet on tarkastettava

silmämääräisesti ennen antoa hiukkasten ja värjäytymie n varalta, jos se on liuoksen ja pakkauksen suhteen mahdollista. Liuos on hävitettävä, jos siinä näkyy joko hiukkasia tai värjäytymiä.


Aikuiset potilaat

Siirrä käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraattiliuos aseptisesti injektiopullosta/-pulloista infuusiopussiin (tai -pulloon), jossa on joko 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusioliuosta tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi-infuusioliuosta, saavuttaaksesi sopivan anidulafungiinipitoisuuden.

Seuraavassa taulukossa on esitetty laimentaminen siten, että infuusioliuoksen lopullinen pitoisuus on

0,77 mg/ml, sekä kunkin annoksen infuusio-ohjeet.


Anidulafungin Accordin laimentamine n annostelua varte n


Annos

Kuiva- ainepulloja

Infuusiokon sentraattiliu osta

yhteensä

Infuusio- liuostaA

Infusoitava a liuosta yhte ensäB

Infuusiono- peus

Infuusion minimikesto


100 mg

1

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

tai 84 ml/tunti

90 min


200 mg

2

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

tai 84 ml/tunti

180 min

A Joko 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusioliuosta tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi-infuusioliuosta.

B Infuusioliuoksen pitoisuus on 0,77 mg/ml.


Infuusionopeus ei saa ylittää 1,1 mg/min (vastaa 1,4 ml/min tai 84 ml/tunti, kun liuottaminen ja laimentaminen on tehty ohjeen mukaan).


Pediatriset potilaat

Pediatristen potilaiden (iältään 1 kuukaudesta alle 18 vuoteen) annokseen tarvittava infuusiotilavuus vaihtelee potilaiden painon perusteella. Käyttövalmiiksi saatettu liuos on laimennettava edelleen siten, että lopullisen infuusioliuoksen pitoisuus on 0,77 mg/ml. Ohjelmoitavan ruisku- tai infuusiopumpun käyttöä suositellaan. Infuusionopeus ei saa ylittää 1,1 mg:aa/min (vastaa 1,4 ml:aa/min tai 84 ml:aa/h, kun käyttövalmiiksi saattamine n ja laimentamine n on te hty ohjeiden mukaan).


 1. Laske potilaan annos ja saata tarvittava(t) injektiopullo(t) käyttövalmiiksi ohjeiden mukaan siten, että pitoisuus on 3,33 mg/ml.


 2. Laske tarvittava tilavuus (ml) käyttövalmiiksi saatettua anidulafungiinia :

  • anidulafungiinin tilavuus (ml) = anidulafungiiniannos (mg) ÷ 3.33 mg/ml


 3. Laske annettavan liuoksen kokonaistilavuus (ml) siten, että lopullinen pitoisuus on 0,77 mg/ml:

  • annettavan liuoksen kokonaistilavuus (ml) = anidulafungiiniannos (mg) ÷ 0,77 mg/ml


 4. Laske annettavaa liuosta varten tarvittavan laimentimen tilavuus [5 %:n dekstroosi-injektioliuos (USP) tai 0,9 %:n natriumkloridi-injektioliuos (USP, normaali keittosuolaliuos)]:

  • laimentimen tilavuus (ml) = annettavan liuoksen kokonaistilavuus (ml) – anidulafungiinin tilavuus (ml)


 5. Siirrä tarvittava määrä (ml) anidulafungiinia ja 5 %:n dekstroosi-injektioliuosta (USP) tai 0,9 %:n natriumkloridi-injektioliuosta (USP, normaali keittosuolaliuos) aseptisesti antoa varten tarvittavaan infuusioruiskuun tai i.v. infuusiopussiin.


Vain kertakäyttöön. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.