Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Sinmelan
esketamine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Sinmelan 5 mg/ml, injektioneste, liuos Sinmelan 25 mg/ml, injektioneste, liuos


esketamiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Polikliinisen anestesian jälkeen

Polikliinisen anestesian jälkeen tarvitset kotimatkalle saattajan eikä sinun pidä nauttia alkoholia lähimmän vuorokauden (24 tunnin) aikana.


Muut lääkevalmisteet ja Sinmelan

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Sinmelan voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen. Näitä lääkkeitä ovat:

5 mg/ml: injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridi, suolahappo (pH:n säätämiseen) 25 mg/ml: injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridi, suolahappo (pH:n säätämiseen).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sinmelan on kirkas, väritön injektioneste, liuos.


Sinmelan 5 mg/ml, injektioneste, liuos

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Eurocept International B.V. Trapgans 5

1244RL Ankeveen

Alankomaat


Tämä lääkevalmiste on hyväksytty ETA:n jäsenmaissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta, Belgia, Saksa, Ranska, Alankomaat: Esketiv Suomi, Norja, Slovenia, Ruotsi: Sinmelan

Puola: Jeromal


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.03 .2021


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille.


Sinmelan-valmistetta saavat antaa vain pätevät anestesiologit tai heidän valvonnassaan toimivat henkilöt. Elintoimintojen ylläpitoon tarvittava välineistö on pidettävä saatavilla.


Yhte ensopimattomuudet

Sinmelan on kemiallisesti yhteensopimaton barbituraattien ja diatsepaamin kanssa, koska ne saostuvat sekoitettuna. Niitä ei saa sekoittaa samaan ruiskuun eikä infuusionesteeseen.


Kestoaika

Ennen avaamista: 36 kuukautta


Käytönaikainen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on osoitettu 48 tuntiin asti 25 °C:ssa. Mikrobiologise lta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi, ellei pakkausta avata ja valmistetta laimenneta sellaisella menetelmällä, joka estää mikrobikontaminaation. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


Erityise t varotoimet hävittämiselle sekä muut käsittelyohjeet


Vain kertakäyttöön.


Sinmelan voidaan laimentaa sekoittamalla siihen 50 mg/ml (5-prosenttista) glukoosiliuosta ja 9 mg/ml (0,9- prosenttista) natriumkloridia.


0,5 mg/kg:n esketamiiniliuoksen valmistaminen: 10 ml Sinmelan 25 mg/ml -valmistetta lisätään 500 ml:aan 5-prosenttista dekstroosia tai 0,9-prosenttista NaCl-liuosta. Kun liuos on valmistettu aseptisissa olosuhteissa, sitä voidaan käyttää enintään 24 tunnin ajan, jos sitä on säilytetty alle 25°C:ssa. Kun liuosta ei ole valmistettu aseptisissa olosuhteissa, sitä voidaan käyttää enintään 24 tunnin ajan, jos sitä on säilytetty 2-8°C:ssa, tai

12 tunnin ajan, jos sitä on säilytetty alle 25°C:ssa. Sinmelan 5 mg/ml -valmisteen laimentamista ei suositella.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.


Parenteraaliset valmisteet on tarkistettava silmämääräisesti hiukkas- tai värimuutosten varalta ennen käyttöä, mikäli liuos ja pakkaus sen mahdollistavat. Liuosta ei saa käyttää, jos se on värjäytynyt tai samea tai jos siinä havaitaan hiukkasia.