Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Zinforo
ceftaroline fosamil

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Zinforo 600 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

keftaroliinifosamiili


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Zinforo on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zinforo-valmistetta

 3. Miten Zinforo-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Zinforo-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Zinforo on ja mihin sitä käytetään Mitä Zinforo on

  Zinforo on antibiootti, joka sisältää vaikuttavana aineena keftaroliinifosamiilia. Se kuuluu kefalosporiiniantibioottien ryhmään.


  Mihin Zinforo-valmistetta käytetään

  Zinforo-valmisteella hoidetaan lapsia (vastasyntyneistä alkaen) ja aikuisia, joilla on

  • ihon ja ihonalaisten kudosten tulehdus

  • infektio keuhkoissa (keuhkokuume).


   Miten Zinforo toimii

   Zinforo tappaa tiettyjä bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia tulehduksia.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zinforo-valmistetta Älä käytä Zinforo-valmistetta

  • jos olet allerginen keftaroliinifosamiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos olet allerginen muille kefalosporiiniantibiooteille

  • jos jokin toinen antibiootti, kuten penisilliini tai karbapeneemi, on joskus aiheuttanut sinulle vaikean allergisen reaktion.


   Älä käytä Zinforo-valmistetta, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen Zinforo-valmisteen käyttöä.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Zinforo-valmistetta

  • jos sinulla on munuaissairaus (lääkäri saattaa joutua määräämään sinulle pienemmän annoksen)

  • jos olet joskus saanut kohtauksia (kouristuksia)

  • jos jokin toinen antibiootti, kuten penisilliini tai karbapeneemi, on joskus aiheuttanut sinulle muun kuin vaikean allergisen reaktion

  • jos olet aiemmin saanut vaikean ripulin käytettyäsi antibiootteja.

   Sinulle saattaa kehittyä toisen bakteerin aiheuttama infektio Zinforo-hoidon aikana tai sen jälkeen.


   Sinulle voi kehittyä vaikea-asteisten ihoreaktioiden oireita ja merkkejä, kuten kuumetta, nivelkipua, ihottumaa, punoittavaa ja hilseilevää ihottumaa, märkää sisältäviä ihokyhmyjä, rakkuloita tai ihon kuoriutumista, vartalolla esiintyviä punaisia pyöreitä laikkuja, joiden keskellä on usein rakkuloita, haavaumia suuhun, nieluun, nenään, sukupuolielimiin ja silmiin. Jos näitä ilmaantuu, kerro siitä heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.


   Laboratoriotutkimus

   Sinulla saatetaan todeta poikkeava tulos laboratoriotutkimuksessa (Coombsin koe), jolla etsitään tiettyjä punasolujen vasta-aineita. Jos punasolujen määrä pienenee, lääkäri saattaa tarkistaa, johtuuko se näistä vasta-aineista.


   Jos jokin edellä mainittu koskee sinua (tai et ole varma), käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen ennen Zinforo-valmisteen käytön aloittamista.


   Muut lääkevalmisteet ja Zinforo

   Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Raskaus ja imetys

   Keskustele lääkärin kanssa ennen Zinforo-valmisteen käyttöä, jos olet raskaana. Älä käytä tätä lääkettä raskauden aikana, paitsi lääkärin määräyksestä.


   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Zinforo saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta. Tämä saattaa heikentää ajokykyä tai kykyä käyttää koneita.


 3. Miten Zinforo-valmistetta käytetään


  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Zinforo-valmisteen sinulle.


  Miten paljon lääkettä käytetään

  Tavanomainen suositeltu annos aikuisilla on 600 mg 12 tunnin välein. Joidenkin infektioiden hoidossa lääkäri saattaa suurentaa annoksen 600 mg:aan 8 tunnin välein. Lapsilla tavanomainen suositeltu annos

  riippuu lapsen iästä ja painosta ja annetaan 8–12 tunnin välein. Se annetaan tiputuksena laskimoon

  560 minuutin kuluessa, jos saat tavanomaisen annoksen, tai 120 minuutin kuluessa, jos saat tavanomaista suuremman annoksen.


  Hoidon kesto on ihoinfektioiden kohdalla yleensä 514 vuorokautta ja keuhkokuumeen kyseessä ollessa 57 vuorokautta.


  Potilaat, joilla on munuaissairaus

  Jos sinulla on munuaissairaus, lääkäri saattaa pienentää annosta, koska Zinforo poistuu elimistöstä munuaisten kautta.


  Jos käytät enemmän Zinforo-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos epäilet saaneesi liikaa Zinforo-valmistetta, kerro siitä välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.


  Jos unohdat Zinforo annoksen

  Jos epäilet, että annos on unohtunut, kerro siitä välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tämän lääkkeen käyttöön saattaa liittyä seuraavia haittavaikutuksia:


  Kerro näistä oireista välittömästi lääkärille, sillä saatat tarvita kiireellistä hoitoa:

  • Huulten, kasvojen, kurkun tai kielen äkillinen turpoaminen; vaikea ihottuma; ja nielemis- tai hengitysvaikeudet. Nämä oireet saattavat aiheutua vaikeasta allergisesta reaktiosta (anafylaksia) ja olla hengenvaarallisia.

  • Vaikeaksi muuttunut tai pitkään kestänyt ripuli tai verta tai limaa sisältävä uloste Zinforo-hoidon aikana tai sen jälkeen. Tällöin ei saa ottaa lääkkeitä, jotka pysäyttävät suolen toiminnan tai hidastavat sitä.


   Hyvin yleiset (saattavat ilmetä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä):

  • Muutokset verikokeessa, jota kutsutaan Coombsin kokeeksi, ovat yleisiä tämäntyyppistä antibioottia saavilla potilailla. Tällä kokeella etsitään tiettyjä punasolujen vasta-aineita.


   Yleiset (saattavat ilmetä alle yhdellä henkilöllä kymmenestä):

  • kuume

  • päänsärky

  • huimaus

  • kutina, ihottuma

  • ripuli, vatsakipu

  • pahoinvointi tai oksentelu

  • maksan lisääntynyt entsyymien tuotanto (todetaan verikokeella)

  • verisuoniin liittyvä kipu ja ärsytys

  • punoitus, kipu tai turvotus injektiokohdassa.


   Melko harvinaiset (saattavat ilmetä alle yhdellä henkilöllä sadasta):

  • anemia

  • kohonnut, kutiava ihottuma (nokkosihottuma)

  • veren kreatiniinipitoisuuden suureneminen. Kreatiniini kuvaa munuaisten toimintakykyä.

  • normaalia herkempi verenvuototaipumus tai taipumus saada mustelmia. Tämä saattaa johtua vähentyneestä verihiutaleiden määrästä.

  • muutokset veren hyytymistesteissä

  • veren valkosolujen kokonaismäärän tai tietyntyyppisten veren valkosolujen määrän pieneneminen (leukopenia ja neutropenia)

  • mielentilan muutokset, kuten sekavuus, alentunut tajunnantaso, poikkeavat liikkeet tai kouristuskohtaukset (enkefalopatia); näitä on esiintynyt, kun annettu annos on ollut liian suuri,

   etenkin munuaissairauksia sairastavilla henkilöillä.


   Harvinaiset (saattavat ilmetä alle yhdellä henkilöllä tuhannesta):

  • tiettyjen veren valkosolujen määrän merkittävä väheneminen (agranulosytoosi). Sinulle saattaa nousta kuume tai saatat kokea flunssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai muita infektioita, jotka saattavat olla vakavia

  • tiettyjen veren valkosolujen määrän suureneminen (eosinofilia).


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  • eräänlainen keuhkosairaus, jossa eosinofiilien (eräänlaisten veren valkosolujen) määrä keuhkoissa lisääntyy (eosinofiilinen pneumonia).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

   image

   Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessäV luetellunkansallisen ilmoitusjärjestelmänkautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Zinforo-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30°C.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Sairaala hävittää jätteen turvallisesti. Näin menetellen suojellaan luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Zinforo sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Zinforo on vaalea kellertävän valkoinen tai vaaleankeltainen kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten injektiopullossa. Sitä on saatavilla 10 injektiopullon pakkauksissa.


Myyntiluvan haltija


Pfizer Ireland Pharmaceuticals Operations Support Group Ringaskiddy, County Cork Irlanti


Valmistaja


ACS Dobfar S.p.A. Nucleo Industriale S. Atto 64100 Teramo

Italia


ACS Dobfar S.p.A. Via A. Fleming 2 37135 Verona

Italia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +35621 344610


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: Tärkeää: Lue valmisteyhteenveto ennen lääkkeen määräämistä.

Infuusionesteen valmistuksessa on noudatettava aseptista tekniikkaa. Zinforo-injektiopullon sisältö saatetaan käyttökuntoon 20 ml:lla steriiliä injektionesteisiin käytettävää vettä. Seuraavassa on yhteenveto Zinforo-injektiopullon käyttökuntoon saattamisesta:


Annosvahvuus (mg)

Lisättävä laimentimen määrä

(ml)

Keskimääräinen keftaroliinipitoisuus (mg/ml)

Käytettävä määrä

600

20

30

Kokonaismäärä


Käyttökuntoon saatettu liuos täytyy edelleen laimentaa, jolloin saadaan aikaan Zinforo-infuusioneste. Potilaan tarvitseman infuusiotilavuuden mukaan infuusion valmistamiseen voidaan käyttää 250 ml:n, 100 ml:n tai 50 ml:n infuusiopussia. Sopivia infuusiolaimentimia ovat: natriumkloridi-injektioneste

(9 mg/ml, 0,9 %), dekstroosi-injektioneste (50 mg/ml, 5 %), natriumkloridi- (4,5 mg/ml) ja dekstroosi- (25 mg/ml) injektioneste (0,45 % natriumkloridia ja 2,5 % dekstroosia) tai Ringerin laktaattiliuos.

Käyttövalmis liuos annetaan valitun annoksen mukaisesti: vakioannos 5–60 minuutin aikana tai suuri annos 120 minuutin aikana infuusiotilavuuksina 50 ml, 100 ml tai 250 ml.


Pediatrisilla potilailla infuusion määrä vaihtelee lapsen painon mukaan. Valmistuksen ja annostelun aikana infuusionestekonsentraatin keftaroliinifosamiilipitoisuus ei saa olla yli 12 mg/ml.


Käyttökuntoon saattaminen kestää alle 2 minuuttia. Sekoita käyttökuntoon saatettua liuosta varovaisesti ja tarkista, että sisältö on täysin liuennut. Parenteraaliset lääkevalmisteet on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten varalta ennen annostelua.


Zinforo-infuusionesteiden väri vaihtelee kirkkaasta ja vaaleankeltaisesta tummankeltaiseen pitoisuuden ja säilytysolosuhteiden mukaan. Nesteessä ei ole hiukkasia. Valmisteen teho ei heikkene, jos sitä säilytetään suosituksen mukaisesti.


Käyttövalmiin liuoksen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan korkeintaan 12 tuntia 28°C:ssa ja 6 tuntia 25 °C:ssa.


Mikrobiologiselta kannalta katsottuna lääke olisi käytettävä välittömästi, ellei avaamis-

/uudelleenvalmistus-/laimennusmenetelmä sulje pois mikrobikontaminaation riskiä.. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käyttöä edeltävät säilytysajat ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Zinforo-valmisteen yhteensopivuutta muiden lääkkeiden kanssa ei ole selvitetty. Zinforo-valmistetta ei saa sekoittaa muita lääkkeitä sisältävien liuosten kanssa tai lisätä niihin.


Injektiopullot ovat kertakäyttöisiä.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.