Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Unituxin
dinutuximab

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Unituxin 3,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

dinutuksimabi


imageTähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Toisinaan pakkausselostetta saattaa lukea tätä lääkettä käyttävä nuori henkilö, mutta tavallisimmin lukija on lapsen vanhempi tai huoltaja. Pakkausselosteessa viitataan kuitenkin sekä lukijaan että lääkkeen saajaan sanalla "sinä".


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Unituxin on kirkas, väritön neste infuusiota varten, ja se toimitetaan kirkkaassa lasisessa injektiopullossa. Pakkaus sisältää yhden injektiopullon.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


United Therapeutics Europe, Ltd. Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey Surrey KT16 9FG

Yhdistynyt kuningaskunta Puh: +44 (0)1932 664884

Faksi: +44 (0)1932 573800

S-posti: druginfo@unither.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Lisäksi sivustolla on linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja

harvinaislääkkeiden www-sivuille.


Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.


<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->


Annostus ja antotapa


Unituxin on rajoitettu ainoastaan sairaalakäyttöön, ja se on annettava sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta syöpähoitojen käytöstä. Lääkkeen saa antaa vain hoitoalan ammattilainen, joka on valmistautunut hoitamaan vakavia allergisia reaktioita, myös anafylaksiaa, ja lääke on annettava ympäristössä, jossa on välittömästi saatavana olevat täydet elvytysvalmiudet.


Annostus


Unituxinia annetaan suonensisäisenä infuusiona viitenä kuurina, joissa päiväannos on 17,5 mg/m2. Se annetaan 4.–7. vuorokausina kuureissa 1, 3 ja 5 (kukin kuuri kestää noin 24 vuorokautta) ja 8.–11. vuorokausina kuureissa 2 ja 4 (kukin kuuri kestää noin 28 vuorokautta).


Hoito-ohjelma koostuu dinutuksimabista, GM-CSF:stä, IL-2:sta ja isotretinoiinista, joita annetaan kuuden peräkkäisen kuurin aikana. Hoito-ohjelman yksityiskohtainen annostus on esitelty taulukoissa 1 ja 2.


Taulukko 1: Kuurit 1, 3 ja 5: Unituxinin, GM-CSF:n ja isotretinoiinin annostusaikataulu


Vrk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15–

24

GM-CSF1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dinutuksimabi2

X

X

X

X

Isotretinoiini3

X

X

X

X

X

 1. Granulosyytti-makrofagikasvutekijä (GM-CSF): 250 μg/m2/vrk annettuna joko ihonalaisena injektiona (ehdottoman

  suositeltavaa) tai suonensisäisenä infuusiona 2 tunnin ajan.

 2. Dinutuksimabi: 17,5 mg/m2/vrk jatkuvana suonensisäisenä infuusiona annettuna 10–20 tunnin aikana.

 3. Isotretinoiini: yli 12 kg:n painoisille potilaille: 80 mg/m2 kahdesti päivässä suun kautta annettuna, yhteensä 160 mg/m2/vrk; alle 12 kg:n painoisille potilaille: 2,67 mg/kg kahdesti päivässä suun kautta annettuna, yhteensä 5,33 mg/kg/vrk (pyöristä annos lähimpään 10 mg:aan).


Taulukko 2: Kuurit 2 ja 4: Unituxinin ja IL-2:n annostusaikataulu; kuurit 2, 4 ja 6: isotretinoiinin annostusaikataulu


Vrk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12–14

15–28

IL-21

X

X

X

X

X

X

X

X

Dinutuksimabi2

X

X

X

X

Isotretinoiini3

X

 1. Interleukiini-2 (IL-2): 3 MIU/m2/vrk jatkuvana suonensisäisenä infuusiona annettuna 96 tunnin aikana

  vuorokausina 1.–4. ja 4,5 MIU/m2/vrk vuorokausina 8.–11.

 2. Dinutuksimabi: 17,5 mg/m2/vrk jatkuvana suonensisäisenä infuusiona annettuna 10–20 tunnin aikana

 3. Isotretinoiini: yli 12 kg:n painoisille potilaille: 80 mg/m2 kahdesti päivässä suun kautta annettuna, yhteensä 160 mg/m2/vrk; alle 12 kg:n painoisille potilaille: 2,67 mg/kg kahdesti päivässä suun kautta annettuna, yhteensä 5,33 mg/kg/vrk (pyöristä annos lähimpään 10 mg:aan).


Ks. arvioitavien kriteerien luettelo taulukosta 3 ennen kunkin hoitokuurin aloitusta.


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 3: Kliiniset kriteerit, jotka on arvioitava ennen kunkin Unituxin-hoitokuurin aloitusta


Keskushermoston toksisuus

 • Siirrä kuurin aloitusta, kunnes keskushermoston toksisuus on laskenut 1. asteelle tai on hävinnyt ja/tai kohtausoireyhtymä on saatu hyvin hallintaan.

Maksan toimintahäiriö

 • Siirrä ensimmäisen kuurin aloitusta, kunnes alaniiniaminotransferaasin (ALAT) taso on alle 5 kertaa normaaliarvojen ylärajan (ULN) Siirrä 2.–6. kuurin aloitusta, kunnes ALAT on alle 10 kertaa ULN.

Trombosytopenia

 • Siirrä kuurin aloitusta, kunnes verihiutaleiden määrä on vähintään 20 000/μL.

 • Jos potilaalla on keskushermoston etäpesäkkeitä, siirrä kuurin aloitusta ja anna verihiutaleiden siirtohoitoa, jotta verihiutaleiden määrä saadaan pidettyä vähintään 50 000/μL:ssa.

Hengityshäiriö

 • Siirrä kuurin aloitusta, kunnes lepotilan dyspnea on hävinnyt ja/tai perifeerinen happisaturaatio on vähintään 94 % huoneilmassa.

Munuaisten toimintahäiriö

 • Siirrä kuurin aloitusta, kunnes kreatiniinipuhdistuma tai glomerulaarinen suodatusnopeus (GFR) on vähintään 70 mL/min/1,73 m2.

Systeeminen infektio tai sepsis

 • Siirrä kuurin aloitusta, kunnes systeeminen infektio tai sepsis on hävinnyt.

Leukopenia

 • Siirrä ensimmäisen kuurin aloitusta, kunnes fagosyyttien absoluuttinen määrä (APC) on vähintään 1 000/μL.


Yllä mainittujen kriteerien lisäksi lääkärin on käytettävä harkintaa potilaan sydän- ja verisuonitoimintojen arvioinnissa.


Annostuksen muuttaminen

Taulukko 4 antaa ohjeet GM-CSF:n ja IL-2:n annostusten muuttamiseen tarvittaessa. Jos potilaan tila vastaa kyseisten lääkkeiden lopettamista vaativia kriteerejä, hoitoa voidaan kliinisten tarpeiden mukaan jatkaa isotretinoiinilla.


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 4: Ohjeistus annostuksen muuttamiseen hoidon aiheuttamien haittavaikutusten hallitsemiseksi, kun dinutuksimabia annetaan yhdessä GM-CSF:n, IL-2:n ja isotretinoiinin kanssa.


Allergiset reaktiot

1. tai 2. aste

Oireiden ilmetessä

 • Laske infuusionopeus 0,875 mg:aan/m2/h.

 • Anna tukihoitoa

Oireiden hävittyä

 • Jatka infuusiota alkuperäisellä nopeudella. Jos alkuperäistä nopeutta ei siedetä, laske nopeus 0,875 mg:aan/m2/h.

3. tai 4. aste

Oireiden ilmetessä

 • Lopeta dinutuksimabin ja suonensisäisen GM-CSF:n tai IL-2:n anto välittömästi.

 • Anna tukihoitoa.

Oireiden hävittyä

 • Jos oireet häviävät nopeasti yllä esitettyjen toimenpiteiden avulla, dinutuksimabi-infuusiota voidaan jatkaa nopeudella 0,875 mg/m2/h.

 • Käynnistä GM-CSF:n tai IL-2:n anto vasta seuraavana päivänä.

 • GM-CSF-kuurit: anna 50 % tavallisesta GM-CSF-annoksesta seuraavasta päivästä alkaen. Jos potilas sietää sitä, täyttä GM-CSF-annosta voidaan alkaa antaa kyseisen kuurin dinutuksimabi-annostuksen päätyttyä.

 • IL-2-kuurit: anna 50 % tavallisesta IL-2-annoksesta seuraavasta päivästä

 • Jos oireet palaavat GM-CSF:n tai IL-2:n antamisen myötä, lopeta GM- CSF:n tai IL-2:n ja dinutuksimabin anto.

 • Jos oireet häviävät seuraavana päivänä,jatka dinutuksimabin antoa siedetyllä nopeudella ilman GM-CSF:a- tai IL-2:a.

alkaen ja jatka niin kuurin loppuun saakka.

Uusiutuminen

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö meneillään olevan vuorokauden ajaksi.

 • Jos oireet palaavat saman vuorokauden aikana, jatka lääkkeiden antoa

seuraavana päivänä esilääkityksen tuella teho-osasto-oloissa.

Seuraavat kuurit

 • Pidä siedetty dinutuksimabin infuusionopeus samana kaikkien seuraavien kuurien ajan, joilla annetaan GM-CSF:aa tai IL-2:a.

Anafylaksia

3. tai 4. aste

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö pysyvästi.

Kapillaarivuoto-oireyhtymä

3. aste (vaikea)

Oireiden ilmetessä

 • Keskeytä dinutuksimabin ja suonensisäisen GM-CSF:n tai IL-2:n anto.

 • Anna tukilääkitystä.

Oireiden hävittyä

 • Jatka dinutuksimabi-infuusiota nopeudella 0,875 mg/m2/h.

 • Anna 50 % tavallisesta GM-CSF- tai IL-2-annoksesta seuraavasta päivästä alkaen kyseisen kuurin viimeiseen dinutuksimabi-annokseen saakka.

Seuraavat kuurit

 • Jos potilas sieti 50-prosenttista GM-CSF- tai IL-2-annosta, aloita niiden anto 50-prosenttisesta annoksesta ja dinutuksimabin anto nopeudella 0,875 mg/m2/h. Jos potilas sietää annosta, nosta GM-CSF tai IL-2 täyteen annokseen seuraavana päivänä.

 • Jos potilas ei siedä 50 %:n GM-CSF-annosta, anna pelkkää dinutuksimabia jäljellä olevien GM-CSF-kuurien ajan.

 • Jos potilas ei siedä 50 %:n IL-2-annosta, korvaa IL-2 GM-CSF:llä jäljellä olevien IL-2-kuurien ajan.

4. aste (hengenvaarallinen)

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Oireiden ilmetessä

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö kyseisen kuurin ajaksi.

 • Anna tukihoitoa.

Seuraavat kuurit

 • Jos kapillaarivuoto-oireyhtymä ilmeni IL-2-kuurin aikana, korvaa IL-2 GM-CSF:llä jäljellä olevien IL-2-kuurien ajan.

 • Jos kapillaarivuoto-oireyhtymä ilmeni GM-CSF-kuurin aikana, anna

pelkkää dinutuksimabia jäljellä olevien GM-CSF-kuurien ajan.

Hyponatremia

4. aste (hengenvaarallinen) - <120 mmol/l asianmukaisesta nestehuollosta huolimatta

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö pysyvästi.

Hypotensio

Oireinen ja/tai systolinen verenpaine alle 70 mmHg tai yli 15 %:n aleneminen lähtöarvosta

Oireiden ilmetessä

 • Keskeytä dinutuksimabin ja suonensisäisen GM-CSF:n tai IL-2:n anto.

 • Anna tukihoitoa.

Oireiden hävittyä

 • Jatkadinutuksimabi-infuusiota nopeudella 0,875 mg/m2/h.

 • Jos verenpaine pysyy vakaana vähintään 2 tunnin ajan, palauta GM- CSF:n tai IL-2:n anto.

 • Jos verenpaine pysyy vakaana vähintään 2 tunnin ajan GM-CSF:n tai IL- 2:n annon aloituksen jälkeen, nosta dinutuksimabi-infuusio nopeuteen 1,75 mg/m2/h.

Uusiutuminen

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö.

 • Kun verenpaine on vakaa, jatkadinutuksimabin antoa nopeudella 0,875 mg/m2/h.

Oireiden hävittyä

 • Jos verenpaine pysyy vakaana, aloita 50 %:n GM-CSF- tai IL-2-annoksen anto seuraavasta päivästä alkaen.

 • Jos GM-CSF- tai IL-2-aineita annetaan yhdessä dinutuksimabin kanssa, aloita niiden anto 50 %:n annoksena. Jos potilas sietää annosta, nosta täyteen annokseen loppukuurin ajaksi.

 • Jos potilas ei siedä 50 %:n GM-CSF-annosta, anna pelkkää dinutuksimabia jäljellä olevan kuurin ajan.

 • Jos potilas ei siedä 50 %:n IL-2-annosta, anna pelkkää dinutuksimabia

jäljellä olevan kuurin ajan.

Seuraavat kuurit

 • Aloita GM-CSF:n tai IL-2:n anto 50 %:n annoksena, ja jos potilas sietää sitä, nosta seuraavana päivänä täyteen annokseen.

 • Jos potilas ei siedä 50 %:n GM-CSF-annosta, anna pelkkää dinutuksimabia jäljellä olevien GM-CSF-kuurien ajan.

 • Jos potilas ei siedä 50 %:n IL-2-annosta, korvaa IL-2 GM-CSF:llä jäljellä

olevien IL-2-kuurien ajan.

Silmän neurologiset häiriöt

Laajentunut pupilli ja hidas valorefleksi

Oireiden ilmetessä

 • Keskeytä dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n anto.

Oireiden hävittyä

 • Anna dinutuksimabia nopeudella 0,875 mg/m2/h ja palauta GM-CSF:n tai IL-2:n anto.

Uusiutuminen

 • Lopeta dinutuksimabin, GM-CSF:n ja IL-2:n käyttö jäljellä olevien kuurien ajaksi.

Seuraavat kuurit

 • Jos poikkeavuudet pysyvät vakaina tai paranevat ennen seuraavaa kuuria, anna dinutuksimabia nopeudella 0,875 mg/m2/h ja GM-CSF- tai IL-2:a täysi annos.

 • Jos potilas sietää hoitoa ilman oireiden pahenemista, anna dinutuksimabia seuraavilla kuureilla nopeudella 1,75 mg/m2/h.

 • Jos oireet palaavat, lopeta dinutuksimabin, GM-CSF:n ja IL-2:n käyttö jäljellä olevien kuurien ajaksi.

Seerumitauti

4. aste (hengenvaarallinen)

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö pysyvästi.Systeeminen infektio tai sepsis

3. tai 4. aste

Oireiden ilmetessä

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö kuurin jäljellä olevien päivien ajaksi.

Oireiden hävittyä

 • Jatka seuraavia dinutuksimabi- ja GM-CSF- tai IL-2-kuureja hoito- ohjelman mukaisesti.

Kipu

4. aste

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö.

Perifeerinen neuropatia

2. asteen perifeerinen motorinen neuropatia

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö pysyvästi.

3. aste (muutoksia aistimuksissa yli 2 viikon ajan, objektiivinen motorinen heikkous) tai 4. aste

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö.

Epätyypillinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä

 • Lopeta dinutuksimabin ja GM-CSF:n tai IL-2:n käyttö pysyvästi.


Pediatriset potilaat

Unituxinin turvallisuutta ja tehoa alle 12 kuukauden ikäisillä lapsilla ei ole vielä varmistettu. Antotapa

Unituxinia ei saa antaa nopeana injektiona tai boluksena laskimoon.


Valmiste tulee antaa suonensisäisenä infuusiona 10 tunnin ajan. Infuusio aloitetaan nopeudella

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

0,875 mg/m2/h, jota jatketaan 30 minuutin ajan; sitten siirrytään nopeuteen 1,75 mg/m2/h ja jatketaan tällä infuusionopeudella infuusion loppuun saakka, mikäli potilas sietää tämän infuusionopeuden.. Infuusion kesto voidaan pidentää enintään 20 tuntiin sellaisten infuusionaikaisten reaktioiden vähentämiseksi, jotka eivät vastaa riittävästi muihin tukitoimiin. Infuusio on lopetettava 20 tunnin jälkeen, vaikka täyttä annosta ei saataisikaan 20 tunnissa annettua.


Esilääkitystä on harkittava aina ennen jokaisen infuusion aloitusta.


Katso ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen antoa valmisteyhteenvedon kohdasta 6.6.


Vasta-aiheet


Yliherkkyys (4. asteen) vaikuttavalle aineelle tai valmisteyhteenvedon kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.


Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet


Allergiset reaktiot

Antihistamiiniesilääkitys (esim. hydroksitsiini tai difenhydramiini) on annettava suonensisäisenä injektiona noin 20 minuuttia ennen jokaisen dinutuksimabi-infuusion aloitusta. On suositeltavaa toistaa antihistamiinilääkitys tarpeen mukaan 4–6 tunnin välein Unituxin-infuusion aikana. Potilaita on tarkkailtava infuusioreaktion oireiden ja löydösten varalta neljä tunnin ajan Unituxin-infuusion päättymisen jälkeen.


Epinefriiniä (adrenaliini) ja hydrokortisonia suonensisäistä antoa varten on oltava dinutuksimabin annon aikana välittömästi saatavana sängyn luona, jotta voidaan hoitaa mahdollisia hengenvaarallisia allergisia reaktioita. On suositeltavaa, että allergisten reaktioiden hoitoon sisältyy hydrokortisoni suonensisäisenä boluksena annettuna sekä adrenaliini suonensisäisenä boluksena annettuna 3–5 minuutin välein kliinisen vasteen mukaan.


Allergisen reaktion vakavuuden mukaan infuusionopeutta on laskettava tai hoito lopetettava.

Kapillaarivuoto-oireyhtymä

Kapillaarivuoto-oireyhtymä on todennäköisempi, kun dinutuksimabia annetaan yhdessä IL-2:n kanssa. Metolatsonin antamista suun kautta tai furosemidin antamista suonensisäisesti suositellaan tarpeen mukaan 6–12 tunnin välein. Lisähappea, hengityksen tukea ja albumiinikorvaushoitoa on käytettävä tarvittaessa kliinisen vasteen mukaan.


Tyypillisiin oireisiin ja löydöksiin kuuluvat hypotensio, yleistynyt ödeema, askites, dyspnea, keuhkoödeema ja akuutti munuaisten vajaatoiminta, johon liittyvät hypoalbuminemia ja hemokonsentraatio.


Kipu

Voimakasta kipua (3.-4. asteen) ilmenee tavallisimmin ensimmäisen 4-päiväisen dinutuksimabi-kuurin aikana, ja kipu lievenee usein myöhempien kuurien aikana.


Voimakkaan kivun yhteydessä Unituxin-infuusionopeus on laskettava 0,875 mg:aan/m2/h. Jos kipua ei saada hallintaan infuusionopeuden laskemisesta ja suurimmasta mahdollisesta tukilääkitysmäärästä huolimatta, Unituxin-hoito on lopetettava.


Parasetamolia tulee antaa suun kautta 20 minuuttia ennen kunkin dinutuksimabi-infuusion aloitusta ja uudelleen tarvittaessa 4–6 tunnin välein. Parasetamolin säännöllistä, 4–6 tunnin välein toistuvaa antamista suositellaan IL-2:n samanaikaisen annon yhteydessä. Jos potilaalla on jatkuvaa kipua, ibuprofeenia annetaan suun kautta 6 tunnin välein parasetamoliannosten välillä. Ibuprofeenia ei saa antaa, jos on merkkejä trombosytopeniasta, verenvuodosta tai munuaisten toimintahäiriöstä.


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Opioidin, esim. morfiinisulfaatin, antamista suonensisäisenä infuusiona suositellaan ennen kunkin dinutuksimabi-infuusion aloitusta, ja suonensisäistä infuusiota suositellaan jatkamaan hoidon aikana ja 2 tuntia sen päättymisen jälkeen. Kivun hoitoon suositellaan lisäksi dinutuksimabi-infuusion aikana tarvittaessa lisäopioidiannoksen antamista suonensisäisenä boluksena kerran 2 tunnissa. Jos potilas ei siedä morfiinia, voidaan käyttää fentanyylia tai hydromorfonia.


Lidokaiinia voidaan antaa suonensisäisenä infuusiona (2 mg/kg 50 ml:ssa 0,9-prosenttista natriumkloridia) 30 minuutin ajan ennen kunkin dinutuksimabi-infuusion aloitusta ja jatkaa suonensisäisenä infuusiona nopeudella 1 mg/kg/h enintään 2 tuntiin saakka hoidon päättymisestä. Lidokaiini-infuusio on lopetettava, jos potilaalle tulee huimausta, perioraalista tunnottomuutta tai tinnitusta.


Gabapentiiniä voidaan antaa morfiiniesilääkityksen aloituksen aikaan suun kautta otettavana 10 mg/kg/vrk - annoksena. Annostusta voidaan kasvattaa merkittävästi (enintään 60 mg/kg/vrk tai 3600 mg/vrk), jos kivunhoito sitä vaatii.


Hypotensio

Laskimoon annettavaa natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %) -injektionestettä (10 ml/kg) on annettava yhden tunnin ajan juuri ennen dinutuksimabi-infuusiota. Hypotensiotapauksessa natriumkloridiannos voidaan toistaa tai potilaalle voidaan antaa albumiinia tai pakattuja punasoluja suonensisäisesti kliinisen tarpeen mukaan. Vasopressorihoidon antamista suositellaan myös tarvittaessa riittävän perfuusiopaineen palauttamiseksi.


Silmän neurologiset häiriöt

Silmähäiriöitä voi ilmetä erityisesti toistuvien kuurien yhteydessä. Oireet häviävät tavallisesti ajan myötä. Potilaille on suoritettava silmätarkastus ennen hoidon aloitusta, ja näköä on tarkkailtava muutosten varalta.


Maksan toimintahäiriö

Maksan toiminnan säännöllistä seurantaa suositellaan dinutuksimabi-immuunihoidon aikana.


Systeemiset infektiot

Potilailla on tavallisesti keskuslaskimokatetri in situ, ja aikaisemmasta ASCT:stä johtuen heidän immuunivasteensa on todennäköisesti heikentynyt, minkä vuoksi hoitoon liittyy systeemisen infektion riski. Potilailla ei saa olla systeemisen infektion merkkejä, ja havaittu infektio on saatava hallintaan ennen hoidon

aloitusta.


Laboratoriokoetulosten poikkeavuudet

Unituxinia saavilla potilailla on ilmoitettu poikkeavia elektrolyyttikoetuloksia. Elektrolyyttitasoja on tarkkailtava päivittäin Unituxin-hoidon yhteydessä.


Epätyypillinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä

Hemolyyttis-ureemista oireyhtymää on ilmoitettu ilman dokumentoitua infektiota ja seurauksina munuaisten toimintahäiriötä, elektrolyyttipoikkeavuuksia, anemiaa ja hypertensiota. Oireyhtymää on hoidettava tukitoimilla, joihin kuuluvat nestetasapainon, elektrolyyttipoikkeavuuksien, hypertension ja anemian hallinta.


Natriuminsaanti

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, eli se on olennaisesti natriumiton.