Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Carveratio
carvedilol

HINNAT

12,5 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 3,13 €
Jälleenmyynti: 5,00 €
Korvaus: 0,00 €

6,25 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,65 €
Jälleenmyynti: 7,41 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,71 €
Jälleenmyynti: 7,51 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletit

karvediloli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Carveratio on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carveratiota

 3. Miten Carveratiota käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Carveration säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Carveratio on ja mihin sitä käytetään


  Carveratio kuuluu alfa- ja beetasalpaajien lääkeryhmään. Carveratiota käytetään korkean verenpaineen ja rasitusrintakivun (angina pectoris) hoitoon. Carveratiota käytetään myös sydämen vajaatoiminnan lisähoitona.


  Karvedilolia, jota Carveratio sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carveratiota Älä käytä Carveratiota

  • jos olet allerginen karvedilolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa

   6).

  • jos sinulla on hoitamaton tai huonossa hoitotasapainossa oleva sydämen vajaatoiminta tai tietyntyyppinen sydämen johtumishäiriö (ns. toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos, jonka korjaamiseksi sinulle ei ole asennettu sydämentahdistinta; tai sinulla on ns. sairas sinus

   -oireyhtymä).

  • jos sinulla on vaikea maksasairaus.

  • jos pulssisi on hyvin hidas (alle 50 lyöntiä minuutissa) tai verenpaineesi on hyvin matala.

  • jos sydämesi toiminta on vaikeasti heikentynyt (kardiogeeninen sokki).

  • jos sinulla on vakava elimistön happo-emästasapainon häiriö (metabolinen asidoosi, asidemia).

  • jos sinulla on astma tai hengitysteiden äkillistä ahtautumista.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Carveratiota.


  • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, johon liittyy

   • matala verenpaine,

  • sydämen heikentynyt veren- ja hapensaanti (iskeeminen sydänsairaus) ja valtimoiden kovettuminen (ateroskleroosi),

  • ja/tai munuaissairaus .

  Tällöin munuaisten toimintaa on tarkkailtava ja annoksen pienentäminen voi olla tarpeen.

  • jos sinulla on ollut sydänkohtaus . Tämän tilan asianmukaisesta hoidosta on huolehdittava ennen Carveratio-hoidon aloittamista.

  • jos sinulla on tietyntyyppinen häiriö sydämen johtumisjärjestelmässä (ns. ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos)

  • jos verenpaineesi on koholla jostain elimellisestä syystä

  • jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia, joihin et saa lääkitystä, sillä Carveratio saattaa pahentaa näitä vaivoja

  • jos sairastat diabetesta; Carveratio-hoito saattaa peittää liian pienen verensokeripitoisuuden oireet, ja verensokeripitoisuutta on siksi seurattava säännöllisesti

  • jos kätesi ja jalkojesi verenkierto on erittäin huono

  • jos sinulla on Raynaud’n oireyhtymä (sormet tai varpaat alkavat ensin sinertää, muuttuvat sitten vaaleiksi ja lopulta punoittaviksi ja samalla esiintyy kipua); Carveratio voi pahentaa näitä oireita

  • jos sairastat kilpirauhasen liikatoimintaa, jolloin kilpirauhashormonia erittyy normaalia

   enemmän; Carveratio voi peittää nämä oireet

  • jos käytät Carveratiota ja olet menossa nukutusainetta tai puudutetta vaativaan

   leikkaustoimenpiteeseen, kerro lääkityksestä nukutuslääkärille hyvissä ajoin ennen toimenpidettä

  • jos sinulla on hyvin hidas pulssi (alle 55 lyöntiä minuutissa)

  • jos sinulla on ollut vakava allerginen reaktio (esim. hyönteisenpiston tai ruoka-aineen aiheuttama) tai jos saat siedätyshoitoa tai olet menossa siedätyshoitoon; Carveratio voi heikentää tällaisten allergisten reaktioiden hoitoon käytettävien lääkkeiden tehoa

  • jos sinulla on psoriaasi

  • jos sinulla on lisämunuaisten liikatoiminta (feokromosytooma), johon et saa lääkehoitoa

  • jos sairastat se pelvaltimoiden kouristuksista johtuvaa, Prinzmetalin angiinaksi kutsuttua harvinaista angina pectoriksen muotoa

  • jos käytät piilolinssejä, sillä Carveratio voi vähentää kyynelnesteen eritystä.


  Muut lääkevalmisteet ja Carveratio

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Muu samanaikainen lääkitys voi vaikuttaa Carveration tehoon.

  Carveratio voi myös vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.


  Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät jo jotakin seuraavista lääkkeistä:

  • Digoksiini tai digitoksiini (sydämen vajaatoiminnan hoitoon).

  • Insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (verensokeria alentavat lääkkeet), sillä näiden sokeripitoisuutta alentava vaikutus saattaa tehostua ja alhaisen verensokerin aiheuttamat oireet peittyä.

  • Rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon käytettävä antibiootti).

  • Karbamatsepiini (epilepsian hoitoon käytettävä lääke).

  • Flukonatsoli (sienitautilääke).

  • Paroksetiini, fluoksetiini, bupropioni (masennuslääkkeitä).

  • Reserpiiniä, guanetidiinia, metyylidopaa ja guanfasiinia sisältävät lääkkeet sekä monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjät (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon hoitoon käytettäviä lääkkeitä), sillä nämä lääkkeet voivat hidastaa sydämen rytmiä entisestään.

  • Siklosporiini (immuunijärjestelmän heikentämiseen käytetty lääke, jota käytetään hylkimisen estoon elinsiirtojen jälkeen ja myös mm. tiettyjen reumasairauksien ja ihotautien hoitoon).

  • sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. verapamiili, diltiatseemi, Kinidiini, amiodaroni).

  • Klonidiini (verenpaine- ja migreenilääke).

  • Sympatomimeetit (sympaattisen hermoston toimintaa lisäävät lääkkeet).

  • Hengitysvaikeuksien hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. salbutamoli, formoteroli).

  • Dihydropyridiinit (kohonneen verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon käytettävä lääke).

  • Muut verenpainetta laskevat lääkkeet; Carveratio voi voimistaa muiden samanaikaisesti käytettyjen verenpainelääkkeiden (kuten alfa1-reseptoriantagonistien ja nitraattien) vaikutusta ja sellaisten lääkkeiden vaikutusta, joiden haittavaikutuksena esiintyy verenpaineen laskua, kuten barbituraatit (epilepsialääkkeitä), fentiatsiinit (psykoosilääkkeitä), trisykliset masennuslääkkeet ja verisuonia laajentavat lääkkeet.

  • Neuromuskulaariset salpaajat (lihasjännitystä vähentävät lääkkeet).

  • Ergotamiini (migreenilääke).

  • Anestesia-aineet (nukutuslääkkeet).

  • Tietyt kipulääkkeet (tulehduskipulääkkeet), estrogeenit (hormoneja) ja kortikosteroidit (lisämunuaiskuoren tuottamia hormoneja), sillä ne voivat joissakin tapauksissa heikentää Carveration verenpainetta laskevaa vaikutusta.

  • Sinakalseetti (lisäkilpirauhasen sairauksiin käytetty lääke).


  Carveratio alkoholin kanssa

  Carveratio saattaa voimistaa alkoholin vaikutusta.


  Raskaus ja imetys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Valmiste saattaa vahingoittaa sikiötä. Carveratiota saa käyttää raskauden aikana vain, jos se on lääkärin mielestä tarpeellista. Keskustele siksi lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat Carveration käytön raskauden aikana.


  Ei tiedetä, erittyykö karvediloli äidinmaitoon. Siksi Carveratiota ei saa käyttää imetyksen aikana.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Hoidon alussa, annosta suurennettaessa, lääkevalmistetta vaihdettaessa tai alkoholin käytön yhteydessä saattaa esiintyä huimausta ja väsymystä. Ei tiedetä, vaikuttaako karvediloli ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn silloin, kun sopiva annostus on löytynyt. Jos sinua huimaa tai heikottaa tablettien ottamisen yhteydessä, vältä autolla ajamista ja tarkkaavaisuutta vaativaa työtä.


  On omalla vastuullasi arvioida pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  Carveratio sisältää laktoosia

  Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.


 3. Miten Carveratiota käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos sinusta tuntuu, että Carveration vaikutukset ovat liian voimakkaita tai liian heikkoja, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.


  Niele tabletit vähintään puolikkaan vesilasillisen kera. Voit ottaa tabletit ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden tulee kuitenkin ottaa tabletit ruokailun yhteydessä, jotta nopeasti pystyasentoon noustessa ilmenevän huimauksen riski vähenisi.


  Tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Carveratio-tableteista on saatavana seuraavat vahvuudet: 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg.


  Korkea verenpaine:

  Aikuiset:

  Tavanomainen annos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kahden ensimmäisen päivän ajan ja sen jälkeen kaksi 12,5 mg:n Carveratio-tablettia (mikä vastaa 25 mg karvedilolia) kerran vuorokaudessa. Tätä annostusta varten on saatavana muita annosvahvuuksia karvedilolista.

  Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa asteittain. Annosnostojen väli pitää olla vähintään kaksi viikkoa. Suositeltu enimmäisannos on 50 mg vuorokaudessa.


  Iäkkäät potilaat:

  Suositusannos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kerran vuorokaudessa.

  Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa asteittain. Annosnostojen väli pitää olla vähintään kaksi viikkoa. Suositeltu enimmäisannos on 50 mg vuorokaudessa.


  Rasitusrintakipu:


  Aikuiset:

  Tavanomainen annos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan ja sen jälkeen kaksi 12,5 mg:n Carveratio-tablettia (mikä vastaa 25 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa. Tätä annostusta varten on saatavana muita Carveration annosvahvuuksia.

  Tarvittaessa annosta voidaan suurentaa asteittain. Annosnostojen väli pitää olla vähintään kaksi viikkoa. Suositeltu enimmäisannos on 100 mg vuorokaudessa.


  Iäkkäät potilaat:

  Tavanomainen annos on yksi 12,5 mg:n Carveratio-tabletti (mikä vastaa 12,5 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan ja sen jälkeen kaksi 12,5 mg:n Carveratio-tablettia (mikä vastaa 25 mg karvedilolia) kahdesti vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisannos on 50 mg vuorokaudessa.


  Sydämen vajaatoiminta:


  Tavanomainen aloitusannos on 3,125 mg karvedilolia kahdesti vuorokaudessa kahden viikon ajan. Annosta voidaan suurentaa asteittain, tavallisesti kahden viikon välein.


  Annoksen suurentaminen tai pienentäminen saattaa kuitenkin olla tarpeen. Tällöin lääkäri kertoo, miten annostasi muutetaan.

  Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 25 mg kahdesti vuorokaudessa alle 85 kg painaville potilaille ja 50 mg kahdesti vuorokaudessa yli 85 kg painaville potilaille, jos sydämen vajaatoiminta ei ole vaikea. Jos annos suurennetaan 50 mg:aan kahdesti vuorokaudessa, varovaisuutta on noudatettava ja lääkärin on seurattava tilannetta tarkasti.


  Jos otat e nemmän Carveratiota kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Yliannoksen oireita voivat olla mm. liiallisesta verenpaineen laskusta johtuva pyörrytys, hidas sydämen syketiheys ja vakavissa tapauksissa ajoittainen sydämenlyöntien poisjäänti.

  Hengitysvaikeuksia, hengitysteiden seinämien kouristuksia, huonovointisuutta, tajunnantason laskua ja kouristuskohtauksia saattaa esiintyä.


  Jos unohdat ottaa Carveratiota

  Jos unohdat ottaa yhden (tai useamman) annoksen, ota seuraava annos ajallaan. Älä ota kaksinkertaista (tai suurempaa) annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen tai -annokset.


  Jos lopetat Carveration käytön

  Älä lopeta hoitoa äkillisesti äläkä muuta annosta, ellei lääkäri määrää toisin. Hoito tulee lopettaa vähitellen kahden viikon kuluessa. Äkillinen lopettaminen voi pahentaa oireita.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Suurin osa haittavaikutuksista riippuu annoksen koosta ja häviää, kun annosta pienennetään tai kun hoito lopetetaan. Hoidon alussa voi esiintyä joitakin haittavaikutuksia, jotka häviävät itsestään hoitoa jatkettaessa.


  Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 ihmisellä 10:stä):

  • huimaus

  • päänsärky

  • sydämen vajaatoiminta

  • alhainen verenpaine

  • väsymys.


   Yleiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 10:stä):

  • keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, ylempien hengitysteiden infektiot

  • virtsatietulehdus

  • alhainen veren punasolujen määrä

  • painonnousu

  • suurentuneet kolesterolipitoisuudet

  • diabetesta sairastavien verensokeritasapainon heikkeneminen

  • masennus, masentunut mieliala

  • näköhäiriöt

  • vähentynyt kyynelnesteen eritys, silmien ärsytys

  • hidastunut sydämen syketiheys

  • turvotus (mm. koko elimistön tai sen eri osien turvotus), nesteylimäärä, elimistön veritilavuuden kasvu

  • huimaus nopeasti seisomaan noustessa

  • verenkierto-ongelmat (oireina mm. kylmät kädet ja jalat), valtimoiden kovettuminen (ateroskleroosi), Raynaud´n oireyhtymän aiheuttamien oireiden paheneminen (sormet tai varpaat alkavat ensin sinertää, muuttuvat sitten vaaleiksi ja lopulta punoittaviksi ja samalla esiintyy kipua) tai katkokävelyn (säärikipu, joka pahenee kävellessä) paheneminen

  • astma ja hengitysvaikeudet

  • nesteen kertyminen keuhkoihin

  • ripuli

  • sairaudentunne, pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, ruoansulatusvaivat

  • kipu (esim. käsissä ja jaloissa)

  • akuutti munuaisten vajaatoiminta sekä munuaistoiminnan häiriöt potilailla, jotka sairastavat valtimonkovettumatautia ja/tai joiden munuaisten toiminta on ennestään heikentynyt

  • virtsaamisvaikeudet.


   Melko harvinaiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 100:sta):

  • unihäiriöt

  • sekavuus

  • pyörtyminen

  • outo tunne koko kehossa

  • sydämen johtumishäiriö, angina pectoris (rasitusrintakipu)

  • tietyt ihoreaktiot (esim. allerginen ihottuma, nokkosihottuma, kutina ja ihotulehdus, lisääntynyt hikoilu, psoriaasin tai punajäkälän kaltaiset ihovauriot)

  • hiustenlähtö

  • impotenssi.


   Harvinaiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 1000:sta):

  • verihiutaleniukkuus (trombosytopenia)

  • nenän tukkoisuus

  • suun kuivuminen.


   Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä korkeintaan 1 ihmisellä 10 000:sta, mukaan lukien yksittäiset tapaukset):

  • valkosolujen määrän väheneminen

  • allergiset reaktiot

  • vakavat ihottumat, mukaan lukien rakkuloiden muodostuminen, punaiset tai sinipunaiset läikät tai ihon kuoriutuminen. Tämä voi vaikuttaa myös suuhun, silmiin tai limakalvoihin. (Stevens- Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai Erythema multiforme)

  • muutokset maksan toimintakoearvoissa

  • virtsanpidätyskyvyttömyys naisilla.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   FI-00034 Fimea


 5. Carveration säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt. viim.”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Läpipainopakkaus (PVC/PVdC-alumiini)

  6,25 mg:

  Säilytä alle 30 °C:ssa.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 12,5 mg ja 25 mg:

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.


  Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/PVC-alumiini)

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Carveratio sisältää

povidoni

piidioksidi, kolloidinen, vedetön magnesiumstearaatti


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

6,25 mg:n tabletti: valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella

jakouurre sekä merkinnät ”C” ja ”2”. Toinen puoli on sileä.

12,5 mg:n tabletti: valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre sekä merkinnät ”C” ja ”3”. Toinen puoli on sileä.

25 mg:n tabletti: valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre sekä merkinnät ”C” ja ”4”. Toinen puoli on sileä.


Tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Pakkauskoot: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 ja 105 tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3

89079 Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren Saksa


Teva Pharmaceutical Works Ltd. Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Unkari


Lisätietoja tästä valmisteesta antaa myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy PL 67,

02151 Espoo

puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.5.2015.