Kotisivun Kotisivun

Lääkehiilidioksidi AWO
carbon dioxide

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Lääkehiilidioksidi AWO 100 %, lääkkeellinen kaasu, neste yte tty


hiilidioksidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Lääkehiilidioksidi AWO on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lääkehiilidioksidi AWO-valmistetta

 3. Miten Lääkehiilidioksidi AWO-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Lääkehiilidioksidi AWO-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Lääkehiilidioksidi AWO on ja mihin sitä käyte tään


  Lääkehiilidioksidi AWO on hiilidioksidia sisältävä lääkkeellinen kaasu.


  Sisäänhengitettynä hiilidioksidi on voimakas hengitystä kiihdyttävä aine. Se nostaa veren hiilidioksidipitoisuutta, vaikuttaa verenkiertoon ja nostaa sydämen syketiheyttä ja minuuttitilavuutta (sydämen minuutissa pumppaama verimäärä).


  Lääkehiilidioksidi AWO-valmistetta käytetään

  • veren hiilidioksidipitoisuuden laskun ehkäisy hyperventilaatiokokeen yhteydessä.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Lääkehiilidioksidi AWO-valmiste tta Älä käytä Lääkehiilidioksidi AWO-valmiste tta

  Hyperventilaatiokoe tehdään lääkärin valvonnassa. Koetta ei tehdä, jos

  • sinulla on hengitystietukos

  • sinulla on sydän- ja verisuonisairauksia: sydäninfarkti tai aivohalvaus viimeisten 3 kuukauden aikana, hoitamaton verenpaine, aortan laajentuma, vastikään tehty silmäleikkaus tai riski aivopaineen nousuun.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Lääkehiilidioksidi AWO-valmistetta.


  Muut lääkevalmiste et ja Lääkehiilidioksidi AWO

  Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Eukapnisessa hyperventilaatiokokeessa hengitetään ilmaa, jossa on 5% hiilidioksidia. Tämän ei tiedetä aiheuttavan yhteisvaikutuksia lääkevalmisteiden kanssa tai muita haitallisia yhteisvaikutuksia.


  Raskaus ja ime tys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoa hiilidioksidin käytöstä raskaana oleville naisille. Hiilidioksidin käyttöä ei suositella raskauden aikana. Ei ole riittävästi tietoa hiilidioksidin erittymisestä ihmisen rintamaitoon.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Hengityksen kautta annettavalla lääkkeellisellä hiilidioksidilla on huomattava vaikutus ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Kysy tarvittaessa koetta valvovalta lääkäriltä milloin sinun on taas turvallista ajaa ja käyttää koneita.


 3. Mite n Lääkehiilidioksidi AWO-valmiste tta käyte tään


  Hiilidioksidia saa antaa vain lääkärin suorassa valvonnassa.


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


  Suositeltu annos on:

  • enintään 5 % hengityskaasuna käytettäessä.


   Jos käytät enemmän Lääkehiilidioksidi AWO-valmiste tta kuin sinun pitäisi

   Normaalia suurempia annoksia hengitettäessä voi ilmetä päänsärkyä, sekavuutta, sydämentykytystä, verenpaineen kohoamista, hengitysvaikeuksia, keskushermostolamaa ja huimausta. Hengitettävän pitoisuuden kasvaessa hiilidioksidi vaikuttaa kuten nukutusaineet ja voi aiheuttaa tajuttomuutta, verenpaineen kohoamista, muutoksia sydämen toimintaan tai kouristuksia. Tällaisia vaikutuksia ei ole odotettavissa hyperventilaatiokokeen yhteydessä.


   Vaikutukset korjaantuvat, kun hiilidioksidin hengittäminen lopetetaan.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Kokeen yhteydessä on kuvattu yskää ja keuhkoputkien supistumista. Näiden haittavaikutusten yleisyys ei ole tiedossa, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.


  Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

  00034 FIMEA


 5. Lääkehiilidioksidi AWO-valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Seuraavat kaasupulloja ja paineen alla olevaa kaasua koskevat säilytysolosuhteet on kuitenkin huomioitava:


  Säilytä pullo pystyasennossa lääkkeellisille kaasuille tarkoitetussa, hyvin tuulettuvassa tilassa. Käsittele varovasti. Varmista, etteivät kaasupullot pääse kaatumaan eivätkä ne altistu kolhuille.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Lääkehiilidioksidi AWO sisältää

  • Vaikuttava aine on 100 % hiilidioksidi (CO2)

  • Lääkehiilidioksidi AWO ei sisällä muita aineita.


  Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


  Kaikilla hiilidioksidia sisältävillä kaasupulloilla on sama väritunnus. Kaasupullon hartiaosa on harmaa (hiilidioksidi) ja lieriöosa on turkoosi tai valkoinen (lääkekaasu). Nousuputkella varustettu pullo on merkitty N-kirjaimella, joka on maalattu kaasupullon hartiaosaan.


  Kaasupullot ja maksipallo on valmistettu terässeoksesta. Säiliöiden sisäpinta on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai terässeoksesta. Kaasupullojen ja maksipallon venttiilit ovat messinkiä, ruostumatonta terästä tai metalliseosta. Venttiilin päällä on suojakupu.


  Pakkauskoot

  Yksittäinen pullo: 1; 2; 3; 5; 7; 10; 13,4; 20; 27; 40 ja 50 litraa

  Maksipallo: 450 litraa

  Pullopatterit: 3 x 40 litraa, 6 x 40 litraa, 12 x 40 litraa, 3 x 50 litraa, 6 x 50 litraa ja 12 x 50 litraa

  Säiliöt: 180, 600 ja 1 000 litraa


  Pullot on täytetty hiilidioksidilla korkeintaan 0,75 kg yhtä litraa kohden. Esim. 10 l pullo sisältää 7,5 kg hiilidioksidia. Yksi kg hiilidioksidia vastaa 534 litraa kaasumaista hiilidioksidia normaalissa ilmanpaineessa (1,01325 bar, 15 °C).


  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


  Myyntiluvan haltija ja valmistaja


  Woikoski Oy Woikoski Oy

  Virransalmentie 2023 Puurtajankatu 22

  52920 Voikoski 04440 Järvenpää


  Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi


  30.7.2021


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille


  Käyttö- ja käsitte lyohjeet


  Säilytys


  Eri kaasutyypit ja -lajit on pidettävä erillään toisistaan. Täydet ja tyhjät pullot on säilytettävä erillään.


  Pullot on säilytettävä sateelta ja muilta haitallisilta sääolosuhteilta suojattuna ja pidettävä kuivana ja puhtaana.


  Säilytettävä ja kuljetettava pystyasennossa, venttiili suljettuna ja venttiilin suojakupu paikoilleen asetettuna.


  Hiilidioksidi on pullossa sekä neste- että kaasufaasina. Nestemäinen hiilidioksidi on pullon alaosassa ja kaasufaasi pullon yläosassa. Säilytyksen ja käytön aikana hiilidioksidipullon on oltava pystyasennossa, koska näin

  1. estetään kaasumaista hiilidioksidia käytettäessä nestemäisen hiilidioksidin pääsy venttiileihin, laitteisiin ja putkistoon.

  2. varmistetaan nousuputkellista pulloa käytettäessä tuotteen tulevan pullosta ulos nestemäisessä muodossa.


Ei saa altistaa voimakkaalle lämmölle.


Siirrä pullo turvalliseen paikkaan tulipalon sattuessa, jos mahdollista.


Käyttö


Lääkehiilidioksidi AWO -pullo kytketään yhdessä lääkeilmapullon kanssa EHV-laitteeseen, joka sisältää kaasusekoittimen. Kaasusekoittimella säädetään hiilidioksidin pitoisuus siten, että hengitettävän hiilidioksidin pitoisuus on 5 %. Tutustu ennen käyttöä EHV-laitteen käyttöohjeeseen.


Jos käytät hiilidioksidia nestemäisessä muodossa, valitse nousuputkellinen pullo. Kun pullo on käytössä, se on kiinnitettävä kaatumisen estämiseksi.

Poista sinetti venttiilistä ennen käyttöä.


Käytä vain lääkkeellisten kaasujen antoon käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita. Tarkista, että laitteet toimivat, ja liitännät sekä tiivisteet ovat puhtaita ja ehjiä ennen pulloon kytkemistä.


Varmista, onko laite tarkoitettu kiinnitettäväksi pulloon käsin vai työkaluja käyttäen. Älä käytä työkaluja käsin kiinnitettäväksi tarkoitettuun laitteeseen. Älä ylikiristä.

Älä käytä öljyä tai rasvaa, vaikka pullon venttiili olisi jäykkä tai laitteen kiinnittäminen olisi vaikeaa. Käsittele pulloa, venttiiliä ja laitetta puhtain ja rasvattomin (ei käsirasvaa ym.) käsin.


Avaa pullon venttiili ensin hitaasti noin puoli kierrosta, jonka jälkeen avaa venttiili lähes kokonaan auki. Käytön aikana venttiiliä ei saa olla auki ääriasennossa, vaan käännä venttiiliä kiinnipäin noin varttikierroksen verran.


Varmista, että kytkentä on tiivis. Älä yritä korjata venttiilin tai laitteen vuotoa tiivisteen tai O-renkaan vaihtoa lukuun ottamatta.


Vuodon ilmetessä sulje venttiili. Varmista riittävä ilmanvaihto. Merkitse vialliset pullot, siirrä ne erilleen ja palauta toimittajalle.


Jos käytät kaasua suurilla virtauksilla, varmista ettei pullossa oleva kaasun paine laske alle 5,2 barin, jolloin hiilidioksidi jäätyy.


Vaihda kaasupullo uuteen, kun kaasun paine alkaa laskea selvästi. Kaasun paine pysyy käytön aikana tasaisena. Kaasun paine voi kuitenkin vaihdella ympäristön lämpötilan mukaan.


Pullon paine ei kerro jäljellä olevaa kaasun määrää, vaan sen voi selvittää punnitsemalla pullon.


Älä tyhjennä pulloa kokonaan vaan jätä pulloon pieni paine (noin 2 bar) sen suojaamiseksi kontaminoitumiselta.


Käytön jälkeen sulje venttiili ja laitteet. Älä käytä sulkemiseen apuvälineitä vaan kiristä käsin. Päästä paine pois laitteesta ennen irtikytkentää.