Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tramadol Retard Sandoz
tramadol

HINNAT

150 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 4,23 €
Jälleenmyynti: 6,74 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 17,12 €
Jälleenmyynti: 26,43 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tramadol Re tard Sandoz 150 mg depottabletit

tramadolihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Tramadol Retard Sandoz on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tramadol Retard Sandoz -valmistetta

 3. Miten Tramadol Retard Sandoz -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Tramadol Retard Sandoz -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Tramadol Re tard Sandoz on ja mihin sitä käyte tään


  Tramadol Retard Sandoz -valmisteen vaikuttava aine, tramadoli, on opioideihin kuuluva kipulääke (analgeetti). Se lievittää kipua vaikuttamalla tiettyihin hermosoluihin selkäytimessä ja aivoissa.


  Tramadol Retard Sandoz -valmistetta käytetään keskivaikean ja vaikean kivun hoitoon.


  Tramadolihydrokloridia , jota Tramadol Retard Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

  apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Tramadol Re tard Sandoz -valmiste tta Älä ota Tramadol Re tard Sandoz -valmiste tta

  • jos olet allerginen tramadolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on akuutti alkoholin, unilääkkeiden, keskushermostoon vaikuttavien kipulääkkeiden, opioidien tai muiden psykotrooppisten (mielialaan ja tunteisiin vaikuttavien) lääkkeiden aiheuttama myrkytys

  • jos käytät samanaikaisesti monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon) tai olet käyttänyt niitä Tramadol Retard Sandoz -hoidon aloittamista edeltävien 14 vuorokauden aikana (ks. Muut lääkevalmisteet ja Tramadol Retard Sandoz)

  • jos sinulla on epilepsia eikä kohtauksia ole saatu hoidolla riittävän hyvin hallintaan

  • huumausainevieroituksen korvausvalmisteena.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Tramadol Retard Sandoz -valmistetta, jos:

  • epäilet olevasi riippuvainen muista opioidikipulääkkeistä

  • olet herkkä opiaateille

  • sinulla on tajunnanhäiriöitä (jos sinua pyörryttää)

  • olet sokissa (oireena voi olla kylmänhikisyyttä)

  • sinulla on hengitysvaikeuksia

  • sinulla on kohonnut aivopaine (saattaa esiintyä esimerkiksi pään vammojen jälkeen tai aivosairauksien yhteydessä)

  • sinulla on maksa- tai munuaissairaus

  • sinulla on tai on ollut epilepsia tai kouristuksia

  • jos sairastat masennusta ja käytät masennuslääkeitä, koska joillain niistä voi olla yhteisvaikutuksia

   tramadolin kanssa (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja Tramadol Retard Sandoz”).

   On olemassa pieni riski, että tramadolin käyttäminen joko yhdessä tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa tai yksinään voi aiheuttaa ns. serotoniinioireyhtymän. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla on tähän vakavaan oireyhtymään liittyviä oireita (ks. kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).


   Keskustele lääkärisi kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos jokin yllämainituista koskee sinua.


   Uneen liittyvät hengityshäiriöt: Tramadol Retard Sandoz voi aiheuttaa uneen liittyviä hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (hengityskatkokset unen aikana) ja uneen liittyvää hypoksemiaa (alhainen veren happipitoisuus). Oireita voivat olla hengityksen katkeaminen unen aikana, hengenahdistuksesta johtuva yöllinen herääminen, univaikeudet tai voimakas uneliaisuus päivän aikana. Jos sinä tai joku muu havaitsette sinulla näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri voi harkita annoksen pienentämistä.


   Suosituksenmukaisia tramadoliannoksia käyttävillä potilailla on ilmoitettu epilepsiakohtauksia. Niiden riski voi suurentua, jos tramadolihydrokloridin suurin suositeltava vuorokausiannos (400 mg) ylittyy tai jos käytät samanaikaisesti kouristuskynnystä alentavia lääkkeitä (ks. Muut lääkevalmisteet ja Tramadol Retard Sandoz).


   Tramadol Retard Sandoz voi aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta. Tramadol Retard

   Sandoz -valmisteen vaikutus voi heikentyä pitkäaikaisessa käytössä, jolloin tarvitaan suurempia annoksia (toleranssin kehittyminen). Lääkeaineriippuvuuteen taipuvaisilla potilailla Tramadol Retard

   Sandoz -valmisteen käytön tulee siksi olla lyhytaikaista ja tapahtua lääkärin tarkassa valvonnassa.


   Kerro lääkärille myös, jos saat yllämainittuja oireita, kun käytät Tramadol Retard Sandoz -valmistetta, tai jos sinulla on aikaisemmin ollut näitä oireita.


   Tramadoli muuttuu maksassa entsyymin vaikutuksesta. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Jotkut ihmiset eivät ehkä saa riittävää kivunlievitystä, kun taas toiset ihmiset saavat todennäköisemmin vakavia haittavaikutuksia. Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö ja käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.


   Keskustele lääkärin kanssa, jos havaitset seuraavia oireita, kun otat Tramadol Retard Sandoz -valmistetta:

  • erittäin voimakas väsymys, ruokahaluttomuus, kova vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu tai matala verenpaine. Oireet voivat viitata lisämunuaisen vajaatoimintaan (kortisolipitoisuuden pienenemiseen). Jos sinulla on näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin, joka päättää, tarvitseeko sinun ottaa hormonilisää.


   Lapset ja nuoret

   Tramadol Retard Sandoz ei sovellu alle 12-vuotiaille lapsille. Käyttö lapsilla, joilla on hengitysvaikeuksia:

   Tramadolin käyttöä ei suositella lapsille, joilla on hengitysvaikeuksia, sillä tramadolimyrkytysoireet voivat olla vaikeampia tällaisilla lapsilla.


   Iäkkäät

   Yli 75-vuotiaiden potilaiden vointia tulee seurata huolellisesti, sillä tramadolin poistuminen elimistöstä saattaa olla tavallista hitaampaa (ks. kohta 3 Miten Tramadol Retard Sandoz -valmistetta otetaan).


   Muut lääkevalmisteet ja Tramadol Re tard Sandoz

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Älä käytä Tramadol Retard Sandoz -depottabletteja yhdessä ns. MAO:n estäjien (käytetään masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon) kanssa tai jos olet käyttänyt niitä viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana. Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa johtaa vakavaan, mahdollisesti hengenvaaralliseen tilaan.


   Tramadol Retard Sandoz -valmisteen kipua lievittävä vaikutus voi heikentyä ja/tai vaikutusaika lyhentyä, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

  • karbamatsepiinia (epilepsialääke)

  • pentatsosiinia, nalbufiinia tai buprenorfiinia (kipulääkkeitä)

  • ondansetronia (pahoinvointilääke).


   Haittavaikutusten riski kasvaa, jos käytät Tramadol Retard Sandoz -valmistetta samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

  • sedatiiviset lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit tai niiden kaltaiset lääkkeet (esim. rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet). Tramadol Retard Sandoz -valmisteen samanaikainen käyttö sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien tai niiden kaltaisten lääkkeiden, kanssa suurentaa tokkuraisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä ja voi olla henkeä uhkaavaa. Tästä syystä samanaikaista käyttöä tulee harkita vain, jos muita mahdollisia hoitovaihtoehtoja ei ole.

   Jos lääkärisi kuitenkin määrää sinulle Tramadol Retard Sandoz -valmistetta yhdessä sedatiivisten lääkkeiden kanssa, lääkärin on rajoitettava samanaikaisen hoidon annosta ja kestoa. Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi sedatiivisista lääkkeistä ja noudata lääkärin antamia annossuosituksia tarkoin. Sinun voi olla hyvä kertoa ystävillesi tai sukulaisillesi, että edellä mainittuja oireita ja löydöksiä on pidettävä silmällä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.

  • muut sedatiiviset lääkkeet, kuten masennuslääkkeet ja muut kipulääkkeet, kuten morfiini ja kodeiini (myös yskänlääkkeinä), ja alkoholi. Voit tuntea olosi erittäin tokkuraiseksi tai tuntea pyörtyväsi.

  • lääkkeet, jotka saattavat aiheuttaa kouristuskohtauksia, kuten jotkin masennuslääkkeet tai psykoosilääkkeet. Riski saada kohtaus saattaa kasvaa, jos käytät Tramadol Retard Sandozia samaan aikaan. Lääkäri kertoo, sopiiko Tramadol Retard Sandoz sinulle.

  • tietyt masennuslääkkeet. Tramadol Retard Sandozin ja näiden lääkkeiden yhteisvaikutuksena saattaa esiintyä serotoniinioireyhtymää (ks. kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

  • verenohennuslääkkeet, esim. varfariini. Vakavan verenvuodon riski saattaa kasvaa, ja siksi näiden lääkkeiden annostusta joudutaan ehkä pienentämään.


   Tramadol Re tard Sandoz ruuan ja alkoholin kanssa

   Älä käytä alkoholia Tramadol Retard Sandoz -hoidon aikana. Lääkkeen teho saattaa voimistua.

   Ruoka ei vaikuta Tramadol Retard Sandoz -depottablettien vaikutukseen (ks. kohta 3, Miten Tramadol Retard Sandoz -valmistetta otetaan).


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Raskaus

   Tramadolin raskaudenaikaisen käytön turvallisuudesta ihmisillä on hyvin vähän tietoa. Tästä syystä Tramadol Retard Sandoz -depottabletteja ei pidä käyttää raskauden aikana.

   Tramadol Retard Sandoz -valmisteen pitkäaikainen käyttö raskauden aikana saattaa aiheuttaa vastasyntyneille vieroitusoireita.


   Imetys

   Tramadolia erittyy rintamaitoon. Siksi Tramadol Retard Sandoz -valmistetta ei pidä käyttää enempää kuin kerran imetyksen aikana tai vaihtoehtoisesti sinun pitää lopettaa imetys, jos käytät Tramadol Retard Sandoz -valmistetta useammin kuin kerran.


   Hedelmällisyys

   Ihmisellä saadut kokemukset viittaavat siihen, että tramadolihydrokloridi ei vaikuta naisen eikä miehen hedelmällisyyteen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tramadol Retard Sandoz saattaa aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja näön hämärtymistä. Jos sinulle tulee näitä oireita, älä aja autolla äläkä käytä koneita äläkä suorita muita toimia, jotka vaativat tarkkaavaisuutta.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Tramadol Re tard Sandoz -valmiste tta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  • Niele depottabletit kokonaisina vesilasillisen kera.

  • Tabletteja ei saa jakaa eikä pureskella.

  • Ota tabletit ruokailun yhteydessä tai erikseen.


   Suositellut annokset on esitetty alla. Lääkäri saattaa asteittain nostaa tai laskea annosta riippuen vasteestasi hoitoon.


   Annos määräytyy kivun voimakkuuden ja yksilöllisen kipuherkkyyden mukaan. Yleensä käytetään pienintä kipua lievittävää annosta.


   On tärkeää, ettet käytä Tramadol Retard Sandoz -valmistetta pidempään kuin on aivan välttämätöntä.


   Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

  • Suositeltu aloitusannos on 100 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

  • Ota yksi depottabletti aamulla ja yksi depottabletti illalla. Annosten väliin tulee jäädä vähintään 8 tuntia.

   Yleensä tulee käyttää pienintä kipua lievittävää annosta. Älä ota enempää kuin 400 mg tramadolia vuorokaudessa, ellei siihen ole erityistä lääketieteellistä syytä.


   Alle 12-vuotiaat lapset:

   Tramadol Retard Sandoz -depottabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.


   Iäkkäät:

  • Iäkkäillä potilailla (yli 75-vuotiaat) tramadolin poistuminen elimistöstä saattaa olla hidastunut. Jos tämä koskee sinua, lääkäri voi suositella pidentämään annosväliä.


   Potilaat, joilla on vaikea maksa- tai munuaissairaus (vajaatoiminta) / dialyysipotilaat:

  • Potilaiden, joilla on vaikea maksan ja/tai munuaisten vajaatoiminta, ei pidä ottaa Tramadol Retard Sandozia. Jos sinulla on lievä tai keskivaikea vajaatoiminta, lääkäri voi suositella pidentämään annosväliä.


   Jos otat e nemmän Tramadol Re tard Sandoz -valmiste tta kuin sinun pitäisi

   Jos vahingossa otat yhden ylimääräisen depottabletin, se ei tavallisesti aiheuta haitallisia vaikutuksia. Ota seuraava annos ohjeiden mukaan kivun palatessa.

   Jos olet ottanut lääkettä yliannostuksen, seuraavia löydöksiä voi esiintyä: silmän mustuaisten supistuminen, oksentelu, verenpaineen lasku, nopea syke, kollapsi, tajunnan häiriöt mukaan lukien kooma, kouristukset ja hengitysvaikeudet.

   Jos sinulle tulee näitä oireita tai jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147

   111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Tramadol Re tard Sandoz -valmiste tta

   Kipu saattaa palata. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jatka tablettien käyttöä normaalisti.


   Jos lopetat Tramadol Re tard Sandoz -valmiste en oton

   Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä äkillisesti, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Jos haluat lopettaa lääkkeen käytön, keskustele siitä ensin lääkärin kanssa, etenkin jos olet käyttänyt sitä pitkän aikaa. Lääkäri neuvoo sinua, milloin ja miten lääkkeen käyttö lopetetaan. Tämä saattaa tapahtua pienentämällä annosta asteittain, jotta tarpeettomien haittavaikutusten (vieroitusoireiden) mahdollisuus vähenee. Vieroitusoireita voivat olla kiihtyneisyys, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, vapina, yliaktiivisuus, nukkumisvaikeudet tai maha- tai suolistovaivat. Hyvin harvoin saattaa ilmetä paniikkikohtauksia, aistiharhoja, poikkeavia aistimuksia, kuten kutinaa, kihelmöintiä ja tunnottomuutta, ja korvien soimista. Hyvin harvoin on havaittu muita poikkeavia keskushermosto-oireita, kuten sekavuutta, harhaluuloja, itsensä vieraaksi ja epätodelliseksi tuntemista, tunnetta ympäristön muuttumisesta epätodelliseksi ja vainoamisajatuksia (vainoharhaisuutta). Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy jokin näistä vaivoista, kun olet lopettanut Tramadol Retard Sandoz -depottablettien käytön.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset

  Tramadol Retard Sandoz saattaa joskus aiheuttaa allergisia reaktioita, vaikkakin vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta). Lopeta välittömästi lääkkeen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle tulee jokin seuraavista vakavan allergisen reaktion oireista:

  • äkillinen hengityksen vinkuminen, nielemisvaikeus tai nokkosihottuma, johon liittyy hengitysvaikeuksia tai huimausta

  • kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotus.


   Muut mahdolliset haittavaikutukset

   Kerro lääkärillesi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista:

   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

  • pahoinvointi

  • huimaus.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • päänsärky

  • uneliaisuus, väsymys

  • ummetus, suun kuivuminen, oksentelu

  • hikoilu.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • sydämentykytys

  • kollapsi tai verenpaineen lasku seisomaan noustessa; tämä saattaa aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymistä

   Näitä haittavaikutuksia saattaa esiintyä yleisimmin pystyasennossa ja ruumiillisen rasituksen yhteydessä.

  • tarve oksentaa (yökkääminen), paineentunne vatsassa, vatsan turvotus, ripuli

  • kutina, ihottuma ja nokkosihottuma (punaiset, kutiavat paukamat).


   Harvinaiset (voiesiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

  • sydämen harvalyöntisyys

  • verenpaineen nousu

  • ruokahalun muutokset

  • kihelmöinti tai puutuminen käsissä tai jaloissa

  • vapina

  • epileptiset kohtaukset; näitä esiintyi lähinnä suurten tramadoliannosten käytön jälkeen tai jos tramadolin kanssa käytettiin samanaikaisesti lääkkeitä, jotka saattavat aiheuttaa kouristuksia

  • univaikeudet, painajaisunet

  • aistiharhat, sekavuus, sekavuustila (delirium), ahdistuneisuus

  • Tramadol Retard Sandoz -hoidon jälkeen voi esiintyä psyykkisiä oireita, joiden voimakkuus ja luonne voivat vaihdella tapauskohtaisesti (käyttäjän persoonallisuudesta ja hoidon kestosta riippuen). Kyseessä voi olla mielialan muutos (yleensä kohonnut mieliala, joskus ärtyisyys), aktiivisuuden muutos (yleensä aktiivisuus vähenee, joskus lisääntyy) ja kognitiivisten kykyjen ja aistien heikentyminen (aistihavaintojen ja tunnistuskyvyn muutokset, mikä voi johtaa virhearvioihin).

  • hengityksen hidastuminen, hengenahdistus

   Suositellun annoksen ylittyminen tai muiden aivotoimintaa lamaavien lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa hengityksen hidastumista.

  • astman pahenemista on ilmoitettu, mutta syy-yhteyttä tramadolin käyttöön ei pystytty vahvistamaan

  • näön hämärtyminen

  • silmän mustuaisten supistuminen

  • silmän mustuaisten laajentuminen

  • lihasheikkous

  • riippuvuus: hoidon lopettamisen yhteydessä saattaa esiintyä vieroitusoireita (ks. kohta 3, Jos lopetat Tramadol Retard Sandoz -valmisteen käytön)

  • tahattomat lihasnykäykset

  • koordinaatiovaikeudet

  • pyörtyminen

  • puhehäiriöt

  • vaikeutunut tai kivulias virtsaaminen, virtsamäärien pieneneminen.

   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • muutokset maksan toimintakokeissa (verikokeissa).


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • serotoniinioireyhtymä, joka voi ilmetä mielentilan muutoksina (esim. kiihtymys, hallusinaatiot, kooma) sekä muina oireina, kuten kuume, sykkeen nousu, verenpaineen vaihtelut, tahaton nykiminen, lihasjäykkyys, koordinaatiohäiriöt ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli) (ks. kohta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tramadol Retard Sandozia”)

  • verensokeriarvon aleneminen

  • hikka.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Tramadol Re tard Sandoz -valmiste en säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 °C.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Tramadol Re tard Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on tramadolihydrokloridi.

Yksi depottabletti sisältää 150 mg tramadolihydrokloridia.

Muut apuaineet ovat kalsiumvetyfosfaattidihydraatti (E341), kolloidinen vedetön piidioksidi (E551), hydroksipropyyliselluloosa (E463) ja magnesiumstearaatti (E470b).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tramadol Retard Sandoz 150 mg depottabletit ovat luonnonvalkoisia, kapselinmuotoisia tabletteja.


Pakkauskoot: 10, 20, 30, 50, 60, 100 tai 100 x 1 (yksittäispakattu) depottablettia PVC/alumiiniläpipainopakkauksessa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.03.2022