Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Zeldox
ziprasidone

HINNAT

40 mg kapseli, kova 100

Tukkukauppa: 97,00 €
Jälleenmyynti: 139,47 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg kapseli, kova 100

Tukkukauppa: 116,78 €
Jälleenmyynti: 164,92 €
Korvaus: 0,00 €

80 mg kapseli, kova 100

Tukkukauppa: 154,81 €
Jälleenmyynti: 213,03 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zeldox

20 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

tsiprasidoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Ks. myös jäljempänä oleva kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Zeldox”.

Varoitukset ja varotoimet


Ole erityisen varovainen Zeldox-valmisteen suhteen

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen Zeldox-valmisteen ottamista


Kerro lääkärille, että olet saanut Zeldox-valmistetta ennen laboratoriotutkimuksia (kuten veri-, virtsa-, maksantoimintakokeet, pulssi), koska se voi muuttaa tutkimusten tuloksia.


Lapset ja nuoret

Zeldox-injektiota ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Zeldox

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Älä käytä Zeldox-valmistetta, jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydänrytmiin, esimerkiksi:

Ks. myös edellä kohta "Älä käytä Zeldox-valmistetta". Zeldox ruoan ja juoman kanssa

Älä käytä alkoholia tämän lääkkeen käytön aikana, koska se lisää haittavaikutusten riskiä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Älä käytä Zeldox-valmistetta raskauden aikana ilman lääkärin määräystä, koska tämä lääke saattaa vahingoittaa lasta.


Jos äiti on käyttänyt Zeldox-valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.


Imetys

Älä imetä Zeldox-hoidon aikana, koska pieniä määriä lääkeainetta voi erittyä äidinmaitoon.


Raskaudenehkäisy

Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä sopivaa raskaudenehkäisymenetelmää tämän lääkevalmisteen käytön ajan.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit tuntea uneliaisuutta saatuasi Zeldox-valmistetta. Jos tällaista ilmenee, älä aja autoa äläkä käytä koneita tai laitteita ennen kuin uneliaisuus on mennyt ohi.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Zeldox-injektio sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) millilitrassa käyttövalmista injektioliuosta

eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Zeldox-valmistetta käytetään Aikuiset

  Zeldox-injektio pistetään lihakseen. Lääkäri päättää tarvittavan annoksen. Suositeltu annos on 10 mg, mutta joskus voidaan tarvita 20 mg ensimmäisenä annoksena. Jos ensimmäinen saamasi annos on

  10 mg, voit saada toisen injektion kaksi tuntia myöhemmin. Jos ensimmäinen saamasi annos on 20 mg, voit saada toisen injektion neljä tuntia myöhemmin.


  Lääkäri voi muuttaa saamaasi lääkeannosta oireidesi pitämiseksi kunnolla hallinnassa.


  Hoito Zeldox-injektiolla kestää enintään kolme perättäistä päivää. Jos hoitoasi tarvitsee jatkaa, lääkäri voi määrätä jatkohoidoksi toista Zeldox-valmisteen lääkemuotoa.


  Zeldox-injektiota ei saa antaa verisuoneen.


  Lapset ja nuoret

  Zeldox-injektiota ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille eikä nuorille.


  Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

  Zeldox-valmisteen käyttöä ei suositella.

  Potilaat, joilla on maksasairaus

  Jos sinulla on maksasairaus, sinulle tavallisesti annetaan pienempi annos tätä lääkettä. Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen.


  Potilaat, joilla on munuaissairaus

  Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaissairauksia, koska tällä voi olla vaikutusta lääkärin määräämän annoksen suuruuteen.


  Jos epäilet saaneesi liian suuren annoksen Zeldox-valmistetta

  Jos epäilet saaneesi liian suuren annoksen lääkettä, ilmoita asiasta heti lääkärille tai hoitajalle.


  Jos olet saanut liian suuren annoksen tätä lääkettä, sinulla voi ilmetä uneliaisuutta, vapinaa, kouristuksia, ahdistuneisuutta tai pään ja kaulan ei-tahdonalaisia liikkeitä.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat ohimeneviä. On usein vaikea erottaa lääkkeen haittavaikutuksia sairauden aiheuttamista oireista.


  LOPETA Zeldox-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:


  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

  - Nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke, huimaus ylös noustessa, mikä voi viitata sydämen epänormaaliin toimintaan. Nämä oireet voivat liittyä posturaaliseen hypotensioon.

  - Ei-tahdonalaiset/epätavalliset liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä.

  - Pitkään jatkuva epänormaali ja kivulias peniksen erektio (priapismi).


  Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • Kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, nielemis- tai hengitysvaikeudet, nokkosihottuma. Nämä oireet voivat liittyä vakavaan allergiseen reaktioon kuten angioedeemaan.

  • Kuume, tihentynyt hengitysrytmi, hikoilu, lihasjäykkyys, vapina, nielemisvaikeudet ja alentunut tajunnan tila. Nämä oireet voivat liittyä maligniin neuroleptioireyhtymään.

  • Ihoreaktiot, erityisesti ihottuma, kuume ja turvonneet imusolmukkeet, jotka voivat olla yleisoireisen eosinofiilisen oireyhtymän (DRESS) oireita. Nämä reaktiot voivat olla mahdollisesti henkeä uhkaavia.

  • Sekavuus, kiihtyneisyys, korkea lämpötila, hikoilu, lihaskoordinaation puute, lihasten nykiminen.

   Nämä oireet voivat liittyä serotoniinisyndroomaan.

  • Nopea, epäsäännöllinen sydämensyke ja pyörtyminen voivat olla oireita, jotka liittyvät hengenvaaralliseen tilaan nimeltään kääntyvien kärkien takykardia.


   Sinulla voi esiintyä mitä tahansa alla olevista haittavaikutuksista. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ne voivat mennä ohi itsestään. Jos haittavaikutus on kuitenkin vakava tai se jatkuu pitkään, ota yhteyttä lääkäriin.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

  • univaikeudet

  • kiihtyneisyys tai ahdistuneisuus

  • levottomuus

  • liikehäiriöt, muun muassa lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus ja vapina

  • uneliaisuus

  • päänsärky

  • heitehuimaus

  • korkea verenpaine

  • matala verenpaine

  • pahoinvointi, oksentelu

  • ummetus

  • suun kuivuus

  • heikkouden tunne tai voimattomuus

  • polttava tunne ja/tai kipu injektiokohdassa

  - lisääntynyt väsymys.


  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

  • ruokahalun väheneminen

  • sosiaalisten suhteiden vaikeutuminen, epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen

  - mania (voimakas energisyys, oudot ajatukset ja hyperaktiivisuus)

  - vaikeus liikkeiden hallinnassa tai tahattomat äänet, kuten kurkun selvittely, niiskutus tai ähkintä, vaikeus tai kyvyttömyys liikuttaa tiettyjä kehon osia, kömpelyys

  - tajunnan menetys

  • puhehäiriö

  • hidas sydämensyke

  • tasapainon menetys, pyörrytys

  • punoituksen tunne

  • vatsaongelmat, kuten ripuli

  • lisääntynyt tai liiallinen hikoilu

  - ihottuma

  • flunssan kaltainen sairaus

  • epämiellyttävä tunne ja punoitus injektiokohdassa

  • lääkkeestä aiheutuvat vieroitusoireet

  - maksan entsyymiarvojen nousu.


  Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta)

  • virtsanpidätyskyvyttömyys, kipu virtsatessa tai virtsaamisvaikeus.


   Tuntemattomat (esiintymistiheyttä ei voida arvioida käytettävissä olevan aineiston perusteella)

  • riippuvat kasvot

  • veritulppa, erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

  • tahaton virtsaaminen

  • vastasyntyneiden lääkkeestä aiheutuvat vieroitusoireet

  • poikkeava maidon eritys.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Zeldox-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alle 30 C. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Ei saa jäätyä.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Zeldox-injektio sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zeldox-valmisteen injektiokuiva-aine on valkoista tai lähes valkoista jauhetta ja injektion valmistamiseen käytettävä liuotin kirkasta ja väritöntä. Jokaisessa pakkauksessa on 1 injektiopullo (kuiva-aine) ja 1 ampulli (liuotin).


Injektiopullot on valmistettu piilasista ja ne on suljettu kumisulkimella ja alumiinisella repäisysinetillä. Ampullit on valmistettu piilasista.


Myyntiluvan haltija Upjohn EESV Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel Alankomaat


Paikallinen edustaja

Pfizer Oy

Puh: (09) 4300 40


Valmistajat Fareva Amboise Zone Industrielle

29 route des Industries 37530 Pocé-sur-Cisse Ranska


Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12

2870 Puurs Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 15.12.2020.

Terveydenhuoltohenkilöstö: Lue nämä tiedot ja irrota tämä osio ennen pakkausselosteen antamista potilaalle.


ZELDOX 20 mg/ml INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN KÄYTTÖVALMIIKSI SAATTAMISTA JA ANTOA KOSKEVAT OHJEET


Käyttövalmiiksi saattaminen