Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Galieve Peppermint
alginic acid

PAKKAUSSELOSTE


Galieve Peppermint, purutabletti


Natriumalginaatti Natriumvetykarbonaatti Kalsiumkarbonaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää tätä lääkettä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.


Ole erityisen varovainen Galieve Peppermint -purutablettien suhteen

Tämä lääke sisältää natriumia (5,3 mmol / kahden tabletin annos) ja kalsiumia (1,6 mmol / kahden tabletin annos). Tämän lääkevalmisteen suositeltu enimmäisvuorokausiannos sisältää 1 012 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa), mikä vastaa 50,6 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Galieve Peppermint on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen hoitoon, ellei lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen toisin määrää. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos tarvitset Galieve Peppermint -purutabletteja päivittäin pidemmän aikaa tai säännöllisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.


Keskustele lääkärin kanssa näistä suolamääristä myös, jos sinulla on on tai on ollut merkittävä munuais- tai sydänsairaus, koska tietyt suolat voivat pahentaa näitä sairauksia.


Jos oireesi jatkuvat vielä 7 päivän hoidon jälkeen, käänny lääkärin puoleen.


Tämä lääkevalmiste sisältää 3,75 mg aspartaamia per tabletti. Aspartaami hajoaa elimistössä fenyylialaniiniksi ja voi siten olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU) (eräs harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi).


Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Galieve Peppermint -purutablettien ja muiden suun kautta otettavien lääkkeiden oton välillä olisi pidettävä kahden tunnin tauko, koska Galieve Peppermint voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Raskaus ja imetys

Tätä valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.


Tärkeää tietoa Galieve Peppermint -purutablettien sisältämistä aineista

Jos sinulla on fenyyliketonuria, huomaa että tämä valmiste sisältää makeutusaineena aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde.


 1. MITEN GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTEJA KÄYTETÄÄN


  Tabletit otetaan suun kautta. Pureskele tabletit kokonaan ennen nielemistä.

  Aikuiset, iäkkäät ja vähintään 12-vuotiaat lapset: Oireiden ilmetessä 2 - 4 purutablettia aterioiden jälkeen ja nukkumaan mennessä (korkeintaan neljästi vuorokaudessa).

  Alle 12-vuotiaat lapset: Vain lääkärin määräyksestä.


  Jos käytät enemmän Galieve Peppermint -purutabletteja kuin sinun pitäisi

  Jos otat liikaa tätä valmistetta, sinulla voi esiintyä vatsan turvotusta ja jonkinlaista epämukavuuden tunnetta vatsassasi. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos nämä oireet eivät mene ohi itsestään.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat käyttää Galieve Peppermint -purutabletteja

  Jos unohdat ottaa lääkkeen, älä kaksinkertaista annosta seuraavalla kerralla korvataksesi unohtamasi annoksen. Jatka vain lääkkeen ottamista kuten aikaisemminkin.


 2. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

  Kuten kaikki lääkkeet, Galieve Peppermint -purutabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Hyvin harvinainen (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta) haittavaikutus on allerginen reaktio jollekin ainesosalle. Oireita voivat olla ihottuma, kutina, hengitysvaikeus, huimaus tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus. Jos saat näitä oireita tai muita haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea.


 3. GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä alle 30 ºC.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. MUUTA TIETOA


Mitä Galieve Peppermint sisältää

Vaikuttavat aineet: 1 purutabletti sisältää 250 mg natriumalginaattia, 133,5 mg natriumvetykarbonaattia ja 80 mg kalsiumkarbonaattia.

Muut aineet ovat: mannitoli (E421), makrogoli 20 000, kopovidoni, aspartaami (E951), piparminttuaromi, magnesiumstearaatti ja asesulfaamikalium.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Galieve Peppermint -purutabletit ovat pyöreitä ja luonnonvalkoisia, hieman täplikkäitä tabletteja. Pakkauskoot ovat: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 tai 64 purutablettia läpipainopakkauksissa ja 8, 12, 16, 18,

20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 tai 2 x 24 purutablettia polypropeenisissa pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg Tanska


Valmistaja

RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.02.2021