Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Pravastatin Orion
pravastatin

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Pravastatin Orion 20 mg ja 40 mg table tit

pravastatiininatrium


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lääkäri määrää sinulle verikokeen ennen kuin aloitat Pravastatin Orion –valmisteen käyttämisen sekä jos sinulla on maksavaivojen oireita Pravastatin Orion –valmisteen käytön aikana maksan toiminnan tutkimiseksi.

Lääkäri voi määrätä verikokeen myös Pravastatin Orion –valmisteen käytön aloittamisen jälkeen maksan toiminnan tutkimiseksi.


Tietyillä potilailla on suurempi riski lihasten vaurioitumiselle. Kerro lääkärille jos joku seuraavista koskee sinua:


Jos käytät tai olet seitsemän viimeisen päivän aikana käyttänyt fusidiinihappoa (bakteeri-infektioiden hoitoon käytetty lääke) joko suun kautta tai pistoksena. Fusidiinihapon ja Pravastatin Orion -tablettien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia lihashaittoja (rabdomyolyysi).


Jos sinulla on ollut jokin edellä mainituista ongelmista tai jos olet yli 70-vuotias , lääkärisi voi määrätä verikokeita ennen Pravastatin Orion -hoidon aloittamista ja mahdollisesti myös hoidon aikana. Verikoe tuloste n peruste ella arvioidaan lihaksiin kohdistuvie n

haittavaikutuste n vaaraa.


Kerro välittömästi lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulle tulee selittämättömiä kouristuksia tai lihaskipuja hoidon aikana.


Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, lääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja kohonneet veren rasva- arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine.

Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja -lääkitys voivat olla tarpeen sen diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.


Keskustele lääkärin kanssa ennen Pravastatin Orion –hoidon aloittamista.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pravastatin Orion -tabletteja, jos sinulla on vaikea hengityksen vajaatoiminta.


Muut lääkevalmiste et ja Pravastatin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Yhdessä pravastatiinin kanssa käytettynä seuraavat lääkkeet voivat suurentaa lihashaittavaikutuste n riskiä:


Pravastatin Orion -tablettien samanaikainen käyttö siklosporiinin, erytromysiinin tai klaritromysiinin kanssa suurentaa pravastatiinin pitoisuutta veressä.


Kerro lääkärille ennen Pravastatin Orion -tablettien ottamista, jos käytät ns. K-vitamiinin antagonisteja veritulppien hoitoon tai ehkäisyyn: K-vitamiinin antagonistien ja Pravastatin Orion -tablettien samanaikainen käyttö voi suurentaa veriarvoja tutkimuksissa, joiden avulla K-vitamiinin antagonistihoitoa seurataan.


Jos käytät rasvoja alentavina lääkkeinä myös resiinejä, kuten kolestyramiinia tai kolestipolia, tulisi Pravastatin Orion -tabletit ottaa vähintään tuntia ennen tai neljä tuntia jälkeen resiinien ottamisen. Samanaikaisesti ote ttuna ne saattavat vähentää pravastatiinin imeytymistä.


Pravastatin Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Pravastatin Orion otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. puoli lasillista vettä) joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan. Käytä alkoholia mahdollisimman vähän hoidon aikana. Keskustele lääkärin kanssa, jos olet huolissasi siitä, kuinka paljon voit nauttia alkoholia tämän lääkehoidon aikana.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.Ajaminen ja koneiden käyttö

Pravastatin Orion ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Hoidon aikana saattaa kuitenkin esiintyä huimausta tai näköhäiriöitä. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, varmista, että olet kunnossa, ennen kuin lähdet ajamaan tai käyttämään koneita.


Pravastatin Orion sisältää laktoosia

Pravastatin Orion 20 mg sisältää 134 mg laktoosia (monohydraattina) ja Pravastatin Orion 40 mg sisältää 268 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri- intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.


Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Mite n Pravastatin Orion -table tte ja käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkärisi kehottaa sinua noudattamaan vähärasvaista ruokavaliota, jota pitää jatkaa koko hoidon ajan.


  Annostus

  Käyttö aikuisille

  • Korkean kolesterolitason ja veren rasva-arvojen alentamiseksi: Suositeltu annos on 10–40 mg kerran vuorokaudessa, mieluiten illalla.

  • Sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn: suositeltu annos on 40 mg kerran päivässä, mieluiten illalla.


  Pravastatin Orion -tablettien suurin vuorokausiannos on 40 mg. Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  8–13-vuotiaille lapsille ja 14–18-vuotiaille nuorille, joilla on synnynnäinen alttius korkeaan kolesterolitasoon: suositeltu annostus on 8–13-vuotiaille 10–20 mg kerran vuorokaudessa ja 14– 18-vuotiaille 10–40 mg kerran vuorokaudessa.

  Pravastatiinihoitoa ei suositella alle 8-vuotiaille lapsille. Käyttö elinsiirron jälkeen

  Lääkärisi saattaa määrätä sinulle aloitusannokseksi 20 mg kerran vuorokaudessa. Hän voi nostaa tätä

  annosta 40 mg:n vuorokausiannokseen saakka.


  Suositeltu annos potilaille, jotka käyttävät siklosporiinia (immuunivastetta heikentävä lääke) joko yksinään tai yhdessä muiden immuunivastetta heikentävien lääkkeiden kanssa, on aluksi 20 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan varovasti nostaa 40 mg:aan vuorokaudessa. Lääkärisi neuvoo sinulle oikean annoksen.


  Jos sinulla on munuaissairauksia tai vaikeita maksasairauksia, lääkäri voi määrätä sinulle matalamman Pravastatin Orion -annoksen.

  Jos sinusta tuntuu, että Pravastatin Orion -tablettien teho on liian vahva tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa.


  Antotapa

  Pravastatin Orion -tabletit otetaan kerran päivässä, mieluiten illalla. Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. puoli lasillista vettä) joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Hoidon kesto

  Lääkärisi kertoo sinulle Pravastatin Orion -hoidon keston. Lääkettä tulee käyttää säännöllisesti niin kauan kuin lääkäri on määrännyt, pitkiäkin aikoja. Älä lopeta lääkkeen käyttöä ilman lääkärin lupaa.


  Jos otat enemmän Pravastatin Orion -table tte ja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111)) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Pravastatin Orion -table tin

  Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota seuraava annos aivan normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lope ta Pravastatin Orion -table ttie n käyttö ja ota yhte yttä lääkäriisi niin pian kuin mahdollista, jos sinulle hoidon aikana ilmaantuu selittämättömiä tai poikkeuksellisia

  lihaskipuja, -arkuutta, -heikkoutta tai -kouristuksia, e te nkin jos samaan aikaan tunne t itse si sairaaksi tai sinulla on kuumetta. Erittäin harvinaisissa tapauksissa tämän kaltaine n oireilu saattaa kehittyä vakavaksi ja mahdollisesti henkeä uhkaavaksi tilaksi, jota kutsutaan rabdomyolyysiksi, ja joka saattaa johtaa henkeäuhkaavaan munuaissairaute en.


  Hyvin harvoin (alle 1 potilaalla kymmenestätuhanne sta) voi ilmaantua äkillinen, vaikea allerginen reaktio, johon liittye n verenpaine laskee, kasvot, huule t, nielu ja/tai kieli turpoavat, nieleminen ja hengittämine n vaikeutuu ja iholle ilmaantuu nokkospaukamia ja

  saattaa kehittyä vaikea ihosairaus. Jos sinulle ilmaantuu hoidon aikana tällaisia oireita, lope ta lääkkeen käyttö ja ota he ti yhte yttä lääkäriin.


  Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta):

  • Iho ja hiukset: Ihoreaktiot, kuten kutina, näppylät, ihottuma, nokkosihottuma tai päänahan ja hiusten ongelmat, mukaan lukien hiustenlähtö.

  • Hermosto: Huimaus, väsymys, päänsärky, unihäiriöt, mukaan lukien unettomuus.

  • Virtsatiet ja sukupuolielimet: Virtsaamishäiriöt ja virtsarakko-ongelmat (kivulias tai tihentynyt virtsaaminen, lisääntynyt yönaikainen virtsaamisen tarve) ja seksuaalitoimintojen häiriöt.

  • Ruoansulatuskanava: Maha-suolikanavan vaivat, kuten ruoansulatushäiriöt, vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu, ripuli, ummetus ja ilmavaivat.

  • Silmät: Näköhäiriöt, kuten näkökentän hämärtyminen ja kaksoiskuvat

  • Lihakset ja nivelet: Jännetulehdukset, jotka joskus saattavat paheta repeämien takia. Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

  • Ihon valoherkkyys


   Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

  • Hermosto: Tuntoaistihäiriöt, kuten poltteen ja kutinan aistimukset tai tunnottomuus, joka voi olla merkki hermopäätteen vauriosta.

  • Iho: Vaikea ihosairaus (lupus erythematouksen kaltainen oireyhtymä)

  • Maksa: Maksatulehdus (hepatiitti), haimatulehdus ja keltaisuus (keltaisuus iholla ja silmissä) sekä maksasolujen nopea kuoleminen (äkillinen maksanekroosi).

  • Luusto ja lihakset: Yhden tai useamman lihaksen tulehdus, joka aiheuttaa kipua tai lihasheikkoutta (myosiitti, polymyosiitti tai dermatomyosiitti); lihaskipu tai -heikkous

  • Epänormaalit maksa-arvot: Transaminaasien lisääntyminen (entsyymejä, joita esiintyy normaalisti veressä), joka voi olla merkki maksaongelmista. Lääkäri voi siinä tapauksessa seurata veriarvoja tarkemmin.


   Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu:

  • jatkuva lihasheikkous

  • maksan vajaatoiminta

  • painajaiset

  • muistinmenetys

  • masennus

  • hengitysvaikeudet, mukaan lukien jatkuva yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume

  • diabetes. Esiintyminen on todennäköisempää, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso, kohonneet veren rasva-arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa tilannettasi tämän lääkkeen käytön aikana.

  • ihottuma.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Pravastatin Orion -table ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  HDPE-tablettipurkki: Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Läpipainopakkaus: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Pravastatin Orion sisältääLääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot


Valkoinen HDPE-tablettipurkki, joka on suljettu valkoisella polypropyleenikorkilla. Purkissa on kuivausainepussi tai -kapseli.

Läpipainopakkaus, joka koostuu pahvikoteloon pakatuista polyamidi/alumiinifolio/PVC/alumiinifolio läpipainoliuskoista.


Valmisteen kuvaus: 20 mg tabletti:

Keltainen, kapselin muotoinen, kaksoiskupera, täplikäs, päällystämätön tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja ’Y’ painettuna toiselle ja ’61’ toiselle puolelle. Tabletin koko on 11,1 x 5,6 mm. 40 mg tabletti:

Keltainen, kapselin muotoinen, kaksoiskupera, täplikäs, päällystämätön tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja ’Z’ painettuna toiselle ja ’18’ toiselle puolelle. Tabletin koko on 14,1 x 7mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Pakkauskoot:

HDPE-tablettipurkki: 30, 100 ja 1 000 tablettia.

Läpipainopakkaus: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 tai 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 16.7.2020