Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Zidoval
metronidazole

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli

metronidatsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos jokin yllä mainittu koskee sinua.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Zidovalia:

Kuten muidenkin emätintulehdusten aikana, vältä yhdyntää tulehduksen ja Zidoval-hoidon aikana.


Lapset ja nuoret

Zidoval-emätingeeliä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille, sillä lääkkeen turvallisuutta ei ole testattu tässä ikäryhmässä.


Iäkkäät potilaat

Zidoval-geeliä ei suositella iäkkäille potilaille, sillä lääkkeen turvallisuutta ei ole testattu tässä ikäryhmässä.


Muut lääkevalmisteet ja Zidoval

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Zidoval-emätingeeli voi lisätä seuraavien lääkkeiden tehoa:


Zidoval alkoholin kanssa

Alkoholin käyttö Zidoval-hoidon aikana voi aiheuttaa pahoinvointia, sekavuutta, päänsärkyä tai nostaa sydämen sykettä tavallista nopeammaksi. Jos näin käy, lopeta juominen ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Zidoval sisältää me tyyliparahydroksibe ntsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktiota (mahdollisesti viivästyneitä).


Yksi gramma Zidoval-geeliä sisältää myös 30 mg propyleeniglykolia (E1520), joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.


 1. Mite n Zidovalia käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Zidovalia tulee käyttää vain emättimeen.


  Tärkeää:

  Seuraa aina lääkärin määräystä sekä apteekin ohjelipukkeessa anne ttuja ohjeita. Jos olet epävarma, tarkista ohjeet lääkäriltä tai apte ekista.


  Ennen kuin käytät Zidovalia

  Zidovalin käytön aikana hygieniasta huolehtiminen on hyvin tärkeää.

  • Pese kätesi aina ennen kun avaat putkilon tai kosket asettimeen.

  • Käytä uutta asetinta jokaiseen annokseen.

  • Heitä käytetty asetin heti roskakoriin.


   Annostus aikuiselle

  • Suositeltu annos on 5 g geeliä (1 täytetty asetin) vietynä emättimeen kerran päivässä, nukkumaan mentäessä, viitenä peräkkäisenä päivänä.

  Käyttö lapsille ja nuorille

  Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille.


  Käyttö iäkkäille potilaille

  Tätä lääkettä ei suositella iäkkäille potilaille.


  Käyttöohje et

  • Zidoval-geelin mukana saat kertakäyttöisiä asettimia, jotka auttavat annostelemaan geelin emättimeen

  • Putkilon avaaminen: Avaa putkilon korkki ja puhkaise putkilon pään sinetti korkin terävällä päällä.


   image


  • Ase ttimen täyttämine n: Kierrä asettimen avonainen pää tiukasti kiinni putkilon päähän. Täytä asetin puristamalla putkiloa varovasti ja hitaasti pohjasta lähtien. Mäntä liikkuu asettimen täyttyessä ja pysähtyy, kun 5 g annos Zidoval-geeliä tulee täyteen. Kierrä asetin irti putkilosta ja sulje putkilo korkilla.


   image


  • Ase ttimen vieminen emättimeen: Pidä täytettyä asetinta pystyasennossa ja vie asetin varovasti emättimeen niin pitkälle kuin se vaikeuksitta menee. Sinun on ehkä helpointa viedä asetin emättimeen, kun makaat selälläsi polvet koukistettuina

   image


  • Geelin vapautus: Työnnä hitaasti asettimen mäntää sisään. Samalla geeli vapautuu emättimeen.

   Jatka työntämistä kunnes mäntä pysähtyy. Näin saat varmasti juuri oikean määrän geeliä emättimeen.


   image


  • Vedä asetin pois emättimestä ja heitä se roskakoriin välittömästi.


   Toista tämä käsittely nukkumaan mennessä viitenä peräkkäisenä päivänä, tai kuten lääkäri on määrännyt, käyttäen joka kerta uutta asetinta. Jos et viiden päivän lääkekuurin jälkeen tunne oloasi paremmaksi, sinun tulee käydä uudelleen lääkärissä.


   Jos käytät enemmän Zidovalia kuin sinun pitäisi

   Älä käytä Zidoval-geeliä enemmän kuin sinun pitäisi. Liian suuri annos voi lisätä haittavaikutusten riskiä (katso alempaa kohta 4).

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat käyttää Zidovalia

   Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Annostele Zidoval-geeliä ennen seuraavaa nukkumaanmenoa.


   Jos lopetat Zidovalin käytön

   Älä lopeta Zidoval-geelin viiden päivän lääkekuuria kesken keskustelematta ensin lääkärin kanssa. On tärkeää käyttää lääkekuuri loppuun, jotta tulehdus häviää kokonaan.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä):

  • Päänsärky ja huimaus

  • Mahakrampit

  • Oksentelu

  • Epämiellyttävä maku suussa

  • Epätavallinen tunne kielessä

  • Kuiva iho

  • Ihon punoitus (eryteema)

  • Ihon kutina

  • Epämiellyttävä tunne iholla (polttelu, kipu iholla / kirvely)

  • Ihoärsytys

  • Emättimen hiivasienitulehdus

  • Emätinvuoto

  • Epämukavuuden tunne lantion alueella

  • Ruokahalun menetys


  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta):

  - Huonovointisuus

  • Masennus

  • Väsymys

  • Ärtyisyys

  • Univaikeudet

  • Epätavallinen tunne sormissa ja varpaissa

  • Ripuli

  • Ummetus

  • Turvonnut tai kuriseva maha

  • Kuiva suu tai janontunne

  • Metallin maku suussa

  • Lihaskrampit

  • Tummunut virtsa

  • Virtsatietulehdus, joka voi aiheuttaa kipua tai polttavaa tunnetta virtsatessa tai lisätä virtsaamistarpeen tiheyttä tai voimakkuutta

  • Ulkosynnyttimien turpoaminen

  • Muutoksia kuukautisissa, kuten tiputtelevaa tai runsaampaa verenvuotoa emättimestä kuukautisten välillä tai epämiellyttävää oloa kuukautisten aikana


  Seuraavaa haittavaikutusta on myös raportoitu (yle isyys tunte maton):

  • Kutiseva ihottuma (urtikaria).


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Zidovalin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja putkilossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alle 25C.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Zidoval sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zidoval-emätingeeli on väritöntä tai vaaleankeltaista.

Alumiiniputkilo, jossa muovinen kierrekorkki, sisältää 40 g geeliä. Putkilo on pakattu pahvipakkaukseen, jossa on myös viisi kertakäyttöistä asetinta. Yhden asettimen avulla voi asettaa 5 grammaa geeliä emättimeen.

Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2–8

02130 Espoo

Puh. 020 720 9555

S-posti: infofi@viatris.com


Valmistaja

Meda Manufacturing Avenue JF Kennedy 33700 Merignac Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.10.2021