Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Calrecia
calcium chloride

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Calrecia, 100 mmol/l infuusioneste , liuos

kalsiumklorididihydraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Haittavaikutusten tarkka esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).


Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Calrecia-valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

  Älä käytä tätä lääkettä pussin ja pakkauksen etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Sisältö on käytettävä heti avaamisen jälkeen.


  Liuos on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos tai vioittunut pussi on hävitettävä.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Calrecia sisältää

  • Vaikuttava aine on kalsiumklorididihydraatti.

   1 000 ml liuosta sisältää 14,7 g kalsiumklorididihydraattia, mikä vastaa 100 mmol:a kalsiumia ja 200 mmol:a kloridia.

  • Muu aine on injektionesteisiin käytettävä vesi.


   Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

   Calrecia-pussissa on 1 500 ml käyttövalmista liuosta. Liuos on kirkas ja väritön, eikä siinä ole näkyviä hiukkasia.

   Liuospussissa on infuusioletkusto ja liitin sekä suojaava päällyspussi.


   Pakkauskoko: 8 x 1 500 ml.

   Myyntiluvan haltija ja valmistaja


   Myyntiluvan haltija

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1,

   61352 Bad Homburg v.d.H. Saksa


   Valmistaja

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8,

   66606 St. Wendel Saksa


   Paikallinen edustaja

   Fresenius Medical Care Suomi Oy, puh.: +358 9 561 650


   Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 31.1.2019

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -

   Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: 1000 ml liuosta sisältää:

   kalsiumklorididihydraattia 14,7 g


   Ca2+ 100 mmol

   Cl- 200 mmol


   Teoreettinen osmolariteetti: 300 mOsm/l pH: 5,0–7,0


   Saa käyttää vain, kun liuos on kirkas ja väritön ja pussi ja liitin ovat ehjät. Liuos on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.


   Annostus

   Calrecia-annostelu on tarkistettava säännöllisesti mittaamalla systeemisen ionisoituneen kalsiumin määrä. Tarkistusten perusteella Calrecia-virtausta on muutettava niin, että päästään systeemisen ionisoituneen kalsiumin tavoitetasolle. Suositeltu annos on enintään 3 l/päivä. Valmistetta ei ole tarkoitettu krooniseen käyttöön. Tarkemmat tiedot, ks. valmisteyhteenveto.


   Antotapa

   • Infuusio vain sellaisen kehonulkoiseen verenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen pumpulla, joka valmistajan mukaan on tarkoitettu 100 mmol/l -kalsiumkloridiliuosinfuusion antoa varten, ja joka tasapainottaa nestemääriä tarkoituksenmukaisesti.

   • Infuusio vain kehonulkoiseen verenkiertoon tai erillisen keskuslaskimokatetrin kautta, jos kehonulkoisen verenpuhdistuslaitteen käyttöohjeissa kehotetaan käyttämään katetria. Calrecia- valmiste ei ole tarkoitettu annettavaksi lihakseen eikä ihon alle.

   • Kehonulkoiseen verenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen sekä letkuston valmistajien antamia käyttöohjeita on noudatettava.

  Liuokseen ei saa lisätä muita lääkkeitä, eikä sitä saa antaa perifeerisellä laskimoinfuusiolla. Käsittely

  Ennen liuospussin käyttöä:

  1. Erota kaksi pussia toisistaan repäisysaumasta.

  2. Poista päällyspussi vasta välittömästi ennen liuoksen käyttöä. Tarkista liuospussi (etiketti, käyttöaika, liuoksen kirkkaus, liuospussin ja päällyspussin eheys). Muovipakkaukset voivat joskus vaurioitua kuljetuksen aikana valmistajalta sairaalaan tai sairaalassa. Tällöin liuos voi kontaminoitua ja liuokseen tulla bakteeri- tai sienikasvustoa. Sen vuoksi on tärkeää tarkastaa pussi ja liuos huolellisesti ennen käyttöä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pussin sulkijoiden, saumojen ja kulmien pienimpiinkin vaurioihin. Liuosta saa käyttää vain, jos se on väritön ja kirkas, ja pussi ja liittimet ovat ehjiä ja vahingoittumattomia.

  3. Ripusta pussi ripustinkahvasta.

  4. Liittämistä varten poista liittimen suojakorkki. Liitin sopii vain sen vastakappaleeseen, mikä estää väärän liitännän. Älä koske suojaamatonta osaa äläkä etenkään liittimen kärkeä. Liittimen sisäpuoli on steriili, eikä sitä ole tarkoitus enää desinfioida kemiallisilla desinfiointiaineilla. Yhdistä liitin siihen sopivaan vastakappaleeseen ja paina liitintä niin kauan, että sitä voi kiertää

   myötäpäivään. Kierrä liitintä myötäpäivään, kunnes kiertyminen loppuu. Kun liitos on valmis, kuuluu napsahdus.

  5. Jatka hoito-ohjeiden mukaan.