Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Para-Hot
paracetamol

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Para-Hot 500 mg jauhe oraaliliuosta varte n

parasetamoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Vain tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön ilman lääkärin määräystä. Parasetamolin käyttö pitkään ja enimmäisannoksina saattaa suurentaa maksavaurioiden riskiä. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös munuaisvaurioiden riskin.


Muut lääkevalmiste et ja Para-Hot-jauhe

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.


Parasetamolilla tunnetaan yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa:


Verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin. Jos käytät parasetamolia tilapäisesti suositusannoksilla, sillä ei pitäisi olla vaikutusta verenohennuslääkkeiden tehoon.


Muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Tarvittaessa parasetamolia voi käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta lyhytaikaisesti ja mahdollisimman harvoin.


Parasetamoli erittyy rintamaitoon, mutta Para-Hot-jauheen normaaleja hoitoannoksia tilapäisesti käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia imeväisiin.


Parasetamolin ei tiedetä vaikuttavan hedelmällisyyteen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Parasetamolilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.


Para-Hot-jauhe sisältää aspartaamia ja mannitolia

Yksi annospussillinen jauhetta sisältää 41 mg aspartaamia. Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

Yksi annospussillinen jauhetta sisältää 1 750 mg mannitolia. Voi olla lievästi laksatiivinen.


 1. Mite n Para-Hot-jauhe tta käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Aikuiset ja yli 12-vuotiaat

  1–2 annospussillista 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Lapset (4– 12-vuotiaat): 15 mg painokiloa kohti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.


  Yli 4-vuotiaille, jotka painavat 17–25 kg ½ annospussillista, 25–32 kg painaville ½–1 annospussillista ja yli 32 kg painaville 1 annospussillinen korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.


  Alle 4-vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan. Maksimiannosta ei saa ylittää.

  Annospussin sisältö liuotetaan lasilliseen kuumaa vettä ja nautitaan lämpimänä.


  Jos otat enemmän Para-Hot-jauhe tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Erityisen alttiita jopa kuolemaan johtavalle yliannostukselle ovat iäkkäät, nuoret lapset, maksasairaat, alkoholia jatkuvasti runsaasti käyttävät, pitkäaikaista ravitsemushäiriötä sairastavat ja tiettyjä lääkkeitä (fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini) käyttävät potilaat.


  Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä.


  Parasetamoli voi aiheuttaa maksavaurion, jos kerralla otettu annos on huomattavan suuri tai jos selvästi suositeltuja suurempia annoksia on käytetty pitkään. Yliannostuksen aiheuttama maksavaurio on havaittavissa vasta 1–4 vuorokauden kuluttua annostelusta. Yliannostustapauksissa samanaikainen alkoholin ja muiden maksatoksisten aineiden käyttö lisää maksavaurion riskiä.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta): veriarvojen muutokset, anemia, allergiset reaktiot, ihon kutina ja turvotus, ihottuma, nokkosihottuma, päänsärky, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, maksan toimintahäiriöt, maksakuolio, turvotus ja lämmönnousu.


  Para-Hot voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja laskea vastustuskykyä tulehduksille. Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos tunnet tulehdusoireita, kuten kuumetta ja merkittävää yleiskunnon heikkenemistä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla on kuumetta sekä paikallisia tulehdusoireita, kuten kipua nielussa/suussa tai virtsaamisongelmia. Valkosolujen määrän vähenemisen (agranulosytoosi) tarkistamiseksi otetaan verikoe.

  Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta): henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio (anafylaktinen sokki), toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma, paheneva ihottuma johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, vaikeat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), liian alhainen verensokeri, keuhkoputkien supistelu, maksavauriot, munuaisten toimintahäiriöt ja limakalvovauriot.


  Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • voimakkaat allergiset reaktiot (esim. vaikeat ihon ja limakalvojen oireet, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Para-Hot-jauheen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Para-Hot-jauhe sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

Valkoisen ja punaisen kirjavaa, osittain rakeista jauhetta.

Pakkauskoko: Pahvikotelossa 10 annospussia, joissa paperi/muovi/alumiini/muovikerrokset.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Orion Oyj Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi


1.6.2022