Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Methylphenidate Orion
methylphenidate

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Me thylphe nidate Orion 18 mg depottable tit Me thylphe nidate Orion 27 mg depottable tit Me thylphe nidate Orion 36 mg depottable tit Me thylphe nidate Orion 54 mg depottable tit


metyylifenidaattihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat / lapsesi aloittaa lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Metyylifenidaattihydrokloridia, jota Methylphenidate Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


Mite n se vaikuttaa

Methylphenidate Orion kiihdyttää tiettyjen alitoimivien aivojen osien toimintaa. Lääke voi parantaa tarkkaavuutta (tarkkaavuuden kestoa) ja keskittymiskykyä ja vähentää impulsiivista käyttäytymistä. Methylphenidate Orion -tabletteja annetaan osana hoito-ohjelmaa, johon yleensä sisältyy

Methylphenidate Orion -tabletteja saavat määrätä ainoastaan lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöihin perehtyneet lääkärit. Vaikka ADHD:lle ei ole parannuskeinoa, oireita voidaan hallita erilaisten hoitomuotojen avulla.


Aktiivisuude n ja tarkkaavuude n häiriö

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä kärsivien lasten ja nuorten on vaikeaa

Älä ota metyylifenidaattia, jos jokin edellä mainituista tiloista tai oireista koskee sinua/lastasi. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat / lapsesi ottaa metyylifenidaattia. Tämä on tärkeää, koska metyylifenidaatti voi pahentaa näitä oireita.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Methylphenidate Orion -tabletteja, jos sinulla/lapsellasi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen lääkehoidon aloittamista, jos jokin yllä mainituista koskee sinua/lastasi, koska metyylifenidaatti voi pahentaa näitä tiloja tai oireita ja siksi lääkärin pitää tarkkailla lääkkeen vaikutusta sinuun/lapseesi.


Pojilla ja nuorilla voi hoidon aikana esiintyä odottamattomia ja pitkittyneitä erektioita. Ne voivat olla kivuliaita ja ilmaantua milloin tahansa. On tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin, jos erektio kestää yli 2 tuntia ja erityisesti jos se on kivulias.


Lääkäri tarkistaa seuraavat asiat ennen kuin aloitat / lapsesi aloittaa Me thylphe nidate Orion

-table ttie n käytön

Näiden tarkistusten tarkoituksena on päättää, onko metyylifenidaatti oikea lääke sinulle/lapsellesi. Lääkäri keskustelee kanssasi


Näistä asioista on tärkeää kertoa mahdollisimman tarkasti, koska se auttaa lääkäriäsi päättämään, onko metyylifenidaatti oikea lääke sinulle/lapsellesi. Lääkäri saattaa päättää, että sinulle/lapsellesi on tehtävä muita lääketieteellisiä tutkimuksia ennen kuin sinä/lapsesi aloittaa lääkkeen käytön.


Muut lääkevalmiste et ja Me thylphe nidate Orion

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät / lapsesi käyttää tai olet / lapsesi on käyttänyt tai saatat / lapsesi saattaa käyttää muita lääkkeitä.


Älä ota metyylifenidaattia jos käytät / lapsesi käyttää:


Jos olet epävarma siitä, kuuluko jokin käyttämäsi / lapsesi käyttämä lääke edellä mainittujen lääkkeiden joukkoon, tarkista asia lääkäriltä tai apteekista ennen metyylifenidaatin ottamista.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät / lapsesi käyttää tai olet / lapsesi on äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Leikkaushoito

Kerro lääkärille, jos sinulle/lapsellesi suunnitellaan leikkaushoitoa. Metyylifenidaattia ei saa ottaa leikkauspäivänä, jos leikkauksessa käytetään tietyntyyppistä nukutusainetta, koska se saattaa aiheuttaa äkillistä verenpaineen kohoamista leikkauksen aikana.


Huume te stit

Tämä lääkevalmiste saattaa antaa positiivisen tuloksen huumetesteissä. Tämä koskee myös urheilussa käytettäviä dopingtestejä.


Me thylphe nidate Orion alkoholin kanssa

Älä käytä alkoholia samanaikaisesti tämän lääkevalmisteen kanssa. Alkoholi voi pahentaa lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia. Myös jotkut ruoat ja lääkkeet voivat sisältää alkoholia.


Raskaus, ime tys ja ehkäisy

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Saatavilla olevat tiedot eivät viittaa synnynnäisten poikkeavuuksien riskin lisääntymiseen kaiken kaikkiaan, mutta sydämen epämuodostumien riskin pientä lisääntymistä silloin, kun metyylifenidaattia käytetään ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, ei voida sulkea pois. Lääkäri voi antaa sinulle lisätietoja tästä riskistä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen metyylifenidaatin käyttöä, jos


Tabletti ei liukene kokonaan kaiken lääkeaineen vapauduttua, ja joskus tabletin kuori voi poistua ulosteessa. Tämä on normaalia.


Jos sinun tai lapsesi vointi ei parane kuukauden kuluessa me tyylife nidaattihoidon aloittamise sta

Kerro lääkärille, jos sinun tai lapsesi vointi ei parane. Lääkäri saattaa todeta, että tarvitaan toisenlaista

hoitoa.

Me thylphe nidate Orion -table ttie n virheellinen käyttö

Methylphenidate Orion -tablettien virheellinen käyttö voi aiheuttaa poikkeavaa käyttäytymistä. Se voi myös tarkoittaa, että olet / lapsesi on alkanut tulla riippuvaiseksi lääkkeestä. Kerro lääkärille jos olet / lapsesi on koskaan käyttänyt väärin tai ollut riippuvainen alkoholista, lääkkeistä tai huumausaineista.


Tämä lääke on määrätty vain sinulle/lapsellesi. Älä anna sitä muiden käyttöön, vaikka heidän oireensa vaikuttaisivat samankaltaisilta kuin sinun.


Jos otat / lapsesi ottaa enemmän Me thylphe nidate Orion -table tte ja kuin pitäisi

Jos olet / lapsesi on ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Kerro heille kuinka monta tablettia on otettu.


Yliannoksen merkkejä voivat olla muun muassa pahoinvointi, kiihtyneisyys, tärinä, lisääntyneet hallitsemattomat liikkeet, lihasnykäykset, kouristuskohtaukset (jotka voivat johtaa koomaan), äärimmäinen onnellisuuden tunne, sekavuus, epätodellisten asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen (aistiharhat), hikoilu, punastuminen, päänsärky, korkea kuume, sydämen lyöntitiheyden muutokset (hidas, nopea tai epäsäännöllinen), korkea verenpaine, laajentuneet pupillit sekä nenän ja suun kuivuminen.


Jos unohdat / lapsesi unohtaa ottaa Me thylphe nidate Orion -table tte ja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos unohdat / lapsesi unohtaa ottaa annoksen, odota kunnes on aika ottaa seuraava annos.


Jos lope tat / lapsesi lope ttaa Me thylphe nidate Orion -table ttie n käytön

Jos lopetat / lapsesi lopettaa Methylphenidate Orion -tablettien ottamisen äkillisesti, ADHD:n oireet voivat palata ja sinulle/lapsellesi voi ilmaantua ei-toivottuja vaikutuksia kuten masennusta. Lääkäri saattaa vähentää päivittäistä lääkeannosta vähitellen ennen kuin lopettaa sen kokonaan. Keskustele lääkärin kanssa ennen Methylphenidate Orion -hoidon lopettamista.


Lääkärin toime npite et ja tarkistukse t Me thylphe nidate Orion -hoidon aikana

Lääkäri tekee joitakin tarkistuksia


Pitkäaikaine n hoito

Methylphenidate Orion -tabletteja ei tarvitse käyttää loputtomiin. Jos käytät / lapsesi käyttää Methylphenidate Orion -tabletteja yli vuoden ajan, lääkärin pitäisi keskeyttää hoito lyhyeksi ajaksi esimerkiksi koulun loma-aikana. Tällä tavoin lääkäri selvittää tarvitaanko lääkitystä edelleen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukse t

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Vaikka jotkut metyylifenidaatin käyttäjät saavat haittavaikutuksia, useimmat kokevat, että lääke auttaa. Lääkäri keskustelee kanssasi haittavaikutuksista.


  Jotkut haittavaikutukse t voivat olla vakavia. Jos sinulle/lapsellesi ilmaantuu jokin seuraavassa lue te lluista haitoista, ota välittömästi yhte ys lääkäriin.

  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • epätasaiset sydämenlyönnit (sydämentykytys)

  • mielialan vaihtelut tai heilahtelut tai persoonallisuuden muutokset.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • itsemurha-ajatukset tai -tuntemukset

  • epätodellisten asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen, nämä ovat psykoosin merkkejä

  • hallitsematon puhe tai vartalon liikkeet (Touretten oireyhtymä)

  • allergisen reaktion oireet kuten ihottuma, kutina tai nokkosihottuma, kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehon osien turpoaminen, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • poikkeuksellinen kiihtyneisyys, yliaktiivisuus ja estottomuus (mania).


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • sydänkohtaus

  • äkkikuolema

  • itsemurhan yritys

  • kouristukset (kouristuskohtaukset, epilepsia)

  • ihon hilseily tai punertavat läiskät iholla

  • aivovaltimotulehdus tai -tukkeuma

  • tilapäinen halvaantuminen tai liikkeiden ja näön häiriöt, puhevaikeudet (nämä voivat viitata aivoverisuonihäiriöihin)

  • hallitsemattomat lihasnykäykset silmissä, päässä, niskassa, vartalossa ja hermostossa

  • verisolujen (puna- tai valkosolut, verihiutaleet) määrän väheneminen, joka voi lisätä infektioalttiutta ja verenvuoto- ja mustelmataipumusta

  • äkillinen kehon lämpötilan kohoaminen, erittäin korkea verenpaine ja vaikeat kouristuskohtaukset (maligni neuroleptioireyhtymä). Ei ole varmaa, onko tämän haitan aiheuttaja metyylifenidaatti vai jokin sen kanssa samanaikaisesti otettu lääke.


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin ):

  • toistuvat ei-toivotut ajatukset

  • selittämätön pyörtyminen, rintakipu, hengenahdistus (nämä voivat viitata sydänvaivoihin)

  • halvaantuminen tai liikkeiden ja näön häiriöt, puhevaikeudet (nämä voivat viitata aivoverisuonihäiriöihin)

  • pitkittyneet ja toisinaan kivuliaat erektiot tai erektioiden lisääntyminen.


  Jos sinulla/lapsellasi ilmenee jokin edellä kuvatuista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


  Seuraavassa on lue te ltu muita haittavaikutuksia. Jos ne muuttuvat vakaviksi, kerro siitä lääkärille tai apte ekkihenkilökunnalle.

  Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

  • päänsärky

  • hermostuneisuus

  • unettomuus.

   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • nivelkipu

  • näön sumeneminen

  • jännityspäänsärky

  • suun kuivuminen, jano

  • nukahtamisvaikeudet

  • kuume

  • sukupuolisen halukkuuden poikkeavuudet

  • epätavallinen hiusten lähtö tai oheneminen

  • lihasten kireys, lihaskouristukset

  • ruokahaluttomuus tai ruokahalun väheneminen

  • kyvyttömyys saavuttaa tai säilyttää erektio

  • kutina, ihottuma tai punoittava, koholla oleva kutiseva ihottuma (nokkosihottuma)

  • poikkeuksellinen unisuus tai uneliaisuus, väsymyksen tunne

  • hampaiden narskutus, paniikin tunne

  • kihelmöinnin, pistelyn tai tunnottomuuden tunne iholla

  • suurentunut alaniiniaminotransferaasipitoisuus (maksaentsyymipitoisuus) veressä

  • yskä, kurkkukipu tai nenän tai kurkun ärsytys, ylähengitystieinfektio, nenän sivuonteloiden tulehdus

  • korkea verenpaine, nopea sydämensyke (takykardia)

  • kiertohuimaus (vertigo), heikotuksen tunne, hallitsemattomat liikkeet, yliaktiivisuus

  • aggressiivisuus, kiihtyneisyys, jännittyneisyys, masentuneisuus, ärtyisyys, kireys, hermostuneisuus ja poikkeava käytös

  • ruoansulatushäiriöt tai mahavaivat, mahakipu, ripuli, pahoinvointi, epämiellyttävä tunne mahassa ja oksentelu.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • kuivat silmät

  • ummetus

  • epämukavuuden tunne rinnassa

  • verta virtsassa

  • haluttomuus

  • tärinä tai vapina

  • tihentynyt virtsaamistarve

  • lihaskipu, lihasnykäykset

  • hengenahdistus tai rintakipu

  • kuumuuden tunne

  • kohonneet arvot maksakokeissa (näkyvät verikokeessa)

  • vihaisuus, levottomuus tai itkuisuus, liiallinen puheliaisuus, ylikorostunut tietoisuus ympäristöstä, univaikeudet.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • hämmentyneisyys tai sekavuus

  • näkövaikeudet tai kahtena näkeminen

  • rintojen turvotus miehillä

  • liikahikoilu, ihon punoitus, punoittava, näppyläinen ihottuma.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • lihaskramppi

  • pienet punaiset jäljet iholla

  • maksan toimintahäiriö mukaan lukien äkillinen maksan vajaatoiminta ja kooma

  • muutokset kokeiden tuloksissa mukaan lukien maksa- ja verikokeet

  • poikkeavat ajatukset, tunteiden tai tuntemusten puuttuminen, toimintojen loputon toistaminen, pakkomielteinen keskittyminen vain yhteen asiaan

  • sormien ja varpaiden tunnottomuus, kihelmöinti ja värinmuutokset (valkoisesta siniseen ja sen

   jälkeen punaiseen) kylmässä (Raynaud’n oireyhtymä).


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin ):

  • migreeni

  • laajentuneet pupillit

  • erittäin korkea kuume

  • hitaat, nopeat tai ylimääräiset sydämenlyönnit

  • vaikea epilepsiakohtaus (grand mal -kohtaus)

  • harhakuvitelmat

  • kova vatsakipu, johon usein liittyy pahoinvoinnin tunne ja oksentelu

  • virtsanpidätyskyvyttömyys (virtsainkontinenssi)

  • leukalihasten kouristus, joka vaikeuttaa suun avaamista (leukalukko)

  • änkytys.


   Vaikutukse t kasvuun

   Kun metyylifenidaattia käytetään yli vuoden ajan, se saattaa aiheuttaa joillakin lapsilla kasvun hidastumista. Tällaista vaikutusta on havaittu alle yhdellä lapsella kymmenestä.

  • Lapsen painon tai pituuden kehitys saattaa pysähtyä.

  • Lääkäri seuraa huolellisesti sinun/lapsesi pituutta ja painoa samoin kuin sinun/lapsesi ruokahalua.

  • Jos sinun/lapsesi kasvu ei edisty odotetulla tavalla, metyylifenidaattihoito voidaan keskeyttää vähäksi aikaa.


   Haittavaikutuksista ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Me thylphe nidate Orion -table ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Pakkaus sisältää kaksi kuiva-ainekapselia, jotka suojaavat tabletteja kosteudelta. Älä poista kuiva-ainekapseleita pakkauksesta äläkä niele niitä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Me thylphe nidate Orion sisältää


Table tin ydin: musta rautaoksidi (E172), kolloidinen vedetön piidioksidi, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, makrogoli, natriumkloridi, meripihkahappo.

Kalvopäällyste : selluloosa-asetaatti, makrogoli.

Kirkas päällyste : hypromelloosi, makrogoli, fosforihappo (pH:n säätöön).

Väripäällyste (18 mg): laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), triasetiini, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172).

Väripäällyste (27 mg): laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), triasetiini, musta rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172).

Väripäällyste (36 mg): laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), triasetiini. Väripäällyste (54 mg): hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), triasetiini, punainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko


18 mg tabletti on pyöreä, kaksoiskupera, keltainen, kalvopäällystetty, halkaisijaltaan 8,5 mm kokoinen tabletti, jonka toisella puolella on reikä.


27 mg tabletti on pyöreä, kaksoiskupera, harmaa, kalvopäällystetty, halkaisijaltaan 8,5 mm kokoinen tabletti, jonka toisella puolella on reikä.


36 mg tabletti on pyöreä, kaksoiskupera, valkoinen, kalvopäällystetty, halkaisijaltaan 10 mm kokoinen tabletti, jonka toisella puolella on reikä.


54 mg tabletti on pyöreä, kaksoiskupera, vaaleanpunainen, kalvopäällystetty, halkaisijaltaan 10 mm kokoinen tabletti, jonka toisella puolella on reikä.


Methylphenidate Orion -tabletit on pakattu valkoiseen muovipurkkiin, jossa on lapsiturvallinen sulkija. Purkki sisältää kaksi kuiva-ainekapselia, ks. kohta 5.


Pakkauskoko: 30 depottablettia


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


LABORATORIOS LICONSA S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7

Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 18.3.2022