Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Montelukast ratiopharm
montelukast

HINNAT

4 mg purutabletti 28

Tukkukauppa: 2,81 €
Jälleenmyynti: 4,47 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg purutabletti 28

Tukkukauppa: 3,03 €
Jälleenmyynti: 4,84 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 3,43 €
Jälleenmyynti: 5,47 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg purutabletti 98

Tukkukauppa: 3,98 €
Jälleenmyynti: 6,34 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg purutabletti 98

Tukkukauppa: 5,21 €
Jälleenmyynti: 8,31 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 5,44 €
Jälleenmyynti: 8,69 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Monte lukast ratiopharm 5 mg purutable tti

montelukasti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tai lapsesi aloittaa lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle / lapsellesi tärkeitä tie toja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Montelukast ratiopharm purutabletit ovat ja mihin niitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen Montelukast ratiopharm purutablettien käyttöä

 3. Miten Montelukast ratiopharm purutabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Montelukast ratiopharm purutablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Monte lukast ratiopharm purutable tit ovat ja mihin niitä käyte tään Mitä Monte lukast ratiopharm purutable tit ovat

  Montelukast ratiopharm purutabletti on leukotrieenireseptoriantagonisti, joka salpaa leukotrieeneiksi kutsuttujen aineiden vaikutusta.


  Kuinka Monte lukast ratiopharm purutable tit toimivat

  Leukotrieenit aiheuttavat keuhkoputkien supistumista ja turvotusta. Estämällä leukotrieenien vaikutusta Montelukast ratiopharm purutabletti helpottaa astmaoireita ja auttaa pitämään astman hallinnassa.


  Mihin Monte lukast ratiopharm purutable tte ja käyte tään

  Lääkäri on määrännyt Montelukast ratiopharm purutabletteja astman hoitoon, ehkäisemään astman oireita päivin ja öin.

  • Montelukast ratiopharm purutabletteja käytetään sellaisten 6-14-vuotiaiden lapsipotilaiden hoitoon, joille käytössä olevilla lääkkeillä ei saada aikaan riittävää hoitotasapainoa ja jotka tarvitsevat lisälääkitystä.

  • Montelukast ratiopharm purutabletteja voidaan myös käyttää hengitettävän kortikosteroidihoidon vaihtoehtona 6-14-vuotiaille potilaille, jotka eivät ole äskettäin käyttäneet suun kautta otettavia kortikosteroideja astman hoitoon ja on todettu, etteivät he voi käyttää hengitettäviä kortikosteroideja.

  • Montelukast ratiopharm purutabletit auttavat myös ehkäisemään rasituksesta johtuvaa keuhkoputkien ahtautumista.


   Lääkäri määrittää oireittesi / lapsesi oireiden ja astman vaikeusasteen perusteella, kuinka Montelukast ratiopharm purutabletteja on käytettävä.


   Mitä astma on?

   Astma on pitkäaikaissairaus.

   Astmaan liittyy:

  • hengitysvaikeudet keuhkoputkien ahtautumisen vuoksi. Keuhkoputkien ahtautuminen vaihtelee riippuen erilaisista tekijöistä.

  • keuhkoputkien herkistyminen useille ärsykkeille, kuten tupakansavulle, siitepölylle, kylmälle ilmalle tai rasitukselle.

  • keuhkoputkien limakalvojen turvotus (tulehdus).


   Astman oireita ovat: yskä, hengityksen vinkuminen ja painon tunne rinnassa.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen Montelukast ratiopharm purutable ttie n käyttöä


  Kerro lääkärille kaikista sairauksista sekä allergioista, joita sinulla/lapsellasi on tai on aikaisemmin ollut.


  Älä käytä Monte lukast ratiopharm purutable tte ja

  • jos olet tai lapsesi on allerginen montelukastille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tai lapsesi käyttää Montelukast ratiopharm purutabletteja.

  • Jos astma pahenee tai hengitys vaikeutuu, kerro siitä heti lääkärille.

  • Suun kautta otettavia Montelukast ratiopharm purutabletteja ei ole tarkoitettu äkillisten astmakohtausten hoitoon. Jos saat / lapsesi saa astmakohtauksen, noudata lääkärin antamia ohjeita. Pidä aina mukana astmakohtauksen hoitoon inhaloitavia lääkkeitä.

  • On tärkeää, että käytät / lapsesi käyttää kaikkia astmalääkkeitä, jotka lääkäri on määrännyt. Montelukast ratiopharm purutabletteja ei tule käyttää muiden lääkärin määräämien lääkkeiden asemesta.

  • Kaikkia astmalääkkeitä käyttäviä on neuvottava kääntymään lääkärin puoleen, jos heillä esiintyy seuraavia samanaikaisia oireita: flunssan kaltaista sairautta, käsivarsien tai jalkojen pistelyä tai tunnottomuutta, keuhko-oireiden pahenemista ja/tai ihottumaa.

  • Älä käytä/anna lapsellesi asetyylisalisyylihappoa (aspiriinia) tai tulehduskipulääkkeitä (joita kutsutaan myös ei-steroidirakenteisiksi tulehduskipulääkkeiksi), jos ne pahentavat astmaa.

  • Jos sinulla tai lapsellasi on fenyyliketonuria, sinun on otettava huomioon, että Montelukast ratiopharm purutabletit sisältävät aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde. Tablettien sisältämä fenyylialaniini voi olla haitallista fenyyliketonuriaa sairastaville.


   Potilaiden on oltava tietoisia, että erilaisia neuropsykiatrisia haittatapahtumia (esim. käyttäytymiseen ja mielialaan liittyviä muutoksia) on raportoitu montelukastivalmistetta käyttävillä aikuisilla, nuorilla ja lapsilla (ks. kohta 4). Jos sinulle tai lapsellesi tulee tämänkaltaisia oireita Montelukast ratiopharm purutablettien käytön aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.


   Lapset ja nuoret

   Älä anna tätä lääkettä alle 6-vuotiaille lapsille.

   Tästä lääkkeestä on saatavana eri-ikäisille lapsille (alle 18-vuotiaille) tarkoitettuja valmistemuotoja


   Muut lääkevalmisteet ja Montelukast ratiopharm 5 mg

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle , jos sinä / lapsesi parhaillaan käyttää, on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


   Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa Montelukast ratiopharm purutablettien vaikutukseen tai Montelukast ratiopharm purutabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutukseen.

   Kerro lääkärille ennen Montelukast ratiopharm -hoidon aloittamista, jos käytät / lapsesi käyttää seuraavia lääkkeitä:

   • fenobarbitaalia (epilepsialääke)

   • fenytoiinia (epilepsialääke)

   • rifampisiinia (tuberkuloosin ja joidenkin muiden infektioiden hoitoon käytettävä lääke)

   • gemfibrotsiili (käytetään kohonneiden veren rasva-ainearvojen alentamiseen).


    Monte lukast ratiopharm purutable tit ruuan ja juoman kanssa

    Montelukast ratiopharm purutablettia ei pitäisi ottaa välittömästi aterian yhteydessä, vaan viimeistään tunti ennen ateriaa tai kaksi tuntia aterian jälkeen.


    Raskaus ja ime tys

    Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


    Raskaus

    Lääkäri arvioi, voitko käyttää Montelukast ratiopharm purutabletteja tänä aikana.


    Imetys

    Ei tiedetä, erittyykö Montelukast ratiopharm äidinmaitoon. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Montelukast ratiopharm purutabletteja, jos imetät tai aiot imettää.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Montelukast ratiopharm ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Lääkkeen vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella eri henkilöiden välillä. Tietyt haittavaikutukset (esim. huimaus ja uneliaisuus), joita on ilmoitettu esiintyneen Montelukast ratiopharm purutablettien käytön yhteydessä, voivat vaikuttaa joidenkin potilaiden kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.


    Monte lukast ratiopharm purutable tit sisältävät aspartaamia

    Tämä lääkevalmiste sisältää 0,5 mg aspartaamia per purutabletti.

    Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.


    Monte lukast ratiopharm purutable tit sisältävät natriumia

    Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per purutabletti eli sen voidaan sanoa

    olevan ”natriumiton”.


 3. Mite n Montelukast ratiopharm purutable tte ja käyte tään


  Ota itse tai anna tätä lääkettä lapsellesi juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  • Ota / anna lapsellesi vain yksi Montelukast ratiopharm purutabletti kerran vuorokaudessa lääkärin ohjeen mukaan.

  • Tabletti otetaan myös silloin, kun oireita ei ole tai vaikka sinulla / lapsellasi olisi akuutti astmakohtaus.


   6-14-vuotiaat lapset

   Suositeltu annos on yksi 5 mg:n purutabletti kerran vuorokaudessa iltaisin.


   Jos käytät/lapsesi käyttää Montelukast ratiopharm purutabletteja, varmista, ettet käytä/lapsesi ei käytä muita samaa vaikuttavaa ainetta, montelukastia, sisältäviä valmisteita.


   Tämä on suun kautta otettava valmiste. Tabletit on pureskeltava ennen nielemistä.

   Montelukast ratiopharm 5 mg purutablettia ei pitäisi ottaa välittömästi ruokailun yhteydessä, vaan viimeistään tunti ennen ateriaa tai vähintään kaksi tuntia aterian jälkeen.


   Jos otat / lapsesi ottaa enemmän Montelukast ratiopharm purutable tte ja kuin pitäisi

   Ota heti yhteys lääkäriin ohjeiden saamista varten.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

   Suurimpaan osaan yliannostusraportteja ei liittynyt ilmoituksia haittavaikutuksista. Useimmin

   esiintyviä oireita, joita on raportoitu esiintyneen aikuisilla ja lapsilla yliannostuksen yhteydessä, olivat vatsakipu, uneliaisuus, jano, päänsärky, oksentelu ja yliaktiivisuus.


   Jos unohdat ottaa itse tai antaa lapsellesi Montelukast ratiopharm purutable tte ja

   Yritä ottaa / antaa Montelukast ratiopharm lääkärin määräyksen mukaisesti. Jos sinulta tai lapseltasi jää yksi annos ottamatta, jatkakaa hoitoa normaaliin tapaan ottamalla yksi purutabletti kerran päivässä. Älä ota äläkä anna lapsellesi kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


   Jos lopetat / lapsesi lopettaa Montelukast ratiopharm purutable ttie n käytön

   Montelukast ratiopharm vaikuttaa astmaan vain, jos sitä käytetään jatkuvasti. On tärkeää, että Montelukast ratiopharm -hoitoa jatketaan niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Se auttaa pitämään astman hallinnassa.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


   Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletit on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille.

   Yli 15-vuotiaille nuorille ja aikuisille on saatavana Montelukast ratiopharm 10 mg kalvopäällysteiset tabletit.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Montelukasti 5 mg:n purutableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin ilmoitettu haittavaikutus (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä), jonka oletettiin johtuvan montelukastista, oli:

  • päänsärky.

   Lisäksi montelukasti 10 mg:n kalvopäällysteisillä tableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettiin esiintyneen seuraava haittavaikutus:

  • vatsakipu.

   Nämä olivat yleensä lieviä ja niitä esiintyi useammin montelukastia kuin lumelääkettä (tabletti, jossa ei ole vaikuttavaa lääkeainetta) saaneilla potilailla.


   Vakavat haittavaikutukset

   Ota välittömästi yhte yttä lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, jotka voivat olla vakavia ja joihin saatat tai lapsesi saattaa tarvita välitöntä lääkärin hoitoa.


   Melko harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta

  • allergiset reaktiot, mm. kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: ahdistuneisuus, johon liittyy aggressiivista käyttäytymistä tai vihamielisyyttä, masennus

  • kouristukset.

   Harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta

  • lisääntynyt verenvuototaipumus

  • vapina

  • sydämentykytys.


   Hyvin harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta

  • useiden oireiden yhdistelmä, kuten flunssan kaltaiset oireet, pistely tai puutuneisuus käsivarsissa ja jaloissa, keuhko-oireiden paheneminen ja/tai ihottuma (Churg-Straussin oireyhtymä) (ks. kohta 2)

  • verihiutaleiden pieni määrä

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: hallusinaatiot, sekavuus, itsemurha-ajatukset ja itsemurha

  • turvotus (tulehdus) keuhkoissa

  • vaikeat ihoreaktiot (monimuotoinen punavihoittuma), jotka voivat ilmaantua varoittamatta

  • maksatulehdus (hepatiitti).


  Muut haittavaikutukset, joita on tode ttu lääkkeen markkinoille tulon jälkeen Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä)

  • ylähengitystieinfektiot.


   Yleinen (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä)

  • ripuli, pahoinvointi, oksentelu

  • ihottuma

  • kuume

  • kohonneet maksaentsyymiarvot.


   Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta)

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: tavallisesta poikkeavat unet, mukaan lukien painajaiset, univaikeudet, unissakävely, ärtyisyys, tuskaisuus, levottomuus

  • huimaus, uneliaisuus, pistely / puutuminen

  • nenäverenvuoto

  • suun kuivuminen, ruoansulatushäiriöt

  • mustelmat, kutina, nokkosihottuma

  • nivel- tai lihaskipu, lihaskrampit

  • yökastelu lapsilla

  • voimattomuus / väsymys, huonovointisuus , turvotus.


   Harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta)

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: tarkkaavaisuushäiriö, muistin heikkeneminen, tahaton lihasnyintä.


   Hyvin harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta)

  • aristavat punaiset kohoumat ihon alla, yleisimmin säärissä (kyhmyruusu)

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: pakko-oireet, änkytys.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  wwwsivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea

 5. Monte lukast ratiopharm purutable ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alle 25ºC. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

  Älä käytä tätä lääkevalmistetta läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Monte lukast ratiopharm purutable tit sisältävät

Vaikuttava aine on montelukastinatrium vastaten 5 mg:aa montelukastia

Muut aineet ovat: mannitoli (E 421), natriumlauryylisulfaatti, hydroksipropyyliselluloosa, punainen rautaoksidi (E 172), kirsikka-aromi PHS-143671: maltodekstriini (maissi) ja muunnettu tärkkelys E1450 (runsaasti amylopektiiniä sisältävä vahamaissi), aspartaami (E 951), natriumtärkkelysglykolaatti tyyppi A, magnesiumstearaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletit ovat täplikkäitä vaaleanpunaisia, nelikulmion muotoisia tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”93” ja toiselle puolelle ”7425”.


Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletteja on saatavana 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 tabletin pakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Teva Sweden AB Box 1070

251 10 Helsingborg

Ruotsi


Valmistajat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Unkari


Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Puola


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.9.2021