Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Azithromycin Krka
azithromycin

HINNAT

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 3

Tukkukauppa: 4,39 €
Jälleenmyynti: 7,01 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 6

Tukkukauppa: 5,10 €
Jälleenmyynti: 8,13 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2

Tukkukauppa: 9,18 €
Jälleenmyynti: 14,65 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Azithromycin Krka 250 mg kalvopäällyste iset table tit Azithromycin Krka 500 mg kalvopäällys te is e t table tit


atsitromysiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lapset ja nuoret

Azithromycin Krka kalvopäällysteiset tabletit eivät sovi imeväisikäisille ja pikkulapsille (alle 2-vuotiaille) eikä lapsille ja nuorille (17 vuoden ikään saakka), jotka painavat alle 45 kg.

Tiedot Azithromycin Krka -tablettien käytöstä yli 45 kg:n painoisille lapsille ja nuorille ovat kohdassa 3

”Miten Azithromycin Krka -valmistetta otetaan”.


Muut lääkevalmiste et ja Azithromycin Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät


Nämä kaikki haittavaikutukset ovat vakavia, ja saatat tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa. Vakavat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta) tai saatavilla oleva tieto ei riitä niiden yleisyyden arviointiin.


Muita raportoituja haittavaikutuksia ovat:


Hyvin yleiset (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)


Haittavaikutukse t, jotka mahdollisesti tai tode nnäköisesti liittyvät Mycobacterium Avium

-kompleksi-infektion ennaltae hkäisyyn ja hoitoon:


Hyvin yleiset (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

Azithromycin Krka 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

image

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg atsitromysiiniä (atsitromysiinidihydraattina). Azithromycin Krka 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg atsitromysiiniä (atsitromysiinidihydraattina).


- Muut aineet (apuaineet) ovat tabletin ytimessä mikrokiteinen selluloosa (E460), esigelatinoitu perunatärkkelys, natriumlauryylisulfaatti, hypromelloosi (E464), kroskarmelloosinatrium (E468), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551) ja magnesiumstearaatti (E470b) sekä 250 mg tablettien päällysteessä hypromelloosi 5 cP (E464), titaanidioksidi (E171) ja makrogoli 400, sekä 500 mg tablettien päällysteessä makrogolipoly(vinyylialkoholi)-oksaskopolymeeri, titaanidioksidi (E171), talkki, glyserolimonokaprylokapraatti ja poly(vinyylialkoholi).

Ks. kohta 2 ”Azithromycin Krka sisältää natriumia”.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot


250 mg: Kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai lähes valkoisia, kapselin muotoisia (pituus: 13,8−14,2 mm, leveys: 6,3−6,7 mm), ja niiden toisella puolella merkintä ”S19” ja toisella puolella ei merkintöjä.

500 mg: Kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai lähes valkoisia, kapselin muotoisia (pituus:

image

16,7−17,3 mm, leveys: 8,2−8,8 mm), ja niiden toisella puolella merkintä ”S5” ja toisella puolella jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


250 mg

image

Saatavana on 4 ja 6 kalvopäällysteisen tabletin läpipainopakkaukset. 500 mg

Saatavana on 2, 3 ja 30 kalvopäällysteisen tabletin läpipainopakkaukset. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi: 7.9.2022 Muut tie tolähte et

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.