Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Metoprolin
metoprolol

HINNAT

50 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,29 €
Jälleenmyynti: 3,66 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 6,33 €
Jälleenmyynti: 10,10 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 10,97 €
Jälleenmyynti: 17,31 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Metoprolin 50 mg ja 100 mg tabletit metoprololitartraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.


Jos joudut Metoprolin-hoidon aikana leikkaukseen, kerro hoitavalle lääkärille lääkityksestäsi, koska metoprololilla on yhteisvaikutuksia joidenkin nukutusaineiden kanssa.


Beetasalpaajat saattavat heikentää kyynelnesteen eritystä, mikä piilolasien käyttäjien tulee ottaa huomioon.


Muut lääkevalmisteet ja Metoprolin

Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Metoprolin voi

puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Muista ilmoittaa lääkärille Metoprolin lääkityksestä, jos sinulle vielä hoidon kestäessä tai pian sen lopettamisen jälkeen määrätään jotain muuta lääkettä.


Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos käytät:Jos käyttöösi on määrätty adrenaliini-injektori vaikeiden allergisten reaktioiden varalta, on huomioitava, että Metoprolin-tabletit voivat heikentää adrenaliinin tehoa.


Metoprolin ruoan ja juoman kanssa

Metoprolin tabletti voidaan ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Ota tabletti riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera. Alkoholi saattaa voimistaa Metoprolinin vaikutusta.


Raskaus ja imetys

Metoprolinia ei tule käyttää raskauden aikana, ellei se ole välttämätöntä. Metoprolinin käytöstä raskauden aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.


Metoprolinin käytöstä imettämisen aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Metoprolin-hoidon aikana saattaa esiintyä väsymystä, joka voi heikentää kykyä selviytyä liikenteessä tai kykyä käyttää tarkkuutta vaativia laitteita. Sinun tulee olla tietoinen lääkkeen vaikutuksesta suorituskykyysi ja vireystilaasi ennen kuin ajat autoa tai käytät tarkkuutta vaativia laitteita.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Metoprolin sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Metoprolinia otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Jos otat e nemmän Metoprolinia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Metoprolinia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava tabletti vasta sen normaalina ottoajankohtana.


  Jos lopetat Metoprolinin oton

  Lääkitys tulee lopettaa lääkärin ohjeen mukaan annosta asteittain pienentäen, sillä äkillinen lopetus lisää rintakipukohtausten ja sydäninfarktin vaaraa sepelvaltimotautia sairastaville potilaille.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Hyvin yleisiä (voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

  Väsymys.


  Yleisiä (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

  Huimaus, päänsärky

  Pahoinvointi, vatsakivut, ripuli ja ummetus, Sydämen harvalyöntisyys, sydämen tykytys

  Pystyasentoon nousuun liittyvä verenpaineen lasku (ortostaattinen hypotensio), johon voi liittyä tasapainohäiriöitä ja yksittäistapauksissa jopa pyörtymistä

  Kylmät kädet ja jalat Hengenahdistus rasituksessa


  Melko harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

  Sydämen vajaatoimintaoireiden ohimenevä pahentuminen (hengenahdistus tai turvotukset), ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos (sydämen johtumishäiriö)

  Keuhkoputkien ahtautuminen (hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen) Turvotus, rintakipu

  Tuntoharhat, lihaskouristukset Oksentelu

  Painonnousu

  Ihottuma, lisääntynyt hikoilu

  Unihäiriöt (painajaiset, uneliaisuus, unettomuus), keskittymiskyvyn heikkeneminen ja masentuneisuus


  Harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

  Sydämen rytmihäiriöt, toiminnalliset sydänoireet Turvotus

  Suun kuivuminen

  Poikkeavat arvot maksan toimintakokeissa. Hermostuneisuus, jännittyneisyys Impotenssi ja muut seksuaalihäiriöt

  Nuha

  Näköhäiriöt, silmien kuivuminen tai ärtyminen, sidekalvon tulehdus Hiustenlähtö


  Hyvin harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta):

  Vaikeiden ääreisverenkiertohäiriöiden paheneminen (raajojen kärkiosien oireilu, hapenpuute, kipu ja kylmyys)

  Verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia, voi aiheuttaa mustelmataipumusta tai nenäverenvuotoa) Maksatulehdus

  Nivelkivut

  Unohtelu tai huonomuistisuus, sekavuus, hallusinaatiot Korvien soiminen, makuhäiriöt Valoyliherkkyysreaktiot, psoriaasin pahentuminen


  Ota aina yhteys lääkäriin, mikäli sinulla ilmenee sydämen hidaslyöntisyyttä (matala pulssi), lisääntynyttä turvotusta, hengenahdistusta, pyörrytystä, pahoinvointia tai oksentelua tai jos verenpaineesi laskee hyvin alhaiseksi.


  Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä myös, mikäli saat muita voimakkaita, häiritseviä, epätavallisia tai pitkäkestoisia oireita.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 3. Metoprolinin säilyttäminen


  Metoprolin 50 mg tabletti: Säilytä alle 25 °C.

  Metoprolin 100 mg tabletti: Säilytä alkuperäispakkauksessa alle 25 °C.


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Metoprolin sisältää

Vaikuttavana aineena on 50 mg tai 100 mg metoprololitartraattia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, kopovidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, viistoreunainen, kaksoiskupera tabletti, jossa jakouurre toisella puolella ja merkintä M toisella. 50 mg tabletin halkaisija 8 mm ja 100 mg tabletin halkaisija 10 mm.

50 mg: 30 ja 100 tablettia, 100 mg: 100 tablettia. PVC-alumiiniläpipainopakkaus. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy, PL 67,

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.3.2020.