Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Seromex
fluoxetine

HINNAT

20 mg kapseli 100

Tukkukauppa: 7,21 €
Jälleenmyynti: 11,50 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Seromex 10 mg ja 20 mg liukenevat tabletit

fluoksetiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Seromex on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Seromex-valmistetta

 3. Miten Seromex-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Seromex-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Seromex on ja mihin sitä käytetään


  Seromex sisältää vaikuttavana aineenaan fluoksetiinia, joka kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita kutsutaan selektiivisiksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi eli SSRI-lääkkeiksi. Nämä lääkkeet ovat masennuslääkkeitä.


  Tätä lääkettä käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:


  Aikuiset

  • Vakavat masennustilat

  • Pakko-oireinen häiriö

  • Ahmimishäiriö (bulimia nervosa) (Seromex-valmistetta käytetään psykoterapian ohella vähentämään ahmimis- ja oksentamistarvetta)


   Lapset ja nuoret, joiden ikä on 8 vuotta tai enemmän

  • Keskivaikeat tai vaikeat vakavat masennusjaksot, jos masennus ei ole helpottanut 4 – 6 psykoterapiahoitokerran jälkeen. Seromex-valmistetta on syytä tarjota lapselle tai nuorelle, jolla on keskivaikea tai vaikea masennus ainoastaan, jos samalla annetaan psykoterapiaa.


   Miten Seromex toimii

   Kaikilla on aivoissaan serotoniiniksi kutsuttua ainetta. Masennuksesta, pakko-oireisesta häiriöstä tai ahmimishäiriöstä kärsivillä serotoniinitasot ovat muita matalampia. Ei täysin tunneta, miten Seromex ja muut SSRI-lääkkeet toimivat, mutta ne saattavat auttaa lisäämällä aivojen serotoniinitasoa. Näiden sairauksien hoitaminen on olennaista vointisi parantumiselle. Hoitamattomana tilasi ei välttämättä poistu ja se voi muuttua vakavammaksi sekä vaikeammaksi hoitaa.

   Saatat tarvita muutamien viikkojen tai kuukausien hoitoa, jotta voidaan varmistua oireidesi väistymisestä.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Seromex-valmistetta Älä ota Seromex-valmistetta, jos

  • olet allerginen fluoksetiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos sinulla ilmenee ihottumaa tai muita allergiaan viittaavia oireita (kuten kutinaa, huulten tai

   kasvojen turpoamista tai hengenahdistusta), lopeta heti näiden tablettien käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

  • käytät muita lääkkeitä, jotka ovat ns. palautumattomia, epäselektiivisiä monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (esimerkiksi masennuksen hoitoon tarkoitettu iproniatsidi), sillä vakavia tai jopa hengenvaarallisia reaktioita saattaa syntyä.

   Seromex-hoidon saa aloittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun irreversiibelin, epäselektiivisen MAO-estäjän käyttö on lopetettu.

  • Älä ota mitään palautumatonta, epäselektiivistä MAO-estäjää vähintään 5 viikkoon Seromex-hoidon lopettamisen jälkeen. Jos Seromex on ollut käytössä pitkään ja/tai sen annos on ollut suuri, lääkärisi on harkittava pidempää aikaa.

  • käytät metoprololia (sydämen vajaatoiminnan hoitoon), sillä yhteiskäyttö voi lisätä riskiä, että sydämesi voi alkaa lyödä liian hitaasti.


   Varoitukset ja varotoimet


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Seromex-valmistetta, jos jokin seuraavista koskee sinua:

  • sinulla on sydänongelmia,

  • sinulla on tai on ollut maniaa,

  • sinulla on esiintynyt verenvuotohäiriöitä tai jos olet raskaana (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja

   hedelmällisyys”),

  • käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat verenvuodon tyrehtymiseen (katso ”Muut lääkevalmisteet ja Seromex”),

  • sinulla on tai on ollut epilepsia tai muita kouristuksia,

  • saat sähköhoitoa (sähkösokkihoitoa),

  • saat tamoksifeenihoitoa (rintasyöpälääke) (katso ”Muut lääkevalmisteet ja Seromex”),

  • sinulla on diabetes (lääkärin saattaa olla tarpeen säätää insuliiniannostasi tai muuttaa jonkun muun diabeteslääkkeesi annosta),

  • sinulla on maksaongelmia (lääkäri voi joutua säätämään lääkeannosta),

  • sinulla on matala leposyke ja/tai tiedät, että sinulla saattaa olla suolojen puute pitkittyneen vakavan ripulin ja oksentelun tai diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käytön takia,

  • käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja), eritoten jos olet iäkäs,

  • sinulla on glaukooma (kohonnut silmänsisäinen paine),

  • käytät mitä tahansa muita lääkkeitä (katso ”Muut lääkevalmisteet ja Seromex”).


   Kerro lääkärille, jos koet jotain seuraavista hoidon aikana:

  • sydänongelmia,

  • mustelmia tai epänormaalia verenvuotoa,

  • saat kuumetta, lihasjäykkyyttä, vapinaa, tajunnan tason muutoksia kuten sekavuutta, ärtyisyyttä tai voimakasta rauhattomuutta; tämä voi olla merkki serotoniinioireyhtymästä tai malignista neuroleptioireyhtymästä. Vaikka oireyhtymä on harvinainen, se voi olla hengenvaarallinen. Ota heti yhteys lääkäriin, sillä Seromex-valmisteen käyttö saatetaan joutua keskeyttämään.

  • jos koet maanisen jakson, ota välittömästi yhteys lääkäriin, koska Seromex-valmisteen käyttö saatetaan joutua keskeyttämään.

  • jos saat kouristuskohtauksen tai jos kouristuksia ilmenee aikaisempaa useammin, ota välittömästi yhteys lääkäriin; Seromex-valmisteen käyttö saatetaan joutua keskeyttämään.

  • koet levottomuutta etkä pysty istumaan tai seisomaan paikallasi (ns. akatisia). Seromex-annoksen suurentaminen saattaa pahentaa tätä tilaa.


   Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen

   Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden

   lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

   Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

  • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi

  • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

   Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

   Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahene tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.


   8 – 18 vuotiaat lapset ja nuoret

   Alle 18-vuotiailla potilailla haittavaikutusten, kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden (ensisijaisesti aggressiivisuutta, uhmakasta käyttäytymistä ja suuttumusta), riski kasvaa, kun he käyttävät tähän lääkeaineryhmään kuuluvia lääkkeitä. Seromex-valmistetta tulee käyttää 8–18- vuotiaille ainoastaan keskivaikeiden tai vaikeiden vakavien masennustilojen hoitoon (yhdessä psykoterapian kanssa), eikä sitä tule käyttää muihin käyttöaiheisiin.

   Ei ole varmuutta, miten Seromex-valmisteen pitkäaikainen käyttö vaikuttaa tässä ikäryhmässä potilaiden kasvuun, puberteettiin, henkiseen kehittymiseen ja käyttäytymisen kehittymiseen. Silti lääkäri saattaa määrätä Seromex-valmistetta alle 18-vuotiaille potilaille keskivaikeiden tai vaikeiden vakavien masennustilojen hoitoon yhdessä psykoterapian kanssa, jos hän arvelee, että tämä on heidän hyvinvointinsa mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Seromex-valmistetta alle 18-vuotiaalle potilaalle ja jos haluat keskustella tästä lääkärin kanssa, ota lääkäriin uudelleen yhteyttä. Sinun pitää kertoa lääkärille, jos alle 18-vuotias potilas saa edellä lueteltuja oireita tai jos ne pahenevat Seromex-valmisteen käytön aikana.

   Seromex-valmistetta ei saa käyttää alle 8-vuotiaiden lasten hoitoon.


   Seksuaalinen toimintahäiriö

   Lääkevalmisteet, kuten Seromex, (niin kutsutut SSRI-lääkkeet) voivat aiheuttaa seksuaalisen toimintahäiriön oireita (katso kohta 4). Joissain tapauksissa kyseiset oireet ovat jatkuneet hoidon lopettamisen jälkeen.


   Muut lääkevalmisteet ja Seromex

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Älä ota Seromex-valmistetta yhdessä

  • tiettyjen palautumattomien, epäselektiivisten monoamiinioksidaasin estäjien (MAO:n estäjien) kanssa (käytetään myös masennuksen hoitoon). Palautumattomia, epäselektiivisiä MAO-estäjiä ei saa käyttää samanaikaisesti Seromex-valmisteen kanssa, koska tästä voi seurata vakavia tai toisinaan kuolemaan johtavia reaktioita (serotoniinioireyhtymä) (ks. kohta ”Älä ota Seromex-valmistetta”).

  • metoprololin kanssa (sydämen vajaatoiminnan hoitoon); suurentunut riski liian matalaan sykkeeseen.


   Seromex saattaa vaikuttaa seuraavien lääkeaineiden toimintaan (yhteisvaikutus)

  • tamoksifeeni (rintasyöpälääke), sillä Seromex voi muuttaa tämän lääkkeen pitoisuutta veressä, jolloin riskiä tamoksifeenihoidon tehon heikkenemiselle ei voida pois sulkea. Lääkärin on mahdollisesti harkittava muun, vaihtoehtoisen masennuslääkkeen käyttöä.

  • tyypin A MAO-estäjät (MAO-A-estäjät), kuten moklobemidi, linetsolidi (antibiootti) ja metyylitioniinikloridi, joka tunnetaan myös nimellä metyleenisini (käytetään lääkevalmisteiden tai kemiallisten tuotteiden aiheuttaman veren korkean methemoglobiinipitoisuuden hoitoon). Yhteiskäyttöön liittyy kohonnut vakavan ja jopa hengenvaarallisen reaktion (serotoniinisyndrooma) riski. Fluoksetiinihoito voidaan aloittaa vuorokausi palautuvien MAO-estäjien käytön lopettamisen jälkeen, mutta lääkäri saattaa haluta seurata vointiasi tarkoin ja käyttää matala-annoksista MAO-A- estäjää.

  • mekvitatsiini (allergioiden hoitoon); koska tämän lääkkeen ottaminen Seromex-valmisteen kanssa voi lisätä sydämen sähköisen toiminnan muutosten riskiä.

  • fenytoiini (epilepsialääke); koska Seromex voi vaikuttaa tämän lääkkeen pitoisuuksiin veressä, lääkärin tulee harkita fenytoiiniannoksesi huolellisemmin ja seurata terveydentilaasi.

  • litium, selegiliini, mäkikuisma, tramadoli ja buprenorfiini (molemmat ovat vaikeaan kipuun), triptaanit (migreeniin) ja tryptofaani; kun näitä käytetään yhdessä Seromex-valmisteen kanssa, serotoniinioireyhtymän vaara kasvaa. Lääkärin tulee seurata terveydentilaasi tarkoin ja tarkistaa terveydentilasi useammin.

  • sydämen rytmiin vaikuttavat lääkkeet, kuten luokkien IA ja III antiarytmialääkkeet, antipsykootit (kuten fentiatsiinijohdannaiset, pimotsidi, haloperidoli), trisykliset masennuslääkkeet, tietyt antimikrobilääkkeet (kuten sparfloksasiini, moksifloksasiini, erytromysiini laskimoon annettuna, pentamidiini), antimalarialääkkeet, varsinkin halofantriini tai tietyt antihistamiinit (astemitsoli, mitsolastiini), sillä yhden tai useamman näistä lääkkeistä ottaminen yhdessä Seromex-valmisteen kanssa saattaa nostaa riskiä sydämen sähköisen toiminnan muutoksille.

  • antikoagulantit (kuten varfariini), ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (kuten ibuprofeeni, diklofenaakki), asetyylisalisyylihappo ja muut lääkkeet, jotka voivat ohentaa verta (mukaan lukien tiettyjen psyykkisten vaivojen hoitoon käytetty klotsapiini). Seromex voi muuttaa näiden lääkkeiden vaikutusta veressä. Jos Seromex-hoito aloitetaan tai lopetetaan varfariinilääkityksen aikana, lääkärisi tulee suorittaa tiettyjä testejä, säätää annostasi ja tarkistaa terveydentilaasi useammin.

  • syproheptadiini (allergialääke) saattaa heikentää Seromex-valmisteen masennusta lievittävää tehoa.

  • lääkkeet, jotka alentavat veren natriumtasoa (mm. lääkkeet, jotka lisäävät virtsanmuodostusta, desmopressiini, karbamatsepiini ja okskarbatsepiini); sillä nämä lääkkeet voivat lisätä riskiä, että veren natriumtaso laskee liian alas käytettäessä yhdessä Seromex-valmisteen kanssa.

  • masennuslääkkeet, kuten trisykliset masennuslääkkeet, muut selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI:t) tai bupropioni, meflokiini tai klorokiini (malarian hoitoon), tramadoli (vaikean kivun hoitoon) tai antipsykootit, kuten fentiatsiinit tai butyrofenonit; koska Seromex voi nostaa kouristusten riskiä otettaessa sitä näiden lääkkeiden kanssa.

  • flekainidi, propafenoni, nebivololi tai enkainidi (sydänvaivoihin), karbamatsepiini (epilepsiaan), atomoksetiini tai trisykliset masennuslääkkeet (esim. imipramiini, desimipramiini ja amitriptyliini) tai risperidoni (skitsofrenian hoitoon); koska Seromex voi mahdollisesti muuttaa näiden lääkkeiden pitoisuuksia veressä, lääkäri voi joutua pienentämään näiden lääkkeiden annosta, kun niitä käytetään samanaikaisesti Seromex-valmisteen kanssa.


   Seromex ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Voit ottaa Seromex-valmisteen ruoan kanssa tai ilman ruokaa, oman valintasi mukaan. Vältä alkoholin käyttöä, kun käytät tätä lääkettä.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekissa neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Raskaus

   Vauvoilla, joiden äidit ovat saaneet fluoksetiinia sisältävää lääkettä raskauden ensimmäisten kuukausien aikana, on tutkimuksissa kuvailtu olevan suurentunut riski synnynnäisiin sydänvikoihin. Väestössä keskimäärin noin yhdellä vastasyntyneellä 100:sta on jokin sydänvika. Riski suurenee 2 vastasyntyneeseen 100:sta jos äiti käyttää fluoksetiinia sisältävää lääkettä.

   Käytettäessä raskauden, erityisesti kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana fluoksetiinin kaltaiset lääkkeet, saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

   Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana, ellei sen mahdollinen hyöty ole suurempi kuin mahdollinen riski. Sinä ja lääkärisi voitte siten päättää lopettaa Seromex-valmisteen käytön vähitellen, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Olosuhteista riippuen Seromex-valmisteen käytön jatkaminen saattaa kuitenkin olla perusteltua.

   Seromex-valmistetta on käytettävä varoen raskauden aikana, etenkin loppuraskaudessa tai juuri ennen synnytystä, sillä vastasyntyneellä lapsella on kuvattu myös seuraavia haittavaikutuksia: ärtyisyyttä, vapinaa, lihasheikkoutta, jatkuvaa itkua sekä imemis- tai nukkumisvaikeuksia.

   Jos otat Seromex -valmistetta raskauden loppupuolella, sinulla voi olla tavallista suurempi riski erittäin runsaan emätinverenvuodon kehittymisestä pian synnytyksen jälkeen etenkin, jos sinulla on aiemmin ollut verenvuotohäiriöitä. Kerro lääkärille tai kätilölle, että käytät Seromex -valmistetta, jotta he osaavat antaa sinulle asianmukaiset ohjeet.


   Imetys

   Fluoksetiinia erittyy rintamaitoon ja siitä voi tulla haittavaikutuksia imeväiseen lapseen. Imetä lasta vain, jos tämä on aivan välttämätöntä. Jos jatkat imettämistä, lääkäri saattaa pienentää käyttämääsi fluoksetiiniannosta.


   Hedelmällisyys

   Eläinkokeissa fluoksetiinin on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Psykotrooppiset lääkkeet kuten Seromex saattavat vaikuttaa arvio- tai koordinaatiokykyysi. Älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin tiedät, miten Seromex vaikuttaa sinuun.

   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Seromex sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Miten Seromex-valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Älä ota lääkettä enempää, kuin lääkärisi määrää.


  Aikuiset

  Suositeltu annos on:

  • Masennus

   Suositetaan annosta 20 mg vuorokaudessa. Lääkäri saattaa säätää annosta tarvittaessa 3 – 4 viikon kuluttua hoidon alusta. Jos tarpeen, annosta voidaan vähitellen suurentaa maksimiannokseen 60 mg vuorokaudessa. Annoksen suurentamisen pitää tapahtua varovasti, jotta päädytään pienimpään tehokkaaseen annokseen. Voi olla, ettet tunne vointiasi heti paremmaksi, kun aloitat masennuslääkityksen. Tämä on tavallista, sillä masennusoireiden korjautumiseen saattaa kulua muutama viikko hoidon alusta. Masennuspotilaita tulee hoitaa ainakin 6 kuukautta.

  • Ahmimishäiriö (bulimia nervosa)

   Suositetaan annosta 60 mg vuorokaudessa.

  • Pakko-oireinen häiriö

   Suositetaan annosta 20 mg vuorokaudessa. Lääkäri saattaa säätää annosta tarvittaessa 2 viikon kuluttua hoidon alusta. Jos tarpeen, annosta voidaan vähitellen suurentaa maksimiannokseen 60 mg vuorokaudessa. Jos oireet eivät lievene 10 viikossa, lääkäri tulee uudelleenarvioimaan hoitosi aiheellisuus.


   Käyttö masennusta sairastavilla 8 - 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla

   Hoito tulee aloittaa alan erikoislääkärin toimesta ja hänen valvonnassaan. Aloitusannos on 10 mg vuorokaudessa. Lääkärisi voi suurentaa annosta 20 mg:aan vuorokaudessa yhden tai kahden viikon kuluttua.

   Annoksen suurentamisen pitää tapahtua varovasti, jotta päädytään pienimpään tehokkaaseen annokseen. Pienipainoiset lapset saattavat tarvita pienemmän annoksen. Jos hoidolla aikaansaadaan tyydyttävä hoitovaste, on lääkärin arvioitava, tarvitaanko yli 6 kuukautta kestävää hoitoa. Jos lääke ei tuo helpotusta tilanteeseen yhdeksässä viikossa, tulee lääkäri uudelleenarvioimaan hoitosi.


   Iäkkäät

   Jos olet iäkäs, lääkäri nostaa annosta tavallista varovaisemmin eikä vuorokausiannos saisi olla yleensä enemmän kuin 40 mg. Suurin vuorokausiannos on 60 mg.

   Maksan vajaatoiminta

   Jos sinulla on maksavika tai jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa Seromex-valmisteeseen, saattaa lääkäri päätyä määräämään tavallista pienempää lääkeannosta tai lääkkeen ottamista joka toinen päivä.


   Antotapa

   Tabletit voidaan joko niellä veden kanssa tai ottaa liuotettuna ½ - 1 lasilliseen vettä. Saatu suspensio nautitaan välittömästi ja kokonaan.

   20 mg:n tabletin voi jakaa kahdeksi saman suuruiseksi annokseksi.


   Jos otat enemmän Seromex-valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota mukaasi Seromex-lääkepakkaus, jos tämä on mahdollista.

   Yliannostuksen oireisiin kuuluu: pahoinvointi, oksentelu, kouristukset, sydänvaivat (kuten epäsäännölliset sydämen lyönnit ja sydänpysähdys), keuhkovaivat ja henkisen tilan muutokset vaihdellen kiihtymyksestä tajuttomuuteen.


   Jos unohdat ottaa Seromex-lääkkeesi

   Jos annos jää ottamatta, älä huolestu. Ota seuraava annos tavalliseen aikaan seuraavana päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

   Lääkkeen ottaminen joka päivä samaan aikaan auttaa sinua muistamaan lääkkeen säännöllisen käytön.


   Jos lopetat Seromex-valmisteen käytön

   Älä lopeta Seromex-valmisteen käyttöä kysymättä asiasta ensi lääkäriltä. Älä lopeta lääkitystä, vaikka tuntisitkin itsesi terveemmäksi. On tärkeää, että jatkat lääkkeen ottamista. Varmista, että tabletit eivät pääse loppumaan.

   Saatat huomata seuraavia vaikutuksia (vieroitusoireita) elimistössäsi, kun lopetat Seromex-lääkkeen käytön: huimausta; pistelyä; nukkumishäiriöitä (eloisia unia, painajaisia, unettomuutta); rauhattomuuden tai kiihtymyksen tunnetta; poikkeuksellista väsymystä tai heikkoutta; ahdistuksen tunnetta; pahoinvointia/oksentelua; vapinaa; päänsärkyä.

   Useimpien mielestä Seromex-valmisteen lopettamiseen liittyvät oireet ovat lieviä ja että ne häviävät muutamassa viikossa. Jos oireilet, kun lopetat lääkityksen, ota yhteys lääkäriin.

   Kun lopetat Seromex-lääkityksen, lääkäri auttaa sinua vähentämään annostelua hitaasti 1 – 2 viikon aikana –

   tällä tavoin lääkityksen lopettamiseen liittyviä oireita voidaan lievittää.

   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  • Jos sinulla missä tahansa vaiheessa tätä lääkehoitoa ilmenee ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai itsemurha-ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu suoraan sairaalahoitoon (ks. kohta 2).

  • Jos saat ihottuman tai allergisen reaktion, kuten kutinaa, huulten/kielen turvottelua tai hengenahdistusta tai vinkuvaa hengitystä, lopeta tablettien ottaminen heti ja kerro asiasta välittömästi lääkärille.

  • Jos koet olosi levottomaksi etkä voi istua tai seistä paikallasi, saattaa sinulla olla tila jota kutsutaan akatisiaksi. Tällöin Seromex-annoksen suurentaminen voi tehdä olosi huonommaksi. Jos saat tällaisia tuntemuksia, ota yhteys lääkäriin.

  • Kerro heti lääkärille, jos ihosi alkaa punoittaa tai sinulle kehittyy erilaisia ihoreaktion oireita tai ihosi alkaa mennä rakkuloille tai jos se alkaa kesiä. Tämä on harvinaista.


   Yleisimmät haittavaikutukset (hyvin yleiset haittavaikutukset, joita saattaa esiintyä useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä) ovat unettomuus, päänsärky, ripuli, pahoinvointi ja uupumus.


   Joillekin potilaille on ilmaantunut:

  • oirekokonaisuus (tunnetaan nimellä serotoniinioireyhtymä), johon liittyy kuumeilua ilman selvää syytä, nopeutunutta hengitystä tai sydämen sykettä, hikoilua, lihasjäykkyyttä tai vapinaa, sekavuutta, huomattavaa ärtyneisyyttä tai unettomuutta (vain harvoin)

  • heikkouden tunnetta, uneliaisuutta tai sekavuutta, jota on etenkin vanhoilla ihmisillä sekä (iäkkäillä) ihmisillä jotka käyttävän nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)

  • pitkittynyt ja kivulias erektio

  • ärtyneisyyttä ja huomattavaa levottomuutta

  • sydänongelmia, kuten nopeaa tai epäsäännöllistä sydämensykettä, pyörtymistä, kaatumista tai huimausta seistessä, jotka voivat viitata sydämen sykehäiriöihin.

   Jos sinulla ilmenee jokin näistä haittavaikutuksista, kerro siitä heti lääkärille. Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu fluoksetiinia käyttävillä potilailla. Yleiset (saattavat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • nälän tunteen puute, painon lasku

  • hermostuneisuus, ahdistuneisuus

  • levottomuus, huono keskittymiskyky

  • jännittyneisyys

  • heikentynyt sukupuolivietti tai sukupuolielämään liittyvät vaikeudet (esim. vaikeudet ylläpitää erektio riittävän kauan yhdynnän onnistumiseksi)

  • univaikeudet, tavallisesta poikkeavat unet, väsymys tai uneliaisuus

  • huimaus

  • makuaistimusten muutokset

  • kontrolloimattomat, vapisevat liikkeet

  • näön hämärtyminen

  • tunne nopeista ja epäsäännöllisistä sydämen lyönneistä

  • punastuminen

  • haukottelu

  • ruoansulatusvaivat, oksentelu

  • kuiva suu

  • ihottuma, nokkosrokko, kutina

  • liikahikoilu

  • nivelkivut

  • tavallista tiheämpi virtsaamisen tarve

  • selittämättömät verenvuodot emättimestä

  • tutiseva olo tai vilunväreet


   Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • tunne, että on oman kehonsa ulkopuolella

  • oudot ajatukset

  • epänormaali hyväntuulisuus

  • seksuaaliset ongelmat, mukaan lukien orgasmivaikeudet, jotka joskus jatkuvat hoidon lopettamisen jälkeenkin

  • itsemurha-ajatukset tai itsensä vahingoittamisajatukset

  • hampaiden narskutus

  • lihasnykäykset, tahattomat liikkeet tai tasapaino- tai koordinaatiovaikeudet

  • muistihäiriöt

  • laajentuneet mustuaiset

  • tinnitus

  • alhainen verenpaine

  • hengästyneisyys

  • nenäverenvuodot

  • nielemisvaikeudet

  • hiustenlähtö

  • tavallista suurempi mustelmataipumus

  • ruoansulatuskanavan verenvuoto

  • kylmänhiki

  • virtsaamisvaikeudet

  • yleinen sairaudentunne

  • tavallisesta poikkeava olo

  • kylmän tai kuuman tunne

  • poikkeavat tulokset maksan toimintakokeissa


   Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

  • alhaiset suolapitoisuudet veressä

  • verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä lisää riskiä verenvuodoille ja mustelmien synnylle

  • valkosolumäärän pieneneminen

  • luonteelle vieras, villi käytös

  • hallusinaatiot (aistiharhat)

  • kiihtyneisyys

  • paniikkikohtaukset

  • sekavuus

  • änkytys

  • aggressio

  • kouristukset

  • vaskuliitti (verisuonen tulehdus)

  • nopea kaulan, kasvojen, suun ja/tai nielun kudosten turpoaminen

  • kivut ruoan ja juoman vatsalaukkuun vievässä ruokatorvessa

  • nielutulehdus

  • maksatulehdus

  • keuhkoihin liittyvät vaivat

  • herkkyys auringonvalolle

  • verenvuodot ihossa

  • lihaskivut

  • virtsaamisvaikeudet

  • maidoneritys

  • limakalvojen verenvuoto


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • erittäin runsas emätinverenvuoto pian synnytyksen jälkeen (synnytyksenjälkeinen verenvuoto), ks. lisätietoja otsikon ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys” alta kohdasta 2

   Luunmurtumat - potilailla, jotka käyttävät Seromex-valmisteen kaltaisia lääkkeitä on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.


   Useimmat näistä haittavaikutuksista häviävät todennäköisesti itsestään hoidon jatkuessa.


   Lapset ja nuoret (8 – 18-vuotiaat)

   Edellä lueteltujen mahdollisten haittavaikutusten lisäksi fluoksetiini voi hidastaa lasten ja nuorten pituuskasvua tai mahdollisesti viivyttää sukupuolisen kypsyyden kehittymistä. Itsetuhoista käyttäytymistä (itsemurhayritys ja itsetuhoiset ajatukset), vihamielisyyttä, maniaa ja nenäverenvuotoja on myös raportoitu yleisenä haittavaikutuksena lapsilla.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 Fimea


 5. Seromex-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainolevyssä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Ei erityisiä säilytysohjeita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Seromex sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


10 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, halkaisija 7,5 mm.

Pakkauskoot: 10, 10x1, 30, 30x1, 100 ja 100x1 tablettia PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksessa.


20 mg: Valkoinen, pyöreä, jakouurteinen tabletti, halkaisija 10,5 mm.

Pakkauskoot: 10, 14, 28, 30, 60 ja 100 tablettia PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.2.2021.