Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Atarax
hydroxyzine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Atarax 25 mg table tti, kalvopäällysteinen

hydroksitsiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Atarax on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ataraxia

 3. Miten Ataraxia otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Ataraxin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Atarax on ja mihin sitä käyte tään


  Atarax on rauhoittava lääke, se vähentää ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä ja kiihtymystä. Atarax on myös voimakas antihistamiini ja erityisen tehokas iho-oireisiin liittyvässä kutinassa. Allergisilla potilailla Ataraxia voidaan käyttää unihäiriöissä.


  Ataraxia käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • aikuisten ahdistuneisuuden oireenmukainen hoito

  • kutiseva nokkosihottuma

  • allergisiin oireisiin liittyvä unettomuus.


   Jos Ataraxia käytetään alle 12-vuotiaiden lasten allergiasta johtuvaan unettomuuteen, käytön tulee tapahtua erikoislääkärin valvonnassa.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Ataraxia Älä ota Ataraxia

  • jos olet allerginen hydroksitsiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos EKG:ssä (elektrokardiogrammi eli sydänsähkökäyrä) näkyy rytmihäiriö, jota sanotaan QT- ajan pitenemiseksi

  • jos sinulla on tai on ollut joku sydän- tai verisuonisairaus tai sykkeesi on hyvin hidas

  • jos elimistössäsi on liian vähän jotain suolaa (esim. kaliumia tai magnesiumia)

  • jos käytät rytmihäiriölääkke itä tai sellaisia lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin

   (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja Atarax”)

  • jos lähisukulaisesi on kokenut sydänperäisen äkkikuoleman

  • jos sairastat porfyriaa

  • jos olet raskaana

  • jos imetät.

   Varoitukse t ja varotoime t

   Atarax-hoito on lopetettava 5 päivää ennen allergiatestejä, jotta estetään lääkkeen vaikutus testituloksiin.


   Joskus hoidon aikana tarvitaan tavallista tarkempaa seurantaa tai lääkeannoksen pienentämistä. Tämän vuoksi on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille seuraavista sairauksista tai oireista:

   • lisääntynyt kouristustaipumus

   • glaukooma (kohonnut silmänpaine)

   • virtsaumpi

   • vaikea ummetus

   • myastenia gravis

   • dementia

   • maksan vajaatoiminta

   • munuaisten vajaatoiminta

   • alttius sydämen rytmihäiriöille.


    Ataraxin käyttö voi lisätä hengenvaarallisten rytmihäiriöiden riskiä. Kerro siksi lääkärille, jos sinulla on joku sydänsairaus tai käytät parhaillaan muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


    Jos sinulle tulee Ataraxin käytön aikana sydänperäisiä oireita, kuten sydämentykytystä, hengitysvaikeuksia tai tajunnan menetys, hakeudu heti lääkärin hoitoon. Hydroksitsiinin käyttö on lopetettava.


    Muut lääkevalmisteet ja Atarax

    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Atarax voi vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin tai muut lääkevalmisteet voivat vaikuttaa Ataraxiin.


    Älä ota Ataraxia, jos käytät lääkkeitä seuraavien hoitoon:

    • bakteeri-infektiot (antibiootit kuten erytromysiini, moksifloksasiini, levofloksasiini)

    • sieni-infektiot (esim. pentamidiini)

    • sydänoireet tai kohonnut verenpaine (esim. amiodaroni, kinidiini, disopyramidi, sotaloli)

    • psykoosit (esim. haloperidoli)

    • masennus (esim. sitalopraami, essitalopraami)

    • maha-suolikanavan sairaudet

    • allergia

    • malaria (esim. meflokiini, hydroksiklorokiini)

    • syöpä (esim. toremifeeni, vandetanibi)

    • lääkkeiden väärinkäyttö tai kova kipu (metadoni). Kysy lisätietoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

   Atarax ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Alkoholin käyttöä on vältettävä Atarax-hoidon aikana, sillä Atarax voimistaa alkoholin vaikutuksia.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Ataraxia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.


   Vastasyntyneillä, joiden äidit ovat käyttäneet Ataraxia raskauden loppuvaiheessa ja/tai synnytyksen aikana, voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia: vapina, lihasjäykkyys ja/tai lihasheikkous, hengitysvaikeudet ja virtsaumpi. Näitä vaikutuksia on havaittu heti tai jo muutaman tunnin kuluessa syntymän jälkeen.

   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Atarax saattaa aiheuttaa väsymystä sekä reaktio- ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. Vältä autolla ajamista ja koneiden käyttämistä Ataraxin käytön aikana.


   Atarax-table tti sisältää laktoosia

   Atarax-tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 3. Mite n Ataraxia ote taan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Ataraxia on käytettävä pienimpinä tehokkaina annoksina, ja hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt.


  Aikuisten vuorokausiannos on kaikissa käyttöaiheissa enintään 100 mg. Iäkkäiden potilaiden vuorokausiannos on enintään 50 mg.


  Käyttö lapsille (12 kuukauden ikäisestä alkaen):

  Alle 40 kg painavien lasten vuorokausiannos on enintään 2 mg painokiloa kohden. Yli 40 kg painavien lasten vuorokausiannos on enintään 100 mg. Lapsille suositellaan ensisijaisesti Atarax-siirapin käyttöä sopivan annostuksen varmistamiseksi.


  Tabletit niellään riittävän vesimäärän tai muun juoman kera. Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.

  Jos otat e nemmän Ataraxia kuin sinun pitäisi

  Jos olet käyttänyt tai ottanut liikaa Ataraxia, tai erityisesti, jos lapsi on saanut lääkettä liikaa, ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puhelin (09) 471 977. Yliannostuksen sattuessa voidaan aloittaa oireenmukainen hoito. EKG:tä voidaan seurata, koska yliannostus saattaa aiheuttaa rytmihäiriöitä, kuten sydämen hidaslyöntisyyttä, QT-ajan pitenemistä tai kääntyvien kärkien takykardiaa.


  Jos unohdat ottaa Ataraxia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka lääkkeen käyttöä lääkepakkauksessa olevan annostusohjeen mukaisesti.


  Jos lopetat Ataraxin käytön

  Ei erityisiä ohjeita. Käytä Ataraxia tarkasti lääkärin antamien ohjeiden mukaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Seuraavassa mainittujen mahdollisten haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

  Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)

  Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta) Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

  Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta) Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)


  Hyvin yleiset

  • uneliaisuus.


   Yleiset

  • päänsärky, väsymys, suun kuivuminen, uupumus.


   Melko harvinaiset

  • kiihtymys, sekavuus

  • heitehuimaus, unettomuus, vapina

  • pahoinvointi

  • huonovointisuus, kuume.


   Harvinaiset

  • yliherkkyys

  • ajan- ja paikantajun hämärtyminen, aistiharhat

  • kouristukset, pakkoliikkeisyys

  • akkomodaatiohäiriö, näön hämärtyminen

  • sydämen tiheälyöntisyys

  • verenpaineen aleminen

  • ummetus, oksentelu

  • kutina, ihottuma, urtikaria (nokkosihottuma), dermatiitti (ihotulehdus)

  • virtsaumpi

  • poikkeavat arvot maksan toimintakokeissa.


   Hyvin harvinaiset

  • anafylaktinen sokki

  • bronkospasmi (keuhkoputkien supistelu)

  • rakkulaiset ihottumat (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, penfigoidi, erythema multiforme), akuutti yleistynyt pustuloosi (märkärakkulaisuus), angioödeema, toistopunoittuma (erythema fixum), lisääntynyt hikoilu.


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • tajunnanmenetys

  • sydämen toimintaan liittyvä QT-ajan piteneminen ja kääntyvien kärkien takykardia (torsades de pointes)

  • hepatiitti

  • painonnousu.


  Lopeta Ataraxin käyttö heti, jos merkkejä yliherkkyysreaktioista ilmenee.


  Lakkaa käyttämästä lääkettä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee sydämen rytmiin liittyviä oireita, kuten sydämentykytystä, hengitysvaikeuksia tai tajunnan menetys.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA

 5. Ataraxin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Atarax-table tti sisältää

Tablettiydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi.

Kalvopäällyste: titaanidioksidi (E171), hypromelloosi, makrogoli 400.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pitkänomainen, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre tunnistamista varten. Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa. Pituus 10 mm, paksuus 4 mm ja paino 113,5 mg.


Pakkauskoot: 25 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija: UCB Pharma Oy Finland, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo. Valmistaja: UCB Pharma S.A. Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l´Alleud, Belgia. Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.3.2022