Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Bepanthen
dexpanthenol

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Bepanthe n 100 mg imeskelytable tti

dekspantenoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- jos sinulla on mekaaninen suolitukos.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan

sanoa olevan ”natriumiton”.


Muut lääkevalmiste et ja Bepanthe n

Valmiste voi olla leikkauksissa käytettävien lihasrelaksanttien (lihaksia lamaavien lääkkeiden, mm. kurarevalmisteiden) vastavaikuttaja.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Bepanthe n imeskelytable tit ruuan ja juoman kanssa

Imeskelytabletin annetaan liueta hitaasti suussa. Suussa ei saa samanaikaisesti olla ruokaa eikä nestettä. Imeskelytabletti vaikuttaa suussa paikallisesti.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskauden ja imetyksen aikana kaikkien lääkkeiden käytön tulee olla lääkärin valvonnassa. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Neuvottele lääkärisi kanssa, jos haluat käyttää Bepanthen imeskelytabletteja.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Bepanthen-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.


Bepanthe n imeskelytable tti sisältää sakkaroosia

Yksi imeskelytabletti sisältää 836 mg sakkaroosia. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes.


Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Mite n Bepanthe n imeskelytable tte ja käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.


  Lääkäri voi määrätä Bepanthen imeskelytabletteja eri annostuksella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on kerrottu, mutta tavallinen annos sekä aikuisille että lapsille on 2 - 6 imeskelytablettia päivässä. Älä ylitä annostusohjeessa mainittuja annoksia.


  Jos käytät enemmän Bepanthe n imeskelytable tte ja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Bepanthen imeskelytabletin sisältämä vaikuttavan aineen määrä ei muodosta yliannostusriskiä.


  Jos unohdat ottaa Bepanthe n imeskelytable tin

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääkevoi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Seuraavia haittatapahtumia on raportoitu: yliherkkyysreaktiot ja ihoreaktiot, kuten kosketusihottuma, yliherkkyysihottuma, kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, nokkosihottuma, ihon ärsytys sekä ihorakkulat.


  Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  wwwsivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Bepanthe n imeskelytable ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C.

  Tuubin korkkiin on kiinnitetty kuivausainekapseli, joka sisältää puhdasta piigeeliä (valkogeeliä) ja molekyyliseulaa. Kapseli ei ole terveydelle vaarallinen.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Bepanthe n imeskelytable tti sisältää:


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Imeskelytabletti on pyöreä, halkaisijaltaan n. 18 mm ja paksuudeltaan n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunantuoksuinen tabletti, jonka kehässä on merkintä BEPANTHEN.

Bepanthen imeskelytabletteja on saatavana 20 ja 100 tabletin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi


Valmistaja:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa


Lisätie toja tästä lääkevalmiste esta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73, 02151 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 758 8214.


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 16.3.2022