Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Dinit
isosorbide dinitrate

HINNAT

1.25 mg/annos sumute suuonteloon 20 ml

Tukkukauppa: 4,74 €
Jälleenmyynti: 7,55 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle DINIT® 1,25 mg/annos sumute suuonteloon, liuos

isosorbididinitraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Dinit on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dinit-valmistetta

 3. Miten Dinit-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Dinit-valmistetta säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Dinit-valmiste on ja mihin sitä käyte tään


  Dinit-valmiste on sydänlääke, nitraattivalmiste (eli ”nitro”), joka vaikuttaa laajentamalla verisuonia.


  Sitä käytetään äkillisen, sydänperäisen rintakipukohtauksen hoitoon ja näiden kohtausten lyhytaikaiseen ehkäisyyn. Sitä voidaan käyttää myös muun hoidon tukena sydämen vaikea-asteisen vajaatoiminnan hoitoon.


  Suusumutinpullon normaalin toiminnan varmistamise ksi on erittäin tärke ää, että

  sumuttime n pumpun nuppi puhdiste taan huolellisesti lämpimällä vedellä kappaleen 3 ohjeiden mukaisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Dinit-valmiste kiteytyy helposti sumuttimeen, ellei pumpun nuppia puhdisteta pakkausselosteen ohjeiden mukaisesti jokaisen käyttökerran jälkeen ja kiteytyminen saattaa estää sumuttimen normaalin toiminnan.

  Puhdistuksen jälkeen sumuttimen toimivuutta ei saa testata, koska sumutin voi mennä tukkoon lääkeaineen joutuessa sumutinpullon pumpun nuppiin.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Dinit-valmistetta Älä käytä Dinit-valmiste tta

  • jos olet allerginen isosorbididinitraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos käytät samanaikaisesti erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten sildenafiilia (Viagra®), tadalafiilia (CialisTM) tai vardenafiilia (Levitra®), sillä yhdessä Dinit-valmisteen kanssa käytettynä niillä on vaarallisen voimakas verenpainetta alentava vaikutus ja siksi näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on ehdottomasti kielletty

  • jos sinulla on ahtauttava eli konstriktiivinen sydänpussitulehdus

  • jos sinulla on sydäntamponaatio (hengenvaarallinen tila, jossa sydänpussiin kertynyt neste estää sydämen toimintaa)

  • jos sinulla on aivoverenvuoto

  • jos sinulla on nestevajaus

  • jos sinulla on sokki (oireena voimakas heikotus, jopa tajuttomuus, koska elimistön verenkierto on romahtanut)

  • jos sinulla on matala verenpaine.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on

   • sydämen vajaatoiminta

   • luonnostaan matala verenpaine

   • tiettyjä sydämen läppävikoja (aortta- tai hiippaläpän ahtauma tai hiippaläpän prolapsi)

   • tietynlainen sydänlihassairaus (obstruktiivinen kardiomyopatia)

   • keuhkosydänsairaus (cor pulmonale)

   • aivoverenkiertohäiriöitä

   • pystyyn noustessa ilmaantuvaa verenpaineen laskua eli ortostaattista hypotensiota

   • taipumusta veren vähähappisuuteen eli hypoksemiaan

   • vaikea anemia.


  Jos käytät Dinit-valmistetta ensimmäistä kertaa, asetu istumaan tai muutoin lepoon, sillä lääkkeen verisuonia laajentava vaikutus voi alentaa verenpainetta ja tällä tavoin aiheuttaa seisovalle ihmiselle huimausta tai eräissä tapauksissa jopa pyörtymisen.


  Nitraatit saattavat nostaa kallonsisäistä painetta ja silmänpainetautia (glaukoomaa) sairastavilla potilailla silmänpainetta.


  Varo valmisteen joutumista silmiin tai kosketuksiin piilolinssien kanssa.


  Muut lääkevalmisteet ja Dinit-valmiste

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


  Joidenkin lääkkeiden tai Dinit-valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Seuraavien lääkkeiden samanaikainen käyttö Dinit-valmisteen kanssa voi voimistaa sen verenpainetta alentavaa vaikutusta:

  • verenpainelääkkeet

  • muut verenpainetta alentavat tai verisuonia laajentavat lääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet, erektiohäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet kuten sildenafiili, tadalafiili tai vardenafiili).


   Migreenin ehkäisyyn ja pystyyn noustessa ilmaantuvan verenpaineen laskun eli ortostaattisen hypotension hoitoon käytettävän dihydroergotamiinin ja Dinit-valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen nousua.


   Dinit-valmiste alkoholin kanssa

   Alkoholin samanaikainen käyttö Dinit-valmisteen kanssa voi voimistaa sen verenpainetta alentavaa vaikutusta.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Jos joudut ottamaan rintakivun vuoksi Dinit-valmistetta, on viisainta pidättäytyä samanaikaisesta autolla ajosta tai muista tarkkuutta vaativista suorituksista. Dinit-valmisteen käyttö voi laskea verenpainetta ja aiheuttaa huimausta tai jopa pyörtymisen.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu

   muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai

   apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

   Tämä lääkevalmiste sisältää 57,3 mg alkoholia (etanolia) per annos. Alkoholimäärä annoksessa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 2 ml olutta ja 1 ml viiniä.

   Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.


 3. Mite n Dinit-valmistetta käytetään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


(Katso myös oheiset kuvat.)

Dinit-valmistetta käytetään pulloon kiinnitetyn pumpun avulla. Jotta säiliöstä saatava annos olisi oikea, on pumpun nuppia painettava riittävän nopeasti ja voimakkaasti. Lisäksi pumpun sumuttimen suuaukko on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Ennen ensimmäistä käyttöä sumuta useita kertoja ilmaan, kunnes suihku on tasainen.


Äkillisen rintakipukohtauksen sattuessa suihkauta yksi sumuteannos (1,25 mg) kielen päälle sumutepulloa pystyasennossa pitäen. Pidättele samalla hengitystä hetken aikaa. Annoksen ottamisen jälkeen sulje suu ja hengitä normaalisti. Tarvittaessa suihkeannos voidaan uusia. Suihkeiden välillä on pidettävä vähintään 30 sekunnin tauko. Suositeltu annos on 1–3 suihketta (1,25–3,75 mg).

Tarvittaessa voidaan ottaa useampia suihkeita, enimmäisannos on yksilöllinen. Jos kipu pitkittyy, on syytä hakeutua ensiapupoliklinikalle hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaan.


Rintakipukohtausten ehkäisy: Ota 1–3 suihketta muutamaa minuuttia ennen rasitusta, jonka tiedät saattavan aiheuttaa rintakipukohtauksen.


Sumuttime n käyttämine n:

 1. Poista muovisuojus.

 2. Pidä sumutepulloa pystyasennossa ja aseta etusormesi pumpun nupin päälle.

 3. Avaa suusi ja vie sumutepullo aivan suun eteen (kuva 1).


  image image

  Kuva 1 Kuva 2


 4. Paina pumpun nuppi nopeasti pohjaan suunnaten lääkesuihku kielen päälle. Vältä samanaikaista sisäänhengitystä (kuva 2).

 5. Vapauta pumpun nuppi. Jos sumutin ei toimi normaalilla tavalla, irrota pumpun nuppi ja puhdista

  se lämpimällä vedellä (kts. kohta ”sumuttimen puhdistaminen”). Pumpussa ei saa näkyä kiteytynyttä lääkeainetta.

 6. Lisäannoksen saamiseksi toista kohdat 3, 4 ja 5.

 7. Puhdista sumuttime n pumpun nuppi jokaisen käyttökerran jälkeen huolellisesti lämpimällä vedellä (kts. kohta ”sumuttimen puhdistaminen”).


Sumuttime n puhdistamine n:

Irrota pumpun nuppi (=painonappi) jokaisen käyttökerran jälkeen ja puhdista pumpun nuppi huolellisesti juoksevalla lämpimällä vedellä. Nuppiin ei saa jäädä lääkeainetta. Kuivaa puhdistettu pumpun nuppi ja aseta se paikalleen. Aseta lopuksi pullon suojakorkki paikoilleen. Puhdistamine n on erittäin tärke ää suusumutinpullon normaalin toiminnan varmistamise ksi. Dinit-valmiste kiteytyy helposti sumuttimeen, ellei pumpun nuppia puhdisteta näiden pakkausselosteen ohjeiden mukaan jokaisen käyttökerran jälkeen.


image

Älä te staa puhdistuksen jälkeen sumuttimen toimivuutta. Sumutin voi mennä tukkoon lääkeaineen joutuessa sumutinpullon nuppiin.


Älä yritä avata tukke utunutta sumutinta neulalla tai muulla te rävällä esineellä, koska se vaurioittaa suusumutinpulloa, e tkä saa oikeaa lääkeannosta.


Jos olet ottanut enemmän Dinit-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

  • päänsärky


   Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • sekavuus

  • huimaus, uneliaisuus

  • sydämen tiheälyöntisyys

  • alhainen verenpaine

  • heikkouden tunne


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • rasitusrintakivun (angina pectoris) paheneminen

  • kasvojen punoitus, verenkiertohäiriöt

  • pahoinvointi, oksentelu

  • allergiset ihoreaktiot


   Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

  • levottomuus

  • pyörtyminen

  • sydämen harvalyöntisyys, palautuva sydämen johtumishäiriö

  • methemoglobinemia


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

  • närästys

  • vakavat ihoreaktiot

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 2. Dinit-valmisteen säilyttämine n


  Säilytä alle 25 °C:ssa. Ei saa jäätyä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  Hävitä vanhentunut lääke pakkauksineen noudattaen omassa asuinkunnassasi voimassa olevia ohjeita. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Dinit-valmiste sisältää

Vaikuttava aine on isosorbididinitraatti.

Apuaineet ovat etanoli, glyseroli ja lääkekonjakki.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vähintään 180 annosta suusumutetta pumpulla varustetussa alumiinisäiliössä.


Myyntiluvan haltija Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska info@orifarm.com


Valmistaja

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.09.2021