Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Oxycodone/Naloxone ratiopharm
oxycodone and naloxone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletit Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg depottabletit Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg depottabletit Oxycodone/Naloxone ratiopharm 30 mg/15 mg depottabletit


oksikodonihydrokloridi/na loksonihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tämä lääke voi aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä. Tällaisia voivat olla unenaikaiset hengityskatkokset, herääminen hengenahdistukseen, vaikeuksia nukkua yhtäjaksoisesti tai voimakas uneliaisuus päiväsaikaan. Jos sinä tai joku muu havaitsee tämänkaltaisia oireita, ota yhteys lääkäriin. Lääkärin on ehkä pienennettävä annostusta.


Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainituista on joskus koskenut sinua. Kerro lääkärille myös, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista tiloista Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoidon aikana. Opioidiyliannostuksen vakavin seuraus on hengityslama (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi). Tämä haittavaikutus voi myös johtaa veren happipitoisuuden pienenemiseen ja voi siten aiheuttaa esim. pyörtymisen.

Ripuli

Jos sinulla hoidon alussa ilmenee vaikeaa ripulia, se voi johtua naloksonin vaikutuksesta ja olla merkki suolen toiminnan normalisoitumisesta. 3–5 ensimmäisenä hoitopäivänä voi esiintyä ripulia. Käänny lääkärin puoleen, jos ripuli jatkuu kauemmin kuin 3–5 päivää tai jos se muuten huolestuttaa sinua.


Hoidon vaihto Oxycodone/Naloxone ratiopharmiin

Jos olet käyttänyt muita opioideja, Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitoon siirtyminen voi aluksi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten levottomuutta, hikoilupuuskia ja lihaskipuja. Jos sinulla ilmenee tällaisia oireita, saatat tarvita erityisen tarkkaa lääkärin seurantaa.


Pitkäaikainen käyttö

Pitkäaikaisessa käytössä Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteelle voi kehittyä toleranssi. Tällöin toivotun vaikutuksen saavuttamiseen tarvitaan koko ajan yhä suurempia annoksia.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen pitkäaikainen käyttö voi myös aiheuttaa fyysistä

riippuvuutta. Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita (levottomuutta, hikoilupuuskia ja lihaskipuja). Jos hoito ei enää ole tarpeen, keskustele lääkärin kanssa annoksen pienentämisestä vähitellen.


Psyykkinen riippuvuus

Jos valmisteen toista vaikuttavaa ainetta, oksikodonihydrokloridia , käytetään yksinään, siihen liittyy samanlainen väärinkäytön riski kuin muihinkin vahvoihin opioidikipulääkkeisiin. Psyykkistä riippuvuutta saattaa siis kehittyä. Oksikodonihydrokloridia sisältävien valmisteiden käyttöä tulee välttää, jos potilas on tai on aiemmin ollut alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttäjä.


Pitkälle edennyt ruoansulatuselimistön tai lantion alueen syöpä

Kerro lääkärille, jos sinulla on syöpä, johon liittyy vatsaontelon etäpesäkkeitä, tai pitkälle edennyt ruoansulatuselimistön tai lantion alueen syöpä, johon liittyy alkava suolitukos.


Leikkaukset

Jos joudut leikkaukseen, kerro lääkäreille käyttäväsi Oxycodone/Naloxone ratiopharmia.


Hormonien tuotantoon kohdistuva vaikutus

Kuten muutkin opioidit, oksikodoni voi vaikuttaa elimistön hormonien normaaliin tuotantoon, kuten kortisolin tai sukupuolihormonien, jos sitä käytetään suurina annoksina pitkiä aikoja. Jos koet seuraavia oireita, kuten pahoinvointia (mukaan lukien oksentaminen), ruokahalun menettämistä väsymystä, heikkoutta, huimausta, kuukautiskierron muutoksia, impotenssia, hedelmättömyyttä, sukupuolivietin heikkenemistä, keskustele lääkärin kanssa, koska hän saattaa katsoa tarpeelliseksi tutkia sinun hormonitasosi.


Lisääntynyt kipuherkkyys

Tämä lääke voi lisätä kipuherkkyyttäsi etenkin, jos käytät isoja lääkeannoksia. Kerro lääkärille, jos näin käy. Annoksen pienentäminen tai vaihto toiseen lääkkeeseen voi olla tarpeen.


Tablettien jäänteet ulosteissa

Saatat havaita depottablettien jäänteitä ulosteissasi. Älä huolestu, sillä vaikuttavat aineet (oksikodonihydrokloridi ja naloksonihydrokloridi) ovat tästä huolimatta vapautuneet ja imeytyneet tableteista jo mahalaukussasi ja suolistossasi.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen vääränlainen käyttö Oxycodone/Naloxone ratiopharm depottabletit eivät sovi vieroitushoitoon.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2 mg -depottabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa puolittaa, rikkoa, pureskella tai murskata. Depottablettien puolittaminen, rikkominen, pureskelu tai murskaaminen voi johtaa mahdollisesti kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen

imeytymiseen (ks. kohdasta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin

sinun pitäisi”).


Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg ja 40 mg/20 mg – depottabletit voidaan puolittaa yhtä suuriin annoksiin, mutta niitä ei saa pureskella tai murskata. Depottablettien pureskelu tai murskaaminen voi johtaa mahdollisesti kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymiseen (ks. kohdasta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).


Väärinkäyttö

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää. Tämä koskee etenkin potilaita, jotka ovat riippuvaisia huumausaineista. Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää naloksonia, joten sen väärinkäyttö aiheuttaa todennäköisesti vaikeita vieroitusoireita esimerkiksi heroiinista, morfiinista tai metadonista riippuvaisilla henkilöillä. Se saattaa myös pahentaa parhaillaan esiintyviä vieroitusoireita.


Virheellinen käyttö

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottabletteja ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää liuottamalla niitä ja ottamalla niitä pistoksena (esimerkiksi verisuoneen). Etenkin tablettien sisältämä talkki voi aiheuttaa kudosvaurioita pistoskohdassa (kuolio) ja muutoksia keuhkokudoksessa (granuloomia). Väärinkäytöllä voi olla muitakin vakavia seurauksia, ja se voi jopa johtaa kuolemaan.


Doping

Urheiljoiden on tiedostettava, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttö voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtesteissä. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttö doping- tarkoituksessa voi vaarantaa terveyden.


Muut lääkevalmisteet ja Oxycodone/Naloxone ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Haittavaikutusten riski suurenee, jos käytät masennuslääkkeitä (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Näillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia oksikodonin kanssa, ja saatat kokea esimerkiksi tahattomia, rytmisiä lihassupistuksia (mm. silmän liikkeitä hallitsevissa lihaksissa), levottomuutta, liikahikoilua, vapinaa, kiihtyneitä refleksejä, voimistunutta lihasjännitystä, ruumiinlämmön nousua yli 38 °C:een. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita.


Opioidien, mukaan lukien oksikodinihydrokloridin, samanaikainen käyttö sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinin tai bentsodiatsepiinin kaltaisten lääkkeiden, kanssa voi johtaa uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskin suurenemiseen ja voi olla henkeä uhkaava.

Tämän vuoksi samanaikaista käyttöä tulee harkita vain silloin, jos muut vaihtoehtoiset hoidot eivät ole mahdollisia.


Jos lääkäri kuitenkin määrää Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta yhdessä sedatiivisten lääkkeiden kanssa, lääkärin tulisi rajoittaa annosta ja hoidon kestoa.


Kerro lääkärille kaikista sedatiivisista lääkkeistä, joita käytät, ja noudata tarkoin lääkärin määräämää annostusta. Kannattaa kertoa ystävillesi ja sukulaisille, jotta he ovat tietoisia edellä mainituista oireista. Jos saat kyseisiä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Näihin sedatiivisiin tai niiden kaltaisiin lääkkeisiin kuuluvat:


Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteella ei todennäköisesti ole yhteisvaikutuksia parasetamolin, asetyylisalisyylihapon tai naltreksonin kanssa.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin juominen Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön aikana voi saada sinut tuntemaan itsesi entistä uneliaammaksi ja voi lisätä vakavien haittavaikutusten riskiä (kuten pinnallinen hengitys, hengityksen pysähtyminen sekä tajunnan menetys). On suositeltavaa, ettet juo alkoholia Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön aikana.


Vältä greippimehun juomista Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käytön aikana.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttöä raskauden aikana tulee välttää, ellei lääkäri pidä hoitoa tällä lääkevalmisteella välttämättömänä. Jos oksikodonihydrokloridia käytetään raskauden aikana pitkiä aikoja, vastasyntynyt voi saada vieroitusoireita. Jos oksikodonihydrokloridia annetaan synnytyksen aikana, vastasyntyneelle voi kehittyä hengityslama (hengityksen hitaus ja pinnallisuus).


Imetys

Imetys tulee lopettaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoidon ajaksi. Oksikodonihydrokloridi erittyy rintamaitoon. Ei tiedetä, erittyykö myös naloksonihydrokloridi rintamaitoon. Imetettävään lapseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä ei näin ollen voida pois sulkea. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa imettävä äiti on ottanut useita Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksia.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä, sillä se voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Riski sille, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmiste vaikuttaa ajokykyysi tai koneiden käyttökykyysi on suurimmillaan hoidon alussa, annoksen suurentamisen jälkeen tai jos siirryt toisesta

lääkkeestä Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitoon. Nämä haittavaikutukset kuitenkin yleensä häviävät, kun saman Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksen käyttö on vakiintunut.


Tämän lääkevalmisteen käyttöön on liittynyt uneliaisuutta ja äkillistä nukahtelua. Jos sinulla on tällaisia haittavaikutuksia, älä aja äläkä käytä koneita. Kerro lääkärille, jos tällaista ilmenee.


Keskustele lääkärin kanssa, voitko ajaa autoa tai käyttää koneita.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmiste tta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Oxycodone/Naloxone ratiopharm on depottabletti eli valmiste, jonka vaikuttavat aineet vapautuvat vähitellen pitkän ajan kuluessa. Vaikutus kestää 12 tuntia.


  Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletit on nieltävä kokonaisina.

  Niitä ei saa puolittaa, rikkoa, pureskella eikä murskata. Puolitettujen, rikottujen, pureskeltujen tai murskattujen depottablettien ottaminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymisen verenkiertoon (ks. kohta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).


  Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg; 20 mg/10 mg ja 30 mg/15 mg depottabletit voi puolittaa yhtä suuriin annoksiin, mutta table tte ja ei saa pureskella eikä murskata.

  Pureskeltujen tai murskattujen depottablettien ottaminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan oksikodonihydrokloridiannoksen imeytymisen verenkiertoon (ks. kohta 3 ”Jos otat enemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi”).


  Ellei lääkärisi määrää toisin, tavanomainen annos on

  Kivun hoito

  Aikuiset

  Tavanomainen aloitusannos on 10 mg oksikodonihydrokloridia / 5 mg naloksonihydrokloridia depottabletteina 12 tunnin välein.


  Lääkäri päättää, kuinka paljon Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta sinun tulee ottaa vuorokaudessa ja miten vuorokauden kokonaisannos jaetaan aamu- ja ilta-annoksiin. Lääkäri päättää myös mahdollisesta annoksen muuttamisesta hoidon aikana. Annosta muutetaan kokemasi kivun ja yksilöllisen herkkyytesi mukaan. Hoidossa käytetään pienintä mahdollista annosta, joka riittää kivun lievittämiseen. Jos olet aiemmin saanut opioidihoitoa, Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitosi voidaan aloittaa tavallista suuremmalla annoksella.


  Vuorokauden enimmäisannos on 80 mg oksikodonihydrokloridia ja 40 mg naloksonihydrokloridia. Jos suurempi annos on tarpeen, lääkäri voi antaa sinulle lisäksi oksikodonihydrokloridia ilman naloksonihydrokloridia. Oksikodonihydrokloridin enimmäisannos vuorokaudessa ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 400 mg. Naloksonin suotuisa vaikutus suolen toimintaan voi heikentyä, jos hoidossa käytetään oksikodonihydroksidilisää ilman ylimääräistä naloksonihydrokloridilisää.


  Jos siirryt Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoidosta käyttämään jotakin toista vahvaa opioidikipulääkettä, on todennäköistä, että suolesi toiminta huononee.

  Jos sinulla on kipuja Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annosten välissä, saatat tarvita nopeavaikutteista lisäkipulääkettä. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmiste ei sovi tähän tarkoitukseen, joten keskustele asiasta lääkärin kanssa.


  Jos sinusta tuntuu, että Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.


  Kivun hoito

  Iäk käät potilaat

  Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa sellaisia iäkkäitä potilaita varten, joiden munuaiset ja maksa toimivat normaalisti.


  Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

  Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai lievä maksan vajaatoiminta, hoitava lääkäri määrää Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkettä erityisen varovasti. Oxycodone/Naloxone ratiopharm - valmistetta ei saa käyttää, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta (ks. myös kohta 2, ”Älä käytä Oxycodone/Naloxone ratiopharmia” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).


  Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret

  Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei ole vielä tutkittu alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, eikä sen tehoa ja turvallisuutta ole osoitettu tässä ikäryhmässä. Tämän takia Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaiden potilaiden hoidossa.


  Antotapa

  Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg-depottabletit nielaistaan riittävän nestemäärän kera (1/2 lasillista vettä). Depottabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa jakaa, rikkoa, pureskella tai murskata. Depottabletit voi ottaa sekä ruoan kanssa että ilman ateriaa.


  Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg-, 20 mg/10 mg-, 30 mg/15 mg- ja 40 mg/20 mg - depottabletit nielaistaan riittävän nestemäärän kera (1/2 lasillista vettä). Tabletit voi jakaa yhtää suuriin annoksiin. Depottabletteja ei saa pureskella tai murskata. Depottabletit voi ottaa sekä ruoan kanssa että ilman ateriaa.


  Ota Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkkeesi 12 tunnin välein, aina samoihin kellonaikoihin (esim. kello 8 ja kello 20).


  Hoidon kesto

  Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmistetta ei yleensä pidä käyttää kauemmin kuin on tarpeellista. Jos Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitosi on pitkäaikaista, lääkärin tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin, tarvitsetko edelleen Oxycodone/Naloxone ratiopharm -hoitoa.


  Jos otat e nemmän Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääke ttä kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Yliannos voi aiheuttaa:

  • silmien mustuaisten pienenemistä

  • hengityksen muuttumista hitaaksi ja pinnalliseksi (hengityslama)

  • uneliaisuutta tai jopa tajuttomuutta

  • lihasjänteyden heikkenemistä (hypotoniaa)

  • sykkeen hidastumista

  • verenpaineen alenemista.

  Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä tajuttomuutta (kooma), nesteen kertymistä keuhkoihin ja verenkierron romahtamista. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa kuolemaan.


  Tarkkaavaisuutta vaativia tilanteita, kuten autolla ajoa, on vältettävä.

  Jos unohdat ottaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksen

  Jos unohdat ottaa Oxycodone/Naloxone ratiopharm -annoksen tai otat pienemmän annoksen kuin sinulle on määrätty, kipusi ei välttämättä lievity/pysy poissa.


  Jos unohdat ottaa annoksen, noudata seuraavia ohjeita:

  • Jos seuraavaan tavanomaiseen annoksen ottoajankohtaan on vielä vähintään 8 tuntia: Ota unohtunut annos heti ja jatka normaalin annostusaikataulusi mukaan.

  • Jos seuraavaan tavanomaiseen annoksen ottoajankohtaan on alle 8 tuntia: Ota unohtunut annos.

   Odota sitten 8 tuntia ennen kuin otat seuraavan annoksen. Yritä palata alkuperäiseen aikatauluusi (esim. kello 8 ja kello 20).

  • Huomioi, että minkään 8 tunnin jakson kuluessa ei saa ottaa useampia kuin yhden annoksen. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos lopetat Oxycodone/Naloxone ratiopharm -lääkkeen käytön

  Älä lopeta Oxycodone/Naloxone ratiopharm -valmisteen käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.


  Jos et tarvitse hoitoa enää, vuorokausiannostasi on pienennettävä vähitellen. Keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa. Näin vältät vieroitusoireet, kuten levottomuuden, hikoilupuuskat ja lihaskivut.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Tärkeitä seurattavia haittavaikutusoireita ja toimintaohjeet haittavaikutusten varalta:

  Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista tärkeistä haittavaikutuksista, ota heti yhteys lähimpään lääkäriin.


  Hengityslama (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi) on opioidiyliannostuksen vaarallisin seuraus. Sitä esiintyy lähinnä iäkkäillä ja heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat myös aiheuttaa äkillistä, vaikeaa verenpaineen alenemista potilailla, joilla on tavallista suurempi taipumus tämäntapaisiin reaktioihin.


  Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu kivun hoidossa:


  Yleiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • vatsakipu

  • ummetus

  • ripuli

  • kuiva suu

  • ruoansulatusvaivat

  • oksentelu

  • pahoinvointi

  • ilmavaivat

  • heikentynyt ruokahalu tai jopa täydellinen ruokahaluttomuus

  • pyörrytys tai huimaus

  • päänsärky

  • kuumat aallot

  • poikkeava heikotus

  • väsymys tai uupumus

  • ihon kutina

  • ihoreaktiot/ihottuma

  • hikoilu

  • kiertohuimaus

  • univaikeudet

  • uneliaisuus.


   Melko harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

  • vatsan turvotus

  • tavallisesta poikkeava ajatustenjuoksu

  • ahdistuneisuus

  • sekavuus

  • masennus

  • hermostuneisuus

  • puristava tunne rinnassa (etenkin henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti)

  • verenpaineen lasku

  • vieroitusoireet kuten kiihtyneisyys

  • pyörtyminen

  • energian puute

  • jano

  • makuaistin muutos

  • sydämentykytys

  • sappikivikohtaus

  • rintakivut

  • yleinen huonovointisuus

  • kivut

  • käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus

  • keskittymisvaikeudet

  • puheen häiriöt

  • vapina

  • hengitysvaikeudet

  • levottomuus

  • vilunväreet

  • kohonneet maksaentsyymiarvot

  • verenpaineen nousu

  • sukupuolivietin heikentyminen

  • nuha

  • yskä

  • yliherkkyys/allergiset reaktiot

  • painon lasku

  • tapaturmaiset loukkaantumiset

  • lisääntynyt virtsaamisen tarve

  • lihaskouristukset

  • lihasnykäykset

  • lihaskivut

  • heikentynyt näkö

  • epileptiset kohtaukset (etenkin henkilöillä, joilla on epilepsia tai jotka ovat taipuvaisia saamaan kouristuskohtauksia).


   Harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

  • sykkeen nousu

  • lääkeriippuvuus

  • hammasmuutokset

  • painon nousu

  • haukottelu.


   Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • liiallisen voimakas onnellisuuden tunne (euforia)

  • voimakas uneliaisuus

  • erektiohäiriöt

  • painajaiset

  • aistiharhat

  • pinnallinen hengitys

  • virtsaamisvaikeudet

  • aggressiivisuus

  • pistelyt ja puutumiset

  • röyhtäily

  • unenaikaiset hengitysvaikeudet (uniapneaoireyhtymä), lisätiedot ks. kohta 2. ”Varoitukset ja varotoimet”.


  Jos tämän lääkevalmistee n toista vaikuttavaa ainetta, oksikodonihydr oklor idia , käytetään yksinään ilman naloksonihydroklor idia , sen haittavaikut ukset ovat erilaisia. Tällöin esiintyy seuraavia haittavaikut uks ia :

  Oksikodoni voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia (hengityslamaa), silmän mustuaisten pienenemistä, keuhkoputkien lihasten supistumista, sileän lihaksen kramppeja ja yskänrefleksin lamaantumista.


  Yleiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • mielialan vaihtelut ja persoonallisuusmuutokset (esim. masennus, liioitellut onnellisuuden tunteet), aktiivisuuden väheneminen, yliaktiivisuus

  • virtsaamisvaikeudet

  • nikottelu.


   Melko harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

  • heikentynyt keskittymiskyky

  • migreeni

  • lisääntynyt lihasjänteys

  • tahattomat lihasten supistelut

  • suolentukkeuma (ileus)

  • kuiva iho

  • lääketoleranssi

  • heikentynyt kyky tuntea kipua tai kosketusta

  • koordinaatiokyvyn poikkeavuudet

  • äänimuutokset (dysfonia)

  • nesteen kertymisestä johtuva turvotus

  • alentunut kuulo

  • suun haavaumat

  • nielemisvaikeudet

  • arat ikenet

  • tuntoaistien häiriöt (aistiharhat, epätodellinen olo)

  • ihon punastumisreaktiot

  • elimistön kuivuminen

  • kiihtyneisyys

  • sukupuolihormoniarvojen pieneneminen, joka voi vaikuttaa siittiöiden tuotantoon miehillä tai kuukautiskiertoon naisilla.


   Harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

  • kutiava ihottuma (nokkosihottuma)

  • tulehdukset, kuten huuli- tai sukuelinherpes (voi aiheuttaa rakkuloita suun tai sukuelinten alueelle)

  • lisääntynyt ruokahalu

  • mustat (tahmaiset) ulosteet

  • ienverenvuodot.


   Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • äkilliset, yleistyneet allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot)

  • kipuherkkyyden lisääntyminen

  • kuukautisten poisjääminen

  • vieroitusoireet vastasyntyneellä

  • sapen virtaukseen liittyvät ongelmat

  • hammaskaries.


   Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu:


   Hyvin yleiset (useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • päänsärky

  • uneliaisuus

  • ummetus

  • pahoinvointi

  • hikoilu

  • väsymys tai uupumus


   Yleiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • heikentynyt ruokahalu tai jopa täydellinen ruokahaluttomuus

  • unettomuus

  • masennus

  • huimaus tai pyörrytys

  • keskittymisvaikeudet

  • vapina

  • pistelyt käsissä tai jaloissa

  • heikentynyt näkö

  • kiertohuimaus

  • kuumat aallot

  • verenpaineen lasku

  • verenpaineen nousu

  • mahakivut

  • kuiva suu

  • oksentelu

  • kohonneet maksaentsyymiarvot (kohonneet ALAT- ja GGT-arvot)

  • kutiava iho

  • ihoreaktiot/ihottumat

  • rintakivut

  • vilunväreet

  • kivut

  • jano


   Melko harvinaiset (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

  • heikentynyt sukupuolivietti

  • äkilliset nukahtamiskohtaukset

  • makuaistimusten muutokset

  • hengitysvaikeudet

  • ilmavaivat

  • erektiohäiriöt

  • vieroitusoireet, kuten kiihtyneisyys

  • käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus

  • tapaturmaiset loukkaantumiset


   Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • yliherkkyys/allergiset reaktiot

  • tavallista poikkeavat ajatukset

  • ahdistuneisuus

  • sekavuus

  • hermostuneisuus

  • levottomuus

  • liiallisen voimakas onnellisuuden tunne (euforia)

  • aistiharhat

  • painajaiset

  • epileptiset kohtaukset (etenkin henkilöillä, joilla on epilepsia tai jotka ovat taipuvaisia saamaan kouristuskohtauksia)

  • lääkeriippuvuus

  • vaikea-asteinen uneliaisuus

  • puheen häiriöt

  • pyörtyminen

  • puristava tunne rinnassa (etenkin henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti)

  • sydämentykytys

  • sykkeen nousu

  • pinnallinen hengitys

  • yskä

  • nuha

  • haukottelu

  • vatsan turvotus

  • ripuli

  • aggressiivisuus

  • ruoansulatushäiriöt

  • röyhtäily

  • hammasmuutokset

  • sappikivikohtaukset

  • lihaskouristukset

  • lihasnykäykset

  • lihaskivut

  • virtsaamisvaikeudet

  • lisääntynyt virtsaamisen tarve

  • yleinen huonovointisuus

  • painon lasku

  • painon nousu

  • poikkeava heikotus

  • energian puute.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteenturvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottable ttien säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, lääkepurkin etiketissä ja läpipainolevyssä ”EXP” yhteydessä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Läpipainopakkaukset: Säilytä alle 25 °C.

  Lääkepurkit: Säilytä alle 30 °C.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Oxycodone/Naloxone ratiopharm sisältää

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg: Yksi depottabletti sisältää 5 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 4,5 mg oksikodonia) ja 2,5 mg naloksonihydrokloridia (2,74 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 2,25 mg naloksonia).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg: Yksi depottabletti sisältää 10 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 9 mg oksikodonia) ja 5 mg naloksonihydrokloridia (5,45 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 4,5 mg naloksonia).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg: Yksi depottabletti sisältää 20 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 18 mg oksikodonia) ja 10 mg naloksonihydrokloridia (10,9 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 9 mg naloksonia).

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 30 mg/15 mg: Yksi depottabletti sisältää 30 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 27 mg oksikodonia) ja 15 mg naloksonihydrokloridia (16,35 mg:n naloksonihydroklorididihydraatin muodossa, mikä vastaa 13,5 mg naloksonia).

Muut aineet

Tablettiytimessä ovat:

Poly(vinyyliasetaatti), povidoni, natriumlauryylisulfaatti, kolloidaalinen vedetön piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Tabletin depotpäällysteessä ovat:

Poly(vinyylia lkoholi), titaanidioksidi (E 171), makrogoli ja talkki.

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg:n päällyste sisältää edellä lueteltujen apuaineiden lisäksi punaista rautaoksidia (E 172) ja Oxycodone/Naloxone ratiopharm 30 mg/15 mg:n päällyste keltaista rautaoksidia (E 172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oxycodone/Naloxone ratiopharm 5 mg/2,5 mg depottabletti

on valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jonka halkaisija on 4,7 mm ja paksuus 2,9 - 3,9 mm.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm 10 mg/5 mg depottabletti

on vaaleanpunainen, pitkulainen, kaksoiskupera depottabletti, jonka molemmilla puolilla on jakouurre. Depottabletin pituus on 10,2 mm, sen leveys on 4,7 mm ja sen paksuus on 3,0 - 4,0 mm.

Depottabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm 20 mg/10 mg depottabletti

on valkoinen, pitkulainen, kaksoiskupera depottabletti, jonka molemmilla puolilla on jakouurre. Depottabletin pituus on 11,2 mm, sen leveys on 5,2 mm ja sen paksuus on 3,3 - 4,3 mm.

Depottabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Oxycodone/Naloxone ratiopharm 30 mg/15 mg depottabletti

on keltainen, pitkulainen, kaksoiskupera depottabletti, jonka molemmilla puolilla on jakouurre. Depottabletin pituus on 12,2 mm, sen leveys on 5,7 mm ja sen paksuus on 3,3 - 4,3 mm.

Depottabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Pakkauskoot:

Oxycodone/Naloxone ratiopharm -depottabletit on saatavana lapsiturvallisissa läpipainopakkauksissa, joissa on 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 tai 100 depottablettia; lapsiturvallisissa annoksittain perforoiduissa läpipainopakkauksissa, joissa on 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1,

90x1, 98x1 ja 100x1 depottablettia; sekä lapsiturvallisilla sulkimilla varustetuissa tablettipurkeissa, joissa on 50, 100, 200 tai 250 depottablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straβe 3

89079 Ulm

Saksa


Valmistaja:

Develco Pharma GmbH Grienmatt 27

79650 Schopfheim

Saksa


Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Puola


PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb Kroatia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.9.2021