Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Levetiracetam Actavis
levetiracetam

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Levetiracetam Actavis 250 mg kalvopäällysteiset tabletit Levetiracetam Actavis 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Levetiracetam Actavis 750 mg kalvopäällysteiset tabletit Levetiracetam Actavis 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit


levetirasetaami


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tai lapsesi aloittaa lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Levetiracetam Actavis on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Levetiracetam Actavista

 3. Miten Levetiracetam Actavista otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Levetiracetam Actaviksen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Levetiracetam Actavis on ja mihin sitä käytetään

  Levetirasetaami on epilepsialääke (lääke, jota käytetään epilepsiakohtausten hoitoon). Levetiracetam Actavista käytetään

  • ainoana lääkkeenä tietyn epilepsiatyypin diagnoosin äskettäin saaneille aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille. Epilepsia on sairaus, jossa potilas saa toistuvia kouristuskohtauksia. Levetirasetaamia käytetään epilepsiassa, jossa kohtaus vaikuttaa ensin vain toiseen aivopuoliskoon mutta saattaa sen jälkeen laajentua suuremmalle alueella kummassakin aivopuoliskossa (paikallisalkuinen kohtaus, joka voi olla sekundaarisesti yleistyvä tai yleistymätön). Lääkäri on määrännyt sinulle levetirasetaamia kohtausten lukumäärän vähentämiseksi.

  • lisälääkkeenä muiden epilepsialääkkeiden kanssa

   • paikallisalkuisten (yleistyvien tai yleistymättömien) kohtausten hoitoon aikuisille, nuorille, lapsille ja vauvoille 1 kuukauden iästä lähtien

   • myoklonisten kohtausten (lyhyiden, sähköiskumaisten lihaksen tai lihasryhmän nykäysten) hoitoon nuoruusiän myoklonista epilepsiaa sairastaville aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille

   • suoraan yleistyvien toonis-kloonisten kohtausten (suurten kohtausten, myös tajunnanmenetyksen) hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille, joilla on idiopaattinen yleistynyt epilepsia.


 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Levetiracetam Actavista Älä ota Levetiracetam Actavista

  • jos olet allerginen levetirasetaamille, pyrrolidonijohdoksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Levetiracetam Actavista

  • Jos sinulla on munuaissairaus, noudata lääkärisi antamia ohjeita. Hän saattaa päättää, että annostasi pitää muuttaa.

  • Jos havaitset lapsen kasvun hidastumista tai odottamatonta puberteetin kehittymistä, ota yhteyttä lääkäriin.

  • Pienellä määrällä epilepsialääkkeiden, mukaan lukien Levetiracetam Actaviksen, käyttäjistä on todettu itsetuhoisia ajatuksia (ajatuksia itsensä vahingoittamisesta ja itsemurhasta). Jos sinulla on masennuksen oireita ja/tai itsemurha-ajatuksia, ota yhteyttä lääkäriisi.

  • Jos sinulla on todettu tai suvussasi esiintyy sydämen rytmihäiriöitä (näkyvät sydänsähkökäyrässä) tai jos sinulla on sairaus ja/tai saat hoitoa, joka altistaa sydämen rytmihäiriöille tai suolatasapainon häiriöille.


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää kauemmin:

  • Poikkeavat ajatukset, ärtyneisyys tai epätavallinen aggressiivisuus, tai jos sinä tai perheesi ja ystäväsi huomaatte merkittäviä muutoksia mielialassasi tai käyttäytymisessäsi.

  • Epilepsian paheneminen

   Kouristuskohtaukset voivat harvinaisissa tapauksissa pahentua tai niitä voi esiintyä aiempaa useammin, pääasiassa ensimmäisen kuukauden aikana hoidon aloittamisen tai annoksen suurentamisen jälkeen. Jos sinulle ilmaantuu jokin näistä uusista oireista Levetiracetam Actavis

   -valmisteen käytön aikana, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.


   Lapset ja nuoret

   Levetiracetam Actavista ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 16 vuotiaille lapsille ja nuorille ainoana lääkkeenä (monoterapiana).


   Muut lääkevalmisteet ja Levetiracetam Actavis

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   Älä ota makrogolia (ulostuslääkettä) levetirasetaamiannosta edeltävän tai sitä seuraavan tunnin aikana, koska tämä voi vähentää hoidon tehoa.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Levetirasetaamia voi käyttää raskauden aikana ainoastaan, jos lääkäri pitää sitä huolellisen arvioinnin jälkeen tarpeellisena.

   Lääkkeen käyttöä ei pidä keskeyttää keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

   Synnynnäisten epämuodostumien riskiä syntymättömälle lapselle ei voida täysin sulkea pois. Imettämistä ei suositella hoidon aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Levetiracetam Actavis voi heikentää kykyäsi ajaa autoa tai käyttää työvälineitä tai koneita, sillä se saattaa aiheuttaa uneliaisuutta. Tämä on todennäköisempää hoidon alussa tai annosta suurennettaessa. Sinun tulee välttää autolla ajoa ja koneiden käyttämistä kunnes on todettu, että kykysi tehdä näitä tehtäviä ei ole heikentynyt.


   Levteriracetam Actavis 750 mg tabletit sisältävät paraoranssia (E110)

   Paraoranssiväriaine (E110) voi aiheuttaa allergisia reaktioita.


 3. Miten Levetiracetam Actavista otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Ota lääkärin antamien ohjeiden mukainen määrä tabletteja.

  Levetiracetam Actavista otetaan kaksi kertaa päivässä, kerran aamulla ja kerran illalla, aina suunnilleen samaan aikaan päivästä.


  Käyttö lisälääkkeenä ja ainoana lääkkeenä (vähintään 16-vuotiaille)


  • Aikuisille (≥ 18 -vuotiaille) ja 12–17-vuotiaille nuorille (paino ≥ 50 kg):

   Suositeltu annos: 1000 mg - 3000 mg joka päivä.

   Kun aloitat Levetiracetam Actavis -valmisteen käytön, lääkäri määrää sinulle kahden viikon ajaksi pienemmän annoksen ennen pienimmän päivittäisen annoksen käytön aloittamista.

   Esimerkki: jos vuorokausiannoksesi on tarkoitus olla 1000 mg, pienennetty aloitusannoksesi on yksi 250 mg:n vahvuinen tabletti aamulla ja yksi 250 mg:n vahvuinen tabletti illalla; 2 viikon jälkeen annos nostetaan vähitellen 1000 mg:aan vuorokaudessa.


  • 12–17-vuotiaille nuorille (paino ≤ 50 kg):

   Lääkäri määrää sopivimman Levetiracetam ratiopharm -lääkemuodon painon ja annoksen perusteella.


   Annos 1–23 kuukauden ikäisille vauvoille ja 211-vuotiaille lapsille (paino < 50 kg):

   Lääkäri määrää sopivimman Levetiracetam Actavis -lääkemuodon iän, painon ja annoksen perusteella. Oraaliliuos on paremmin sopiva lääkemuoto imeväisikäisille,alle 6-vuotiaille lapsille ja alle 50 kg:n painoisille lapsille ja nuorille (6–17-vuotiaille) sekä silloin kun annostuksesta ei saada tableteilla tarkkaa.


   Antotapa

   Nielaise Levetiracetam Actavis -tabletit riittävän nestemäärän kanssa (esim. lasillinen vettä). Voit ottaa Levetiracetam Actaviksen aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Levetirasetaami saattaa maistua suussa kitkerältä.


   Hoidon kesto

  • Levetiracetam Actavista käytetään pitkäaikaisesti. Jatka lääkkeen käyttöä niin pitkään kuin lääkärisi on neuvonut.

  • Älä lopeta hoitoasi ilman lääkärin ohjeita, sillä tämä voi lisätä kohtausten määrää.


   Jos otat enemmän Levetiracetam Actavista kuin sinun pitäisi

   Levetiracetam Actaviksen yliannoksesta mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, kiihtyneisyys, aggressiivisuus, vireystilan heikkeneminen, hengityksen lamaantuminen ja kooma.

   Ota yhteys lääkäriisi, jos olet ottanut enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi. Lääkäri määrittelee yliannostuksen parhaan hoitotavan.


   Jos unohdat ottaa Levetiracetam Actaviksen

   Ota yhteys lääkäriisi, jos unohdat yhden tai useamman annoksen. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


   Jos lopetat Levetiracetam Actaviksen oton

   Jos lääkitys lopetetaan, Levetiracetam Actaviksen käyttö pitää lopettaa asteittain, jotta vältetään kohtausten lisääntyminen. Jos lääkärisi päättää, että Levetiracetam Actavis-hoito lopetetaan, hän antaa ohjeet siitä, miten lääkitys lopetetaan vähitellen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Kerro heti lääkärille tai mene lähimmälle päivystyspoliklinikalle, jos sinulla ilmenee seuraavaa:


  • heikkous, pyörrytyksen tunne tai huimaus tai hengitysvaikeus, sillä nämä saattavat olla vakavan allergisen (anafylaktisen) reaktion merkkejä

  • kasvojen, huulten, kielen ja kurkun turpoaminen (Quincken edeema)

  • nuhakuumeen kaltaiset oireet ja kasvoihottuma, joka leviää laajemmalle ja johon liittyy korkea kuume; verikokein todettava maksaentsyymipitoisuuksien suureneminen ja tietyntyyppisten valkosolujen määrän suureneminen (eosinofilia) ja imusolmukkeiden suureneminen (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä, DRESS)

  • sellaiset oireet kuten pieni virtsamäärä, väsymys, pahoinvointi, oksentelu, sekavuus ja säärten, nilkkojen tai jalkaterien turvotus, koska nämä voivat olla merkkejä munuaistoiminnan äkillisestä heikkenemisestä

  • ihottuma, joka voi muodostaa rakkuloita ja näyttää pieniltä läiskiltä (keskellä tummia täpliä, jota ympäröi vaaleampi alue sekä tummarenkainen reunus) (erythema multiforme)

  • laajalle levinnyt rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)

  • vaikeampi ihottuma aiheuttaen ihon kuoriutumista yli 30 %:n alueella kehon pinta-alasta (toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

  • vakavien mielenterveysmuutosten merkit tai joku lähimmäisesi huomaa sinulla sekavuutta, uneliaisuutta, muistinmenetystä, muistin heikkenemistä (muistamattomuutta), epänormaalia käytöstä tai muita hermostoon liittyviä merkkejä, mukaan lukien pakkoliikkeet tai hallitsemattomat liikkeet. Nämä voivat olla aivosairauden (enkefalopatian) merkkejä.


   Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat nenänielun tulehdus, uneliaisuus, päänsärky, väsymys ja huimaus. Hoidon alussa tai annosta suurennettaessa haittavaikutukset kuten uneliaisuus, väsymys ja huimaus, voivat olla yleisempiä. Nämä haittavaikutukset kuitenkin lievittyvät ajan kuluessa.


   Hyvin yleiset: saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä

  • nenänielun tulehdus

  • uneliaisuus, päänsärky.


   Yleiset: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä

  • syömishäiriö (ruokahaluttomuus)

  • masennus, vihamielisyys tai aggressiivisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, hermostuneisuus tai ärtyneisyys

  • kouristus, tasapainohäiriö, heitehuimaus (epävakauden tunne), letargia (energian ja innokkuuden puute), vapina (tahdosta riippumaton)

  • kiertohuimaus

  • yskä

  • vatsakipu, ripuli, ruoansulatusvaivat, oksentelu, pahoinvointi

  • ihottuma

  • voimattomuus/väsymys.


   Melko harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta

  • verihiutalemäärän pieneneminen, valkosolumäärän pieneneminen

  • painonlasku, painonnousu

  • itsemurhayritys ja itsemurha-ajatukset, mielenterveyshäiriö, poikkeava käyttäytyminen, aistiharha, vihantunne, sekavuus, paniikkikohtaus, tunteiden epävakaisuus / mielialanvaihtelut, kiihtyneisyys

  • muistinmenetys, muistin heikkeneminen (muistamattomuus), haparointi, tuntoharha (ihon kihelmöinti), tarkkaavaisuuden häiriintyminen (keskittymiskyvyn menetys)

  • kaksoiskuvat, näön sumeneminen

  • maksan toimintakokeiden suurentuneet/epänormaalit arvot

  • hiustenlähtö, ihottuma, kutina

  • lihasheikkous, lihaskipu

  • vamma.


   Harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta

  • infektio

  • kaikkien verisolutyyppien määrän väheneminen

  • vaikeat allergiset reaktiot (DRESS, anafylaktinen reaktio [vaikea ja merkittävä allerginen reaktio], Quincken edeema [kasvojen, huulten, kielen ja kurkun turpoaminen])

  • veren natriumpitoisuuden aleneminen

  • itsemurha, persoonallisuushäiriöt (käyttäytymisongelmat), poikkeava ajattelu (ajattelun hitaus, keskittymisvaikeus)

  • delirium

  • enkefalopatia (katso yksityiskohtainen kuvaus oireista kohdasta ”Kerro heti lääkärille”)

  • kouristuskohtaukset voivat pahentua tai niitä voi esiintyä aiempaa useammin

  • pään, ylävartalon ja raajojen lihasten hallitsematon nytkähtely, pakkoliikkeet, lihastoiminnan ylivilkkaus

  • sydänrytmin muutos (sydänsähkökäyrässä)

  • haimatulehdus

  • maksan vajaatoiminta, maksatulehdus

  • munuaistoiminnan äkillinen heikkeneminen

  • ihottuma, joka voi muodostaa rakkuloita ja näyttää pieniltä läiskiltä (keskellä tummia täpliä, jota ympäröi vaaleampi alue sekä tummarenkainen reunus) (erythema multiforme), laajalle levinnyt rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä vaikeampi muoto aiheuttaen ihon kuoriutumista yli 30 %:n alueella kehon pinta-alasta (toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

  • rabdomyolyysi (lihaskudoksen hajoaminen) ja rabdomyolyysiin liittyvä veren kreatiinikinaasipitoisuuden suureneminen. Näitä ilmenee merkitsevästi enemmän japanilaispotilailla kuin muilla potilailla

  • ontuminen tai kävelyvaikeudet

  • seuraavien yhdistelmä: kuume, lihasjäykkyys, epävakaa verenpaine ja sydämen syke, sekavuus, matala tajunnantaso (voivat olla merkkejä pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä -nimisestä tilasta). Näitä ilmenee merkitsevästi enemmän japanilaispotilailla kuin muilla potilailla.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*.

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Levetiracetam Actaviksen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Levetiracetam Actavis sisältää

Vaikuttava aine on levetirasetaami.

Yksi Levetiracetam Actavis 250 mg tabletti sisältää 250 mg levetirasetaamia. Yksi Levetiracetam Actavis 500 mg tabletti sisältää 500 mg levetirasetaamia. Yksi Levetiracetam Actavis 750 mg tabletti sisältää 750 mg levetirasetaamia. Yksi Levetiracetam Actavis 1000 mg tabletti sisältää 1000 mg levetirasetaamia.


Muut aineet ovat:

Krospovidoni, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, polyvinyylialkoholi – osittain hydrolysoitu, makrogoli 4000, talkki, titaanidioksidi (E171), väriaineet*


* Väriaineet ovat:

250 mg tabletti: indigokarmiini (E132)

500 mg tabletti: keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132)

750 mg tabletti: indigokarmiini (E132), paraoranssi (E110), punainen rautaoksidi (E172)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Levetiracetam Actavis 250 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat soikean muotoisia, vaaleansinisiä, 13,6 x 6,4 mm tabletteja, joiden toisella puolella merkintä ”L” ja toisella puolella ”250”.

Levetiracetam Actavis 500 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat soikean muotoisia, keltaisia, 17,1 x 8,1 mm tabletteja, joiden toisella puolella merkintä ”L” ja toisella ”500”.

Levetiracetam Actavis 750 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat soikean muotoisia, oransseja, 19,0 x 9,3 mm tabletteja, joiden toisella puolella merkintä ”L” ja toisella puolella ”750”.

Levetiracetam Actavis 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat soikean muotoisia, valkoisia, 19,0 x 10,0 mm tabletteja, joiden toisella puolella merkintä ”L” ja toisella puolella ”1000”.


Pakkauskoot:

Läpipainolevyt: 20, 30, 50, 60, 100, 120 ja 200 kalvopäällysteistä tablettia.

Yksittäispakattu läpipainopakkaus: 60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia (saatavilla vain 250 mg, 500 mg ja 1000 mg tableteille).

Tablettitölkit: 30, 100 ja 200 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76 - 78, 220 Hafnarfjörður, Islanti


Valmistaja

Specifar S.A

1, 28 Octovriou str., 123 51 Ag. Varvara, Ateena, Kreikka


Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80. 31-546 Krakova, Puola


Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9, ETTEN-LEUR, 4879AC, Alankomaat


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Islanti


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}