Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Xagrid
anagrelide

HINNAT

0.5 mg kapseli, kova 100

Tukkukauppa: 152,50 €
Jälleenmyynti: 210,11 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Xagrid 0,5 mg kovaa kapselia

anagrelidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Haittavaikutuksista ilmoittaminen


image

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  1. Xagridin säilyttäminen


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


    Jos lääkärisi keskeyttää lääkityksesi, älä säilytä jäljelle jääneitä kapseleita, ellei lääkärisi näin määrää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Xagrid sisältää

Vaikuttava aine on anagrelidi. Kukin kapseli sisältää 0,5 mg anagrelidia (anagrelidihydrokloridina).


Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: povidoni (E1201), krospovidoni, vedetön laktoosi, laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa (E460) ja magnesiumstearaatti.

Kapselikuori: liivate ja titaanidioksidi (E171).

Painomuste: sellakka, vahva ammoniumliuos, kaliumhydroksidi (E525), musta rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Xagrid toimitetaan läpinäkymättöminä valkoisina kovina kapseleina. Niissä on merkintä ‘S 063’. Kapselit ovat pulloissa, joissa on 100 kovaa kapselia. Pullossa on myös pieni suljettu säiliö. Säiliö sisältää kosteutta poistavaa ainetta, joka pitää kapselit kuivana. Pidä suljettu säiliö pullossa. Älä poista tai syö kosteutta poistavaa ainetta.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irlanti

Puh/Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi .


image

. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.