Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Fentanyl Hameln
fentanyl

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektioneste, liuos

Vaikuttava aine: Fentanyyli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.


Opioidikipulääkkeiden toistuva, pitkäaikainen käyttö voi heikentää lääkkeen tehoa (kun elimistösi tottuu lääkkeeseen). Tällainen käyttö voi myös aiheuttaa riippuvuutta ja väärinkäyttöä, jotka voivat johtaa henkeä uhkaavaan yliannostukseen. Jos sinua huolestuttaa, että voit tulla riippuvaiseksi Fentanyl- valmisteesta, on tärkeää keskustella siitä lääkärin kanssa.


Hoidon lopettamisen yhteydessä voi ilmaantua vieroitusoireita. Jos sinulla esiintyy tällaista, kerro siitä lääkärille tai sairaanhoitajalle (ks. myös kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).


Muut lääkevalmisteet ja Fentanyl

Fentanyl-valmisteen ja sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien tai niihin liittyvien lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Tästä syystä samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.


Jos lääkäri määrää Sinulle Fentanyl-valmistetta samanaikaisesti sedatiivisten lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.


Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi sedatiivisista lääkkeistä ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisillesi edellä kuvatuista sedatiivisten lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. On otettava yhteys lääkäriin, jos Sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:


Serotoniinioireyhtymä

Jos olet käyttänyt viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana masennuslääkkeitä, joita kutsutaan monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO-estäjä), kerro tästä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Jos tämä koskee sinua, älä käytä Fentanyl-valmistetta. On myös tärkeää kertoa lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät muita serotonergisiä lääkkeitä, kuten masennuslääkkeinä käytettäviä selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI). Tämä siitä syystä, että nämä lääkkeet saattavat lisätä riskiä saada serotoniinioireyhtymä, joka voi olla olla hengenvaarallinen tila. Tämän oireina voi esiintyä levottomuutta, aistiharhoja, koomaa, sydämen nopealyöntisyyttä, verenpaineen muutoksia, kuumetta, epätavallisen voimakkaita refleksejä, koordinaatiokyvyn heikkenemistä, jäykkyyttä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Fentanyl-valmistetta ei suositella annettavaksi synnytyksen aikana, sillä se läpäisee istukan ja saattaa vaikuttaa vastasyntyneen hengitykseen. Jos lääkäri kuitenkin toteaa, että valmisteen käyttö on välttämätöntä, hän on varautunut mahdollisten haittavaikutusten hoitoon.

Fentanyl-valmiste saattaa erittyä äidinmaitoon. Tästä syystä imetys olisi lopetettava ainakin 24 tunniksi fentanyylin annon jälkeen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja autoa tai käytä koneita tai laitteita, sillä Fentanyl-valmiste saattaa heikentää reaktio- ja keskittymiskykyä huomattavan kauan lääkkeen annon jälkeen.

Kysy lääkäriltä neuvoa, milloin ajaminen ja koneiden käyttö on turvallista. Varmista, että joku saattaa sinut kotiin, äläkä käytä alkoholia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Fentanyl Hameln sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 3,5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per millilitrassa liuosta . Tämä vastaa 0,2 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 1. Miten Fentanyl-valmistetta käytetään

  Lääkäri antaa Fentanyl-valmisteen laskimonsisäisenä injektiona juuri ennen leikkaussaliin menoasi. Se auttaa nukuttamisessa ja estää sinua tuntemasta kipua leikkauksen aikana. Fentanyl-valmistetta annetaan ainoastaan olosuhteissa, joissa hengitystä voidaan tarkkailla ja joissa on osaavaa henkilökuntaa hengitysteiden varmistamiseen.


  Aloitusannosta on vähennettävä vanhuksilla ja heikoilla potilailla. Lääkäri määrittää sinulle sopivan Fentanyl-annoksen. Annostus riippuu iästäsi, painostasi, fyysisestä kunnostasi, mahdollisista muista lääkkeistä sekä kirurgisesta toimenpiteestä ja anestesiatyypistä.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulla ilmenee hengitysvaikeuksia, heitehuimausta tai oireita alhaisesta verenpaineesta ja alentuneesta sykkeestä, kerro lääkärille välittömästi tai ota yhteyttä terveydenhuoltohenkilöstöön.


  Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu:

  Hyvin yleiset

  (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • lihasten jäykkyys (voi koskea myös rintalihaksia ja mahdollisesti aiheuttaa hengitysvaikeuksia)


   Yleiset

   (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:sta)

  • huimaus tai pyörimisen tunne

  • voimakas väsymys (sedaatio)

  • näköongelmat

  • kiihtyneisyys

  • nopea tai hidas sydämensyke

  • alentunut tai kohonnut verenpaine

  • laskimokipu

  • leikkauksenjälkeinen sekavuus

  • ihottuma

  • hengityskatkos (apnea)

  • hengitysvaikeus tai hengityksen vinkuminen

  • hengitysteiden tai kurkunpään kouristus


   Melko harvina iset

   (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • hyvänolontunne (euforia)

  • päänsärky

  • verenpaineen vaihtelu

  • verihyytymät ja turvotus laskimossa

  • kiihtynyt hengitys

  • alilämpöisyys

  • vilunväristykset

  • hikka

  • leikkauksenjälkeinen levottomuus

   Ei tiedossa

   (esiintymistiheyttä ei voida arvioida olemassa olevan tiedon perusteella)

  • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai heitehuimausta

  • kouristuskohtaukset

  • tajunnanmenetys

  • lihasnykäykset

  • sydänpysähdys (tähän on olemassa lääkehoito)

  • vakavat hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen

  • kutina

  • Sekavuustila (eli delirium, jonka oireita voivat olla seuraavien yhdistelmä: kiihtyneisyys, levottomuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, sekavuus, pelot, epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen, unihäiriöt, painajaiset)

  • tila, jossa veren happipitoisuus vähenee; saattaa aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, levottomuutta ja sydämen sykkeen nopeutumista (methemoglobinemia)

  • toleranssin kehittyminen (pitkäaikaisesta käytöstä johtuva tehon lasku)

  • lääkeriippuvuus saattaa kehittyä

  • tasapainovaikeudet, vaikeus seisoa pystyssä (huimaus)

  • Hornerin syndrooma (yläluomen roikkuminen tai alaluomen kohoaminen siten, että silmä näyttää vetäytyvän sisään päin, supistuneet pupillit)

  • nieluheijasteen ja nielemiskyvyn menettäminen

  • nesteen kertyminen keuhkoihin

  • sappirakon kouristus

  • epätavallinen hikoilu

  • virtsaamisvaikeudet

  • Vieroitusoireyhtymän oireet (voivat ilmetä seuraavina haittavaikutuksina: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväristykset, vapina ja hikoilu)


  Haittavaikutuksista ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 3. Fentanyl-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Exp jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Pidä ampullit/injektiopullo(t) ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Kestoaika laime nta mise n jälkeen: Laimennosten on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 24 tuntia 25 °C:ssa. Mikrobiologisista syistä laimennokset tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Jos laimennosta ei käytetä välittömästi, säilytysaika- ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä nämä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa, mikäli laimentaminen ei ole tapahtunut kontrolloidussa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


  Älä käytä liuosta, ellei se ole kirkas ja väritön.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Fentanyl sisältää

Vaikuttava aine on fentanyyli (sitraattina). 1 ml injektionestettä sisältää

fentanyylisitraattia 78,5 mikrogrammaa

joka vastaa fentanyyliä 50 mikrogrammaa.


2 ml:n ampulli injektionestettä sisältää

fentanyylisitraattia 157 mikrogrammaa

joka vastaa fentanyyliä 100 mikrogrammaa.


10 ml:n ampulli injektionestettä sisältää

fentanyylisitraattia 785 mikrogrammaa

joka vastaa fentanyyliä 500 mikrogrammaa.


50 ml:n injektiopullo injektionestettä sisältää fentanyylisitraattia 3925 mikrogrammaa

joka vastaa fentanyyliä 2500 mikrogrammaa.


Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridi sekä kloorivetyhappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fentanyl on kirkas ja väritön injektioneste.


2 ml:n tai 10 ml:n kirkas, tyypin I lasiampulli 5 ampullin kotelo, jossa 2 tai 10 ml

10 ampullin kotelo, jossa 2 tai 10 ml

50 ml:n kirkas, tyypin I lasin injektiopullo, joka suljettu bromobutyyli kumitulpalla 1 injektiopullon kotelo, jossa 50 ml

5 injektiopullon kotelo, jossa 50 ml 10 injektiopullon kotelo, jossa 50 ml


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija hameln pharma gmbh Inselstraße 1

31787 Hameln Saksa


Valmistajat

Siegfried Hameln GmbH Langes Feld 13

31789 Hameln Saksa

hameln rds s.r.o

Horná 36, 900 01 Modra Slovakia


HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30, 03680 Martin Slovakia


Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Fentanyl-hameln 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung Tanska: Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning Suomi: Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektioneste, liuos

Saksa: Fentanyl-hameln 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung Italia: Fentanyl-hameln 50 microgrammi/ml soluzione iniettabile Luxembourg:Fentanyl Hameln 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung Alankomaat: Fentanyl hameln 50 microgram/ml, oplossing voor injectie

Norja: Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 10.05.2022.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:


VALMISTUSOHJEET:


Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektioneste, liuos


Tämä yhteenveto sisältää ohjeet Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektioneste, liuoksen käyttöönvalmistamisesta, säilyttämisestä ja antamisesta.


On tärkeää lukea tämä opas kokonaan ennen lääkevalmisteen käyttöönvalmistamista. Ks. täydelliset määräämis- ym. ohjeet valmisteyhteenvedosta.

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

5 (10) värittömästä, tyypin I lasista tehtyä ampullia, sisältäen 2 ml tai 10 ml injektionestettä.

1 (5, 10) värittömästä, tyypin I lasista tehtyä injektiopulloa, sisältäen 50 ml injektionestettä, injektiopullo on suljettu bromobutyyli kumitulpalla

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin alla mainittujen, parenteraaliseen käyttöön tarkoitettujen liuosten kanssa.


Yhteensopivuus on varmistettava ennen käyttöä, jos valmiste aiotaan sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa.

Fentanyylisitraatin fysikaalinen yhteensopimattomuus on raportoitu pentobarbitaalinatriumin, metoheksitaalinatriumin, tiopentaalinatriumin ja nafsilliinin kanssa.


Laimennosohjeet

Valmistetta voidaan käyttää joko laimentamattomana tai laimennettuna. Niiden laimennosten, joita on testattu 0,9 % natriumkloridi- ja 5 % glukoosi- infuusionesteiden kanssa, laimennussuhde on ollut 1:1 -

1:25. Joten maksimaalisin laimennussuhde on 1 osa fentanyyliä 25:een osaan 0,9 % natriumkloridi- tai 5 % glukoosi- infuusionestettä.


Säilytys

Pidä ampullit/injektiopullo(t) ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


Annostus ja antotapa

Annostus


Fentanyl-valmistetta saa antaa ainoastaan olosuhteissa, joissa hengitystä voidaan tarkkailla ja joissa on osaavaa henkilökuntaa hengitysteiden varmistamiseen.


Fentanyylin annostus on yksilöllinen ja määräytyy potilaan iän, painon, fyysisen kunnon, terveydentilan, muiden lääkkeiden käytön sekä kirurgisen toimenpiteen ja anestesian laadun perusteella.


Aikuiset

Aikuisille tavanomainen annos laskimoon annettavalla injektiolla on seuraava:


Aloitusannos

Lisäannos

Spontaani hengitys

50–200* mikrog

50 mikrog

Avustettu hengitys

300–3500 mikrog

(enintään 50 mikrog/kg)

100–200 mikrog

*Yli 200 mikrogramman annokset aiheuttavat merkittävän hengityslaman ilmenemisen, ja niitä tulee siksi käyttää vain anestesiassa.


Fentanyl 50 mikrog/ml injektioneste, liuos sopii annettavaksi myös infuusiona. Ventiloiduilla potilailla ensimmäisten 10 minuutin ajan annettavan latausannoksen 1 mikrog/kg/min jälkeenannetaan infuusio suunnilleen nopeudella 0,1 mikrog/kg/min. Vaihtoehtoisesti latausannos voidaan antaa boluksena.

Infuusionopeudet pitää titrata kunkin potilaan vasteen mukaan, ja sydänkirurgiassa on käytetty enintään nopeuksia 3 mikrog/kg/min. Infuusio pitää lopettaa noin 40 minuuttia ennen leikkauksen päättymistä, ellei ventilaattorihoitoa jatketa leikkauksen jälkeen.


Spontaanisti hengittäville potilaille tarvitaan alhaisempia infuusionopeuksia 0,05 mikrog/kg/min - 0,08 mikrog/kg/min.


Neuroleptine n analgesia ja neuroleptine n anestesia

Aikuisen tarvitsema aloitusannos neuroleptiseen analgesiaan on tavallisesti 50–100 mikrog

(0.7-1.4 mikrog/kg) fentanyyliä laskimonsisäisesti hitaasti injisoituna yhdessä neuroleptin kanssa (mieluiten droperidoli). Tarvittaessa voidaan antaa toinen annos 50–100 mikrog (0.7–1.4 mikrog/kg) fentanyyliä 30-45 minuuttia aloitusannostuksen jälkeen.


Ventiloidun aikuisen aloitusannos neuroleptiseen anestesiaan on tavallisesti 200 - 600 mikrog

(2.8 - 8.4 mikrog/kg) fentanyyliä laskimonsisäisesti hitaasti injisoituna yhdessä neuroleptin kanssa (mieluiten droperidoli). Annoksen suuruus riippuu kirurgisen toimenpiteen kestosta ja vaikeusasteesta sekä yleisanestesiaan käytetystä lääkityksestä. Anestesian ylläpitoon voidaan antaa lisäannoksina

50 - 100 mikrog (0.7 - 1.4 mikrog/kg) fentanyyliä joka 30. - 45. minuutti. Näiden lisäannosten antotiheys ja annosten suuruus on sovitettava kirurgisen toimenpiteen kulun mukaan.


Kipulääkitys tehohoidossa

Fentanyylin annostus tehohoitoa saavien ventiloitujen potilaiden kipulääkitykseen on sovitettava yksilöllisesti kivun ja muun samanaikaisen lääkityksen mukaan. Aloitusannos on tavallisesti 50–

100 mikrog i.v. (0.7–1.4 mikrog/kg), mutta se voidaan titrata korkeammaksi tarvittaessa. Aloitusannoksen jälkeen annetaan yleensä toistuvia injektioita, kokonaistuntiannoksen ollessa enintään 25–125 mikrog fentanyyliä (0.35–1.8 mikrog/kg/h).

Annostus lapsille

12–17-vuotiaille lapsille noudatetaan aikuisten annostusta.


2–11-vuotiaille lapsille tavanomainen suositeltu annos on seuraava:

Ikä vuosina

Aloitusannos

mikrogrammaa/kg

Lisäannos

mikrogrammaa/kg

Spontaani hengitys

2–11

1–3

1–1,25

Avustettu hengitys

2–11

1–3

1–1,25


Käyttö lapsilla:

Analgesia leikkauksen aikana, spontaanisti hengittävän potilaan anestesian tehostaminen:

Spontaanisti hengittävällä lapsella analgesiaa tulisi käyttää vain osana anestesiamenetelmää, tai antaa osana sedaatio-/analgesiamenetelmää. Henkilökunnan tulee olla kokenutta ja toimia ympäristössä, jossa voidaan hoitaa intubaatiota vaativa rintakehän äkillinen jäykistyminen , tai avustettua hengitystä vaativa apnea.


Annostus vanhuksilla ja heikkokunto isilla potilailla

Muiden opioidien tavoin aloitusannosta on vähennettävä vanhuksilla (> 65-vuotiaille) ja huonokuntoisilla potilailla. Aloitusannoksen vaikutus tulee ottaa huomioon lisäannoksia arvioitaessa.


Hyvin lihava t potilaat

Hyvin lihavan potilaan annoksen laskeminen painon perusteella aiheuttaa yliannoksen riskin. Hyvin lihavan potilaan annoksen pitää perustua arvioon kehon rasvattomasta painosta eikä pelkästään painoon.


Munuaiste n vajaatoiminta

Jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa, on harkittava pienempää Fentanyl-annosta, ja potilasta pitää seurata tarkoin fentanyylitoksisuuden oireiden havaitsemiseksi.


Annostus potilailla, jotka ovat jatkuvassa opioidiho ido ssa

Korkeampi annostus fentanyylia saattaa olla tarpeen potilailla, jotka ovat jatkuvassa opioidihoidossa tai joilla on opioidien väärinkäyttöä.


Annostus potilailla, joilla on muita sairauksia

Mikäli potilaalla on jokin seuraavista sairauksista, fentanyylin annostus on titrattava erityisen tarkkaan:


Varovaisuutta on noudatettava, mikäli fentanyyliä aiotaan antaa potilaille, joilla on lisämunuaisten vajaatoiminta, prostatahypertrofia, porfyria tai hidaslyöntinen rytmihäiriö.


Kaikissa näissä tapauksissa, lukuun ottamatta alkoholin väärinkäyttöä, annoksen alentaminen saattaa olla tarpeellinen. Alkoholin väärinkäytössä saattaa joko annoksen alentaminen tai nostaminen olla tarpeen.


Näiden potilaiden pidennetty tarkkailu leikkauksen jälkeen on suositeltavaa. Antotapa ja annostuksen kesto

Annostelu laskimoon joko bolusinjektiona tai infuusiona.


Katso edellä ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

Bradykardian välttämiseksi suositellaan pientä antikolinergiannosta laskimoon juuri ennen anestesian induktiota.


Laskimoon annosteltuna fentanyyliä pitää antaa hitaasti 1 minuutin – 2 minuutin kuluessa (katso myös kohtaa 4.4 valmisteyhteenveto) ja mikäli asianmukaista, yhdessä jonkin neuroleptin (mieluiten droperidolin) kanssa.

Anestesiassa annostelun kesto riippuu kirurgisen toimenpiteen kestosta. Lääkärin on määritettävä tehohoitoa saavien potilaiden kipulääkityksen kesto kivun voimakkuuden ja keston perusteella.


Myyntiluvan haltija hameln pharma gmbh Inselstraße 1

31787 Hameln Saksa