Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Nevirapine Teva
nevirapine

Pakkausselooste: Tietoa potilaalle


Nevirapine Teva 200 mg tabletit

nevirapiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet


image

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Nevirapine Tevaa. Hoidon ensimmäisten 18 viikon aikana on erittäin tärkeää, että sinä ja lääkärisi tarkkailette merkkejä maksa- tai ihoreaktioista. Nämä saattavat muuttua vaikeiksi ja jopa henkeä uhkaaviksi. Näiden reaktioiden riski on suurin 6 ensimmäisen hoitoviikon aikana.


Jos sinulle tulee vaikeaa ihottumaa tai yliherkkyyttä (allerginen reaktio, joka voi esiintyä ihottumana), johon liittyy muita haittavaikutuksia kuten

sinun pitää keskeyttää Nevirapine Tevan käyttö ja ottaa yhteyttä lääkäriisi välittömästi.


Jos sinulle kehittyy vakava maksa-, iho- tai yliherkkyysreaktio Nevirapine Tevan käytön aikana, ÄLÄ KOSKAAN OTA Nevirapine Tevaa uudelleen neuvottelematta siitä lääkärisi kanssa. Sinun täytyy ottaa Nevirapine Teva -annos niin kuin lääkärisi on määrännyt. Tämä on erityisen tärkeää ensimmäisten 14 päivän aikana (katso lisätietoja kohdasta ”Miten Nevirapine Teva käytetään”).

Seuraavilla potilailla on suurentunut riski saada maksaongelmia:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Valkoinen, soikea, kaksoiskupera tabletti. Toisella puolella on merkintä "N", jakouurre ja "200". Toisella puolella on jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.


Nevirapine Teva -tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, ja kotelossa on 14 (kalenteripakkaus), 60 tai 120 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht Alankomaat


Valmistaja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen Unkari


Pharmachemie B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}