Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Oftan Starine
tetryzoline

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


OFTAN® STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos

Tetrytsoliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan Starine -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Starine -silmätippoja

 3. Miten Oftan Starine -silmätippoja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Oftan Starine -silmätippojen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Oftan Starine -silmätipat ovat ja mihin niitä käyte tään

  Oftan Starine -silmätipat sisältävät tetrytsoliinia, joka vaikuttaa paikallisesti ja supistaa mm. silmän sidekalvon verisuonia. Punoitus silmässä lievittyy, luomien turvotus heikkenee ja kyyneleritys vähenee.


  Oftan Starine -silmätippoja käytetään silmän ärsytystiloihin ja punoitukseen, joiden syynä voi olla esim. tuuli, pöly tai savu. Niitä käytetään myös heinänuhan tai muun siitepölyallergian aiheuttamaan sidekalvon ärsytystilan hoitoon.


  Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Oftan Starine -silmätippoja Älä käytä Oftan Starine -silmätippoja

  • jos olet allerginen tetrytsoliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos olet allerginen (yliherkkä) imidatsoliinijohdoksille

  • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Oftan Starine –silmätippoja , jos sinulla on bakteerin aiheuttama silmätulehdus tai krooninen silmäsairaus (esim. glaukooma).

  Oftan Starine -silmätipat on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön.


  Muut lääkevalmisteet ja Oftan Starine

  Oftan Starine -silmätipat voivat vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden tehoon. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa, verenpainetauti, vakava sydänsairaus tai diabetes.Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Raskaus ja ime tys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Oftan Starine -silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.


  Oftan Starine -silmätippat sisältävät bentsalkoniumkloridia

  Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,001 mg per tippa, joka vastaa 0,04 mg/ml.


  Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.


  Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.


 3. Mite n Oftan Starine -silmätippoja käyte tään


  Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Aikuisille 1–2 tippaa silmään/silmiin tarvittaessa 2–4 kertaa vuorokaudessa (enintään joka 6. tunti). Lapsille yksi tippa 2–3 kertaa vuorokaudessa. Valmistetta ei suositella alle 2-vuotiaille. Silmätippapullo on aina henkilökohtainen.


  Ennen tiputtamista:

  • pese kädet

  • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)


   Tiputtamine n:

   image

   1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.


   2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.


   3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.


    image

   4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.


    Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia. Älä käytä liuosta, jos se on sameaa.


    Jos käytät enemmän Oftan Starine -silmätippoja kuin sinun pitäisi

    Lääkkeen yliannostuksen jälkeen voi esiintyä päänsärkyä, verenpaineen nousua, sydämen tykytystä, hikoilua, väsymystä, heikotusta tai huimausta. Muita mahdollisia oireita ovat levottomuus, uni- ja näköhäiriöt sekä hidastunut tai epäsäännöllinen syke. Yliannostusoireet ovat lapsilla ja iäkkäillä henkilöillä todennäköisempiä kuin muilla.


    Jos unohdat käyttää Oftan Starine -silmätippoja

    Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


    Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos Oftan Starine -silmätippoja käytetään suositeltuina annoksina ja lyhytaikaisesti, haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä. Tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä. Pitkäaikainen käyttö voi lisätä silmien ärsytysoireita ja kuivasilmäisyyttä.

  Oftan Starinen sisältämä säilytysaine, bentsalkoniumkloridi, voi aiheuttaa silmän ärsytysoireita.

  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Oftan Starine -silmätipat on tarkoitettu vain silmiin. Jos olet vahingossa niellyt Oftan Starine -silmätippoja, ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Oftan Starine -silmätippoje n säilyttämine n


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Säilytä huoneenlämmössä (15oC - 25oC). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

  • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää. Säilytä pullo tiiviisti suljettuna.

  • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Oftan Starine -silmätipat sisältävät


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Silmätipat, liuos. Kirkas, väritön liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen korkki. Pakkauskoko: 10 ml.


Myyntiluvan haltija Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere


Valmistaja Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.10.2021