Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Rometor ratiopharm
dextromethorphan

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Rometor ratiopharm 2 mg/ml oraaliliuos dekstrometorfaanihydrobromidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- sinulla on keuhkoastma tai vaikea hengitysvajaus.


Varoitukset ja varotoimet

Lääke on tarkoitettu oireenmukaiseen hoitoon. Yskän hoidon tulee kohdistua ensisijaisesti sitä aiheuttaviin tekijöihin ja yskän taustalla oleva sairaus tulee hoitaa asianmukaisesti. Yskänrefleksin hillitseminen ei ole tarkoituksenmukaista astmaattisessa yskässä eikä silloin, kun yskään liittyy erittäin voimakas liman eritys.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Rometor ratiopharm -valmistetta:

- Jos käytät tiettyjä masennus- tai psykoosilääkkeitä, Rometor ratiopharm voi aiheuttaa yhteisvaikutuksen näiden lääkkeiden kanssa, ja sinulle voi tulla psyykkisen tilan muutoksia (esim. kiihtymys, hallusinaatiot, tajuttomuus) ja muita vaikutuksia, kuten kehon lämpötilan nousu yli 38

°C:een, kohonnut sydämen syke, epävakaa verenpaine ja ylivilkkaat refleksit, lihasjäykkyys,

koordinaation puute ja/tai ruoansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli).


Lapset ja nuoret

Rometor ratiopharmin sisältämä vaikuttava aine, dekstrometorfaani, voi joissakin tapauksissa lisätä histamiinin vapautumista, ja pahentaa siten allergisia oireita. Varovaisuutta tulisi noudattaa hoidettaessa atooppisia lapsia.


Muut lääkevalmisteet ja Rometor ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos sinulle on määrätty tai Rometor ratiopharm - hoidon aikana määrätään:


Rometor ratiopharmin ja limaa irrottavien yskänlääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa johtaa vaaralliseen eritteiden kertymiseen vaimennetun yskänrefleksin vuoksi.


Rometor ratiopharm ruoan, juoman ja alkoholin kanssa

Rometor ratiopharmia voidaan ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

Rometor ratiopharmin ja alkoholin samanaikainen käyttö saattaa voimistaa molempien keskushermostovaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Rometor ratiopharmia voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana tilapäisesti ohjeen mukaan voimakkaiden yskänkohtausten hillitsemiseen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Rometor ratiopharm ei ohjeenmukaisilla annoksilla yleensä vaikuta kykyyn selviytyä liikenteessä tai kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia laitteita, mutta yksilölliset erot ovat mahdollisia. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Rometor ratiopharm sisältää maltitolia ja propyleeniglykolia

Valmiste sisältää maltitolia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Maltitoli voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,3 kcal/g maltitolia.


Rometor ratiopharm sisältää myös 388,5 mg propyleeniglykolia per aikuisen annos, joka vastaa 25,9 mg/ml. Propyleeniglykolimäärä per 6–12-vuotiaan annos on 194,2 mg ja propyleeniglykolin määrä per 2–6-vuotiaan annos on 97,1 mg.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per aikuisten enimmäisvuorokausiannos, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Rometor ratiopharmia käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu annos aikuisille on 15 ml 3-4 kertaa vuorokaudessa. Käyttö lapsille ja nuorille:

  • 6-12-vuotiaat: 7,5 ml tarvittaessa 3-4 kertaa vuorokaudessa

  • 2-6-vuotiaat: 3,75 ml tarvittaessa 3-4 kertaa vuorokaudessa

  • alle 2-vuotiaat: vain lääkärin ohjeen mukaan.

   Lääkäri voi määrätä myös yksilöllisen, yllämainitusta poikkeavan annostelun.


   Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli oireet eivät helpotu 1-2 viikossa, yskä jatkuu yli kaksi viikkoa tai palaa toistuvasti. Hakeudu lääkärin hoitoon, mikäli sinulla on hengitysvaikeuksia tai hengitykseen liittyviä rintakipuja tai, jos yskään liittyy muita oireita kuten esim. happamia röyhtäisyjä ja närästystä, painon alenemista, verisiä tai märkäisiä ysköksiä.


   Jos otat enemmän Rometor ratiopharmia kuin sinun pitäisi

   Jos otat enemmän Rometor ratiopharm -valmistetta kuin sinun pitäisi, sinulle voi tulla seuraavia oireita: pahoinvointi ja oksentelu, tahattomat lihaskouristukset, kiihtymys, sekavuus, uneliaisuus, tajunnan häiriöt, tahattomat ja nopeat silmänliikkeet, sydämen toimintahäiriöt (nopea sydämensyke), koordinaatiohäiriöt; psykoosi, johon liittyy näköharhoja sekä ylikiihottuminen.

   Erittäin suuren yliannostuksen yhteydessä muita oireita voivat olla tajuttomuus, vakavat hengitysongelmat ja kouristukset.

   Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan, jos saat mitä tahansa edellä mainituista oireista.


   Lapsilla saattaa esiintyä yliannostuksen yhteydessä vakavia haittavaikutuksia, muun muassa neurologisia häiriöitä. Lääkkeen antajat eivät saa ylittää suositeltua annosta.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Rometor ratiopharmia

   Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät 1-10 käyttäjällä sadasta):

  • uupumus

  • oksentelu.


   Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät 1-10 käyttäjällä 10000:stä):

  • heitehuimaus

  • vatsavaivat, pahoinvointi.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10000:stä):

  • uneliaisuus

  • hallusinaatiot, väärinkäytön aiheuttama riippuvuus

  • ihoreaktiot kuten lääkkeen aiheuttama ns. toistopunoittuma.


   Yleisyydeltään tuntemattomat haittavaikutukset:

  • sekavuus

  • sydämen nopealyöntisyys

  • punastuminen

  • ummetus.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 Fimea


 3. Rometor ratiopharmin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 ºC.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Rometor ratiopharm sisältää

Vaikuttava aine on dekstrometorfaanihydrobromidi, jota on 2 mg yhdessä millilitrassa liuosta.

Muut aineet ovat natriumbentsoaatti (E211), vedetön sitruunahappo (E330), sakkariininatrium, nestemäinen maltitoli (E965), propyleeniglykoli, mansikka-aromi, Contramarum-aromi ja puhdistettu vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas, mansikanmakuinen ja –tuoksuinen liuos.

Pakkauskoot: 125 ml, 200 ml, 300 ml. Pakkauksessa on mukana 5 ml:n mittalusikka, jossa on annosasteikko 1,25 ml:n, 2,5 ml:n ja 5 ml:n kohdalla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ratiopharm Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Valmistaja

Farmasierra Manufacturing, S.L., San Sebastián de los Reyes, Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Teva Finland Oy,

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020-180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.4.2020