Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Stemflova
terlipressin

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE


Stemflova® 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

terlipressiiniasetaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Stemflova on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Stemflova

 3. Miten Stemflova käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Stemflova säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Stemflova on ja mihin sitä käytetään


  Stemflova on synteettinen aivolisäkehormoni.


  Stemflova käytetään vuotavien ruokatorven laskimolaajentumien hoitoon.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Stemflova Älä käytä Stemflova

  • jos olet allerginen (yliherkkä) terlipressiinille tai jollekin muulle Stemflova aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukset ja varotoimet

   Tätä lääkettä annetaan sinulle, jos sinulla on:

   • vakava tai hengenvaarallinen verenvuoto ruokatorvessa. Lääkkeen annon aikana sydämesi ja verenkiertosi toimintaa seurataan jatkuvasti.


    Jos voit, kerro lääkärille mikäli sinulla on jokin seuraavista:

  • jos sinulla on septinen sokki

  • jos sairastat astmaa tai muuta hengitykseen vaikuttavaa sairautta

  • jos sinulla on hoitamaton korkea verenpaine, riittämätön verenkierto sydämen verisuonissa (esim. angina), sinulla on aiemmin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai sinulla on valtimonkovettumia (arterioskleroosi).

  • jos sinulla on epäsäännöllisiä sydämen lyöntejä (rytmihäiriöitä)

  • jos aivojesi (esimerkiksi sinulla on ollut halvaus) tai raajojesi verenkierto (perifeerinen valtimotauti) on heikko

  • jos munuaisesi eivät toimi hyvin (munuaisten vajaatoiminta)

  • jos sinulla on veren suolatasapainon (elektrolyyttien) kanssa ongelmia

  • jos olet menettänyt paljon nestettä tai verta.

  • jos olet raskaana.

  • jos olet yli 70-vuotias.


  1 revision XX.XX.XXXX

  Muut lääkevalmisteet ja Stemflova

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, mukaan lukien ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

  Ilmoita lääkärille välittömästi, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

  • sydämen lyöntinopeuteen vaikuttavat lääkkeet (esim. beetasalpaajia, sufentaniilia tai propofolia)

  • lääkkeitä, jotka saattavat laukaista rytmihäiriön. Näitä ovat mm. seuraavat lääkkeet:

   • ryhmän IA (kinidiini, prokaiiniamidi, disopyramidi) ja ryhmän III (amiodaroni, sotaloli, ibutilidi, dofetilidi) rytmihäiriölääkitys.

   • erytromysiini

   • antihistamiinit (käytetään yleensä allergioihin mutta niitä on myös joissain yskänlääkkeissä ja flunssalääkkeissä)

   • depression hoidossa käytetyt trisykliset masennuslääkkeet

   • veren suolatasapainoa tai elektrolyyttien määrään vaikuttavia lääkkeitä, erityisesti diureetteja (käytetään korkean verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa).


  Stemflova käyttö ruoan ja juoman kanssa

  Ei rajoituksia.


  Raskaus ja imetys

  Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen minkään lääkkeen ottamista.

  Stemflova saa käyttää raskauden aikana vain, jos sen käyttö on välttämätöntä hoidossa.

  Ei ole tiedossa , erittyykö Stemflova äidinmaitoon eikä sen vuoksi tiedetä, vaikuttaako lääke vauvaan. Neuvottele lääkärin kanssa aiheutuuko lääkkeestä vaaraa vauvalle.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Tutkimuksia lääkkeen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.


  Stemflova sisältä

  Kun lääkeaine on sekoitettu käyttövalmiiksi mukana toimitetulla liuotinaineella, se sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia / 5 ml, eli se on käytännössä natriumiton.


 3. Miten Stemflova käytetään

  Tätä lääkettä ei oteta itse, vaan sen antaa aina lääkäri. Kysy lääkäriltä lisätietoja lääkkeen käytöstä. Aikuiset

  Alkuannos terlipressiiniasetaattia on 1–2 mg, joka vastaa 1–2 Stemflova-lääkepulloa. Annos vaihtelee kehon painon mukaan.

  Ensimmäisen injektion jälkeen annos voidaan pienentää 1 milligrammaan 4–6 tunnin välein.

  Saamasi päivittäinen enimmäisannos voi olla noin 120 mikrogrammaa kehon painokiloa kohti. Vanhukset

  Jos olet yli 70-vuotias, keskustele lääkärisi kanssa ennen Stemflova-hoitoa.


  Lapset ja nuoret

  Stemflova ei suositella lapsille eikä nuorille, koska lääkeaineen vaikutuksesta ei ole riittävästi kokemusta.


  Antotapa ja -reitti

  Kuiva-aine on liuotettava mukana toimitettuun liuottimeen ja ruiskutetaan hitaasti laskimoon.

  Hoidon kesto

  Hoitoa jatketaan enintään 2–3 päivän ajan sairautesi oireista riippuen.


  Jos käytät enemmän Stemflova kuin sinun pitäisi

  Stemflova ei saa käyttää suositeltua annosta isompaa annosta. Jos saat liian ison annoksen lääkettä, verenpaineesi nousee nopeasti, erityisesti, jos verenpaineesi on jo valmiiksi koholla. Jos näin tapahtuu, tarvitset toista lääkettä, alfasalpaajaa (esim. klonidiinia) verenpaineen kontrolloimiseksi.

  Sydämen syke saattaa myös laskea. Tätä voidaan hoitaa atropiinilla.


  Jos unohdat käyttää Stemflova

  Sinulle annetaan Stemflovaia sairaalassa lääkärin valvonnassa.


  Jos lopetat Stemflova käytön

  Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Tärkeitä haittavaikutuksia, jotka vaativat välitöntä hoitoa:


  Stemflova saattaa hyvin harvoissa tapauksissa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

  Jos sinulla ilmenee jokin alla mainituista haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärille välittömästi, jos voit. Lääkäri lopettaa tällöin Stemflova antamisen sinulle.


  • vaikea hengenahdistus astmakohtauksen vuoksi

  • vakavat hengitysvaikeudet tai hengityksen pysähtyminen

  • vakavat rintakivut (angina)

  • vakava ja pitkäkestoinen sydämen lyöntien epätasaisuus

  • paikallinen ihokuolio (nekroosi)

  • kouristukset (kohtaus)

  • munuaisten toimintahäiriö


Esiintymistiheys mahdolliset haittavaikutukset:


Yleinen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):


Sydän ja ve re nkie rto