Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Spasmo-lyt Depot
trospium

HINNAT

60 mg depotkapseli, kova 30

Tukkukauppa: 24,56 €
Jälleenmyynti: 37,49 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova

trospiumkloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Potilaat, joilla on maksasairauksia

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin maksasairaus. Potilaiden, joilla on vakavia maksasairauksia, ei pidä ottaa tätä lääkettä.


Potilaat, joilla on munuaissairauksia

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin munuaissairaus. Potilaiden, joilla on munuaissairauksia , ei pidä ottaa tätä lääkettä.


Alle 18-vuotiaat lapset

Älä anna Spasmo-lyt Depot -valmistetta alle 18-vuotiaille lapsille.


Muut lääkevalmisteet ja Spasmo-lyt Depot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille varsinkin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:Huomaa, että nämä tiedot voivat koskea myös lääkkeitä, joita olet käyttänyt äskettäin.


Raskaus ja ime tys

Koska trospiumkloridin käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole kokemusta, Spasmo-lyt Depot - valmistetta tulee ottaa raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkäri pitää sitä ehdottoman välttämättömänä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ohjeiden mukaisesti käytettynäkin tämä lääke voi vaikuttaa näkökykyyn siten, että kyky osallistua aktiivisesti tieliikenteeseen, käyttää koneita tai työskennellä, saattaa olla heikentynyt. Tämän vuoksi älä aja moottoriajoneuvoja, käytä koneita tai tee mitään muita tarkkuutta vaativia toimia, jos näkösi on hämärtynyt.


Spasmo-lyt Depot sisältää sakkaroosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Spasmo-lyt Depot -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Tavallinen annos, ellei lääkärisi ole muuta määrännyt

  Ellei lääkärisi ole muuta määrännyt, tavanomainen annos on yksi Spasmo-lyt Depot -kapseli päivässä.


  Antotapa

  Nielaise depotkapseli kokonaisena vesilasillisen kera. Ota kapseli vähintään yksi tunti ennen ateriaa tyhjään mahaan.


  Hoidon kesto

  Lääkäri päättää hoidon keston.

  Hoidon jatkamisen tarve tulee tarkistaa säännöllisesti 3–6 kuukauden välein.


  Potilaiden, joilla on munuaissairaus, ei pidä ottaa tätä lääkettä, vaan keskustella lääkärin kanssa. Potilaiden, joilla on maksasairaus, tulee keskustella lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

  Jos otat e nemmän Spasmo-lyt Depot -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Vakavia myrkytyksen oireita ja merkkejä ei ole raportoitu ihmisillä tähän mennessä.


  Jos unohdat ottaa Spasmo-lyt Depot -valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jatka lääkkeen ottamista säännöllisesti annostusohjeiden mukaisesti.


  Jos lopetat Spasmo-lyt Depot -valmisteen ottamisen

  Oireesi voivat palata, jos lopetat Spasmo-lyt Depot -valmisteen ottamisen ennen kuin lääkärisi sitä suosittelee. Sen vuoksi sinun tulee ottaa Spasmo-lyt Depot -valmistetta niin pitkään kuin lääkärisi on määrännyt. Jos haluat lopettaa hoidon, keskustele lääkärin kanssa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Spasmo-lyt Depot -kapseleilla kliinisissä tutkimuksissa:

  Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla 10:stä)

  • suun kuivuminen


   Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla 100:sta)

  • ummetus, pahoinvointi, vatsakipu, ruoansulatusvaivat

  • silmien kuivuminen, nenän kuivuminen


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla 100:sta)

  • ilmavaivat


   Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla 1000:sta)

  • virtsarakon tyhjentämisen vaikeus, virtsaumpi

  • nopea sydämen lyöntitiheys, sydämentykytykset

  • vaikeus nähdä esineitä tarkasti läheltä

  • ihottuma

  • yleinen heikotuksen tunne


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla 10000:sta)

  • virtsatieinfektio

  • päänsärky


   Muut mahdolliset haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon

  • hallusinaatiota, sekavuutta ja levottomuutta on esiintynyt satunnaisesti pääasiassa iäkkäillä potilailla. Näiden esiintyvyyttä voivat lisätä neurologiset sairaudet ja/tai muiden samalla tavalla vaikuttavien lääkkeiden yhtäaikainen käyttö.


   Trospiumin on raportoitu aiheuttaneen myös seuraavia sivuvaikutuksia (trospium on Spasmo-lyt Depot -valmisteen vaikuttava ainesosa; ei tiedetä, tavataanko näitä haittavaikutuksia myös Spasmo-lyt Depot -valmistetta käytettäessä):


   Hengitysvaikeudet, ripuli, rintakipu, tiettyjen maksa-arvojen (seerumin transaminaasit) lievä tai kohtalainen nousu, nopeat epäsäännölliset sydämenlyönnit, nivel- tai lihaskivut, huimaus.


   Seuraavat, alla kuvatut hyvin harvinaiset haittavaikutukset ovat merkittäviä ja edellyttävät välittömiä toimia, mikäli saat niitä. Sinun tulee lopettaa Spasmo-lyt Depot -valmisteen ottaminen ja mennä välittömästi lääkäriin, jos saat seuraavia oireita:

  • kasvojen, kielen ja henkitorven turvotus, mikä voi aiheuttaa vakavia hengitysvaikeuksia

  • äkillinen allerginen reaktio, johon liittyvät hengenahdistus, ihottuma, hengityksen vinkuminen ja verenpaineen lasku.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Spasmo-lyt Depot -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkaukseen ja ulkopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että pakkaus on vahingoittunut tai että siinä on sormeilun merkkejä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Spasmo-lyt Depot sisältää

Vaikuttava aine on trospiumkloridi. Kukin depotkapseli sisältää 60 mg trospiumkloridia. Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: sakkaroosi, maissitärkkelys, metyyliakrylaatti-metyylimetakrylaatti- metakryylihappo-kopolymeeri, natriumlauryylisulfaatti, ammoniumhydroksidi, keskipitkäketjuiset triglyseridit, öljyhappo, etyyliselluloosa, titaanidioksidi (E 171), hypromelloosi, makrogoli 400, polysorbaatti 80, trietyylisitraatti, talkki


Kapselin kuori: liivate, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172), painomuste (shellakka, musta rautaoksidi (E 172), propyleeniglykoli)


Katso kohta 2 ”Spasmo-lyt Depot sisältää sakkaroosia ja natriumia”.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Spasmo-lyt Depot -kapseli: Valkoinen osa ja oranssinvärinen osa. Painatus SAN 60. Kapselin sisällä on valkoisia tai luonnonvalkoisia pellettejä.


Spasmo-lyt Depot on saatavana 4, 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 100, ja 10x28 depotkapselin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2–8

02130 Espoo

Puh. 020 720 9555

infofi@viatris.com


Valmistaja Madaus GmbH 51101 Köln Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.1.2022.