Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

SOLUPRICK SQ HYÖNTEISMYRKYT

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


SOLUPRICK SQ liuos ihopistotestiin

Siitepölyuutteet, huonepölypunkkiuutteet, hyönteismyrkkyuutteet, epiteeliuutteet, positiivinen ja negatiivinen kontrolli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Anafylaktisen sokin hoitoon varaudutaan aina ja tarvittavat välineet tulee olla saatavilla.


Muut lääkevalmisteet ja Soluprick SQ

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Samanaikainen hoito oireenmukaisilla antiallergisilla aineilla voi vaikuttaa testin tulokseen. Lääkkeiden käyttö suositellaan keskeytettäväksi ennen ihopistotestiä seuraavasti:


Lääkeaineryhmä

Aikaväli viimeksi otetun annoksen ja ihopistokokeen välillä

Lyhytvaikutteiset antihistamiinit

2–3 päivää

Pitkävaikutteiset antihistamiinit

8 viikkoa

Hydroksitsiini

2 viikkoa

Ketotifeeni

2 viikkoa

Trisykliset antidepressantit

2 viikkoa

Paikallisesti annosteltavat voimakkaat

steroidivoiteet

2–3 viikkoa

Yhden viikon hoitojakso 30 mg:n tai sitä pienemmällä annoksella vuorokaudessa prednisonia/prednisolonia ei vähennä ihopistokokeen reaktiota.


Suun kautta otettavaa alhaista glukokortikoidiannosta (pienempi annos kuin 10 mg prednisolonia päivässä) ei tarvitse keskeyttää ennen ihopistokoetta.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ihopistokoe voidaan tehdä imetyksen aikana.


 1. Miten Soluprick SQ:ta käytetään


  Ihopistokokeessa allergeeniuute laitetaan ihon pinnalle tippana. Iho lävistetään lansetin avulla. Ihopistokoe voidaan tehdä kyynärvarren sisäsivulle tai selkään. Liuoksen määrä ihon pintaan tehdyssä ihopistokokeessa vastaa 3 x 10-3 mikrol.


  Soluprick positiivista kontrollia (histamiinidihydrokloridi 10 mg/ml) käytetään vertailuvalmisteena kartoitettaessa yleistä reaktiokykyä ihopistokokeessa ja Soluprick negatiivista kontrollia käytetään epäspesifisten reaktioiden kartoittamiseen.


  Hyönteismyrkkyuutteet:

  Riippuen potilaan herkkyydestä on suositeltavaa käyttää testissä ensin 100 mikrog/ml:n vahvuista liuosta. Jos positiivinen reaktio ei ilmene 15–20 minuutin kuluessa, testi toistetaan käyttämällä 300 mikrog/ml:n vahvuista liuosta. Erittäin herkille potilaille suositellaan käytettäväksi aloitusvahvuudeksi 10 mikrog/ml liuosta. Testi keskeytetään siihen liuosvahvuuteen, joka antaa positiivisen reaktion (paukaman läpimitta yli 3 mm).


  Suoritus:

  • Ihopistokoe tehdään normaalisti kyynärvarren sisäsivulle. Vaihtoehtoisesti testi voidaan tehdä potilaan selkään.

  • Ihon pitää olla kuiva ja puhdas. On suositeltavaa pestä testialue alkoholiliuoksella.

  • Jokainen testiliuos, kuten myös positiivinen ja negatiivinen kontrolliliuos, laitetaan tippoina iholle vähintään 1,5 cm välein. Kyynärvarren pitää olla lepoasennossa. Annostele positiivinen ja negatiivinen kontrolli viimeisenä.

  • Ihopistokokeessa tulee käyttää ainoastaan vakioituja lansetteja (esim. ALK-Lansetti) tulosten

   toistettavuuden takaamiseksi. Lansetin kärki (1 mm) painetaan kohtisuoraan pisaran läpi ihon pintakerrokseen.

  • Painetaan kevyesti ja tasaisesti 1 sekunnin ajan, minkä jälkeen lansetti nostetaan pois.

  • Allergeenia sisältävät pisarat lävistetään ensin ja sitten positiivinen ja negatiivinen kontrolli.

   Jokainen ihopistos tehdään omalla lansetilla.

  • Jäljelle jäänyt allergeeniuute poistetaan imeyttämällä paperipyyhkeeseen. On tärkeää välttää allergeenien sekoittumista keskenään!

  • Reaktiot luetaan iholta 15 minuutin kuluttua.

  • Positiivisessa reaktiossa paukama voi esiintyä yhdessä punoituksen kanssa tai ilman punoitusta.


   Testitulos luetaan mittaamalla viivaimella pistokohtaan mahdollisesti nousseen paukaman (ei punoituksen) koko. Mitataan paukaman suurin läpimitta ja sitä vastaan kohtisuorassa oleva halkaisija millimetreinä. Lomakkeeseen merkitään näiden keskiarvo tai kummankin halkaisijan lukuarvo.

   Vastaavasti merkitään molempien kontrolliliuosten tulokset. Paukamaa, jonka läpimitta on 3 mm, voidaan pitää positiivisena reaktiona.


   Potilasta pitää tarkkailla vähintään 30 minuuttia ihopistokokeen jälkeen.

   Käyttö lapsille

   Ihopistokokeet lapsilla ovat mahdollisia yhden vuoden iästä lähtien lapsen terveydentilasta riippuen, mutta testejä ei yleensä pidä tehdä alle 4-vuotiaille lapsille.


   Jos saat e nemmän Soluprick SQ:ta kuin sinun pitäisi

   Soluprick SQ ihopistokokeen tekee terveydenhuollon ammatihenkilö. Mahdollisessa yliannostustapauksessa olet lääkärin tarkkailtavana ja hoidettavana. Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen, puh. 0800 147 111.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Hyvin yleiset (ilme nee useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä): Ihopistokokeen antopaikkaan muodostuvan paukaman läpimitan jatkuvaa suurenemista saattaa esiintyä ensimmäisen 10–

  20 minuutin aikana allergeenin annosta. Paikallista laaja-alaista turvotusta ja punoitusta saattaa esiintyä 6–24 tunnin kuluessa ihopistokokeesta.


  Hyvin harvinaiset (ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta): Aktiivisella allergeenilla tehtävän ihopistokokeen jälkeen saattaa ilmaantua anafylaktinen sokki/reaktio. Vakavan anafylaktisen reaktion oireita voivat olla punoitus, voimakas kutina kämmenissä, jalkapohjissa ja muissa kehon osissa (kuten nokkosihottuma) ja hengitysvaikeudet. Lämmöntunnetta, yleistä epämukavaa oloa ja levottomuutta/ahdistusta voi myös esiintyä.


  Anafylaktisen reaktion varalta terveydenhoitohenkilökunnalla on saatavilla ensiapuvälineet, mukaan lukien käyttövalmis adrenaliinikynä. Kerro välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 3. Soluprick SQ:n säilyttäminen


  Säilytä jääkaapissa (2 °C8 °C).


  Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Avatun pakkauksen kelpoisuusaika on 6 kk.


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Soluprick SQ sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmiste on lasisessa injektiopullossa, joka sisältää 2 ml allergeeniuutetta. Pullo on suljettu halobutyylikumitulpalla ja polypropyleenikierrekorkilla.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

ALK-Abelló A/S Bøge Allé 6-8

DK-2970 Hørsholm Tanska


Valmistaja

ALK-Abelló S.A. Miguel Fleta 19

28037 Madrid Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ALK-Abelló Nordic A/S, sivuliike Suomessa

Puh.: 09 5842 2120

S-posti: infofi@alk.net


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.10.2019