Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Zonnic Mint
nicotine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Zonnic Mint 2 mg imeskelytabletit Zonnic Mint 4 mg imeskelytabletit


nikotiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Lapset ja nuoret

Alle 12-vuotiaat eivät saa käyttää Zonnic Mint -imeskelytabletteja. Nuoret (12–17-vuotiaat) eivät saa käyttää Zonnic Mint -imeskelytabletteja ilman lääkärin suositusta.


Aikuisille tarkoitettu annos saattaa aiheuttaa pikkulapsille vakavan myrkytyksen tai jopa kuoleman. Siksi on tärkeää pitää Zonnic Mint -imeskelytabletit aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.


Muut lääkevalmisteet ja Zonnic Mint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät te ofylliiniä, takriinia, klotsapiinia, ropinirolia tai insuliinia sisältäviä lääkkeitä.


Zonnic Mint ruuan ja juoman kanssa

Älä syö äläkä juo samanaikaisesti, kun käytät Zonnic Mint -imeskelytabletteja, koska se saattaa heikentää Zonnic Mint -valmisteen vaikutusta.

Happamat juomat (esim. hedelmämehu) vaikuttavat nikotiinin imeytymiseen suuontelosta.

Sinun on vältettävä tällaisia juomia noin 15 minuutin ajan ennen Zonnic Mint -imeskelytablettien käyttöä, jotta saisit niistä parhaan mahdollisen vaikutuksen.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Tupakoinnin lopettaminen raskauden ajaksi on erittäin tärkeää, koska tupakointi saattaa haitata lapsen kasvua. Se saattaa aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai jopa lapsen syntymisen kuolleena.

Mieluiten lopeta tupakointi ilman nikotiinia sisältävien valmisteiden käyttöä. Jos tämä ei onnistu, käytä Zonnic Mint -valmistetta vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut asiasta raskauttasi seuraavan

terveydenhuollon ammattilaisen, omalääkärin tai tupakoinnin lopettamiseen tukea tarjoavan keskuksen lääkärin kanssa.


Zonnic Mint -valmisteen käyttöä imetyksen aikana on vältettävä, koska nikotiini erittyy rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseen. Jos lääkäri on suositellut Zonnic Mint -valmisteen käyttöä imetyksen aikana, imeskelytabletti on otettava heti imetyksen jälkeen, eikä sitä saa käyttää kahteen tuntiin ennen imettämistä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Suositeltuina annoksina käytettynä Zonnic Mint ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


Zonnic Mint -imeskelytable tit sisältävät isomaltia ja maltitolia

Jos lääkäri on kertonut, ettet siedä joitakin sokerilajeja, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin otat tätä lääkettä. Zonnic Mint voi myös olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,3 kcal/g maltitolia (tai isomaltia).


 1. Mite n Zonnic Mint -imeskelytable tteja käyte tään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


Hoidon alussa voi ottaa 1 imeskelytabletin kerran tunnissa tai joka toinen tunti. 8–12 imeskelytablettia päivässä on useimmissa tapauksissa riittävä annos.


Vuorokaudessa saa käyttää enintään 24 imeskelytablettia, jos lääkkeen vahvuus on 2 mg. Vuorokaudessa saa käyttää enintään 15 imeskelytablettia, jos lääkkeen vahvuus on 4 mg.


Imeskelytabletin vahvuus valitaan nikotiiniriippuvuuden mukaan. Jos poltat ensimmäisen savukkeen 30 minuutin kuluessa heräämisestä aamulla tai jos tupakoinnin lopettaminen ei ole aiemmin onnistunut 2 mg:n imeskelytabletin avulla, valitse 4 mg:n imeskelytabletti. Muussa tapauksessa valitse 2 mg:n vahvuus.


Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta se kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Nikotiiniannostusta on sen jälkeen pienennettävä vähitellen. Hoito lopetetaan, kun annos on 1–2 imeskelytablettia vuorokaudessa. Voit kuitenkin ottaa imeskelytabletin, jos tunnet tarvetta polttaa savukkeen.


Älä käytä Zonnic Mint -imeskelytabletteja pidempään kuin 6 kuukauden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.


Tupakoinnin vähentäminen

Zonnic Mint -valmistetta voidaan käyttää tupakointikertojen välisen ajan pidentämiseksi, jotta tupakointi vähenisi mahdollisimman paljon. Jos et ole kyennyt 6 viikon hoidon jälkeen vähentämään päivässä polttamiesi savukkeiden määrää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yritä tupakoinnin lopettamista heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa Zonnic Mint -valmisteen käytön aloittamisesta. Jos et pysty lopettamaan tupakointia 9 kuukauden kuluessa, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.


Älä käytä Zonnic Mint -imeskelytabletteja pidempään kuin 6 kuukauden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.


Käyttöohjeet

 1. Pane imeskelytabletti suuhun ja anna sen liueta.

 2. Siirtele imeskelytablettia suussa säännöllisin välein puolelta toiselle, kunnes se on kokonaan liuennut (noin 10–15 minuutin ajan).

Älä pureskele äläkä niele imeskelytablettia.


Nikotiinin vaikutus ilmenee muutaman minuutin kuluttua.

Siksi et voi odottaa yhtä nopeaa nikotiinitarpeen tyydyttymistä kuin tupakoinnin yhteydessä. Myrkytyksen vaara on vähäinen, jos vahingossa nielet imeskelytabletin, koska nikotiini vapautuu tällöin hitaammin ja epätäydellisesti.


Jos käytät enemmän Zonnic Mint -imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Nikotiiniyliannos on mahdollinen, jos tupakoit samanaikaisesti Zonnic Mint -imeskelytablettien käytön aikana. Yliannoksen oireita ovat pahoinvointi, syljenerityksen lisääntyminen, vatsakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus (heikotuksen tunne). Suurten annosten yhteydessä näiden oireiden lisäksi saattaa esiintyä matalaa verenpainetta, sydämen sykkeen heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, voimakasta väsymystä, verenkiertokollapsi ja kouristuskohtauksia.


Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Zonnic Mint -imeskelytabletit saattavat aiheuttaa samankaltaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa oleva nikotiini. Haittavaikutukset ovat tavallisesti annoksesta riippuvaisia.


  Lopeta Zonnic Mint -valmisteen ottaminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene lähimmän sairaalan päivystykseen, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista allergisen reaktion oireista. Tällaiset oireet, kuten angioedeema (kohtauksittainen äkillinen rajoittunut turvotus), voivat olla vakavia. Näitä haittavaikutuksia ilmenee harvoin (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta):

  • kasvojen, kielen tai kurkun turvotus

  • nielemisvaikeus

  • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet. Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

   Yleiset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä):

   Suun tai kurkun ärsytys ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat huimaus, päänsärky, maha-suolikanavan vaivat, pahoinvointi, oksentelu ja nikotus.


   Melko harvinaiset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä sadasta):

   Sydämentykytys (tunne nopeasta tai epäsäännöllisestä sydämensykkeestä) ja ihon punoitus tai ihottuma.


   Harvinaiset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta):

   Muutokset sydämen sykkeessä (epäsäännöllinen sydämen syke).


   Osa oireista, kuten huimaus, päänsärky ja unihäiriöt, saattavat johtua tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä vieroitusoireista ja liittyä vähentyneeseen nikotiinin saantiin.


   Kun lopetat tupakoinnin, sinulle saattaa tulla suun haavaumia. Näiden yhteys nikotiinihoitoon on kuitenkin epäselvä.

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Zonnic Mint -imeskelytablettien säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa/läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Exp.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

  Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Zonnic Mint sisältää

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Zonnic Mint -imeskelytabletit ovat sinisiä, pyöreitä tabletteja, joissa on kaaren muotoinen merkintä. Tabletin koko noin 19 x 7 mm.


Pakkauskoot:

12, 24, 72 ja 144 imeskelytablettia Al/PVC/PVdC-läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Niconovum AB Box 31008

SE-200 49 Malmö Ruotsi


Valmistaja:

Pierre Fabre Medicament Production

Z.I. de la Coudette 322 90 Aignan Ranska


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Norja: Zonnic Ruotsi: Zonnic Mint Suomi: Zonnic Mint Tanska: Zonnic Mint


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.05.2021