Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Uromitexan Cum Conservans
mesna

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Uromitexan cum conservans 100 mg/ml injektioneste, liuos


mesna


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää si- nulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Injektiopullot 1 x 10 ml ja 1 x 50 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Baxter Oy PL 119

00181 Helsinki


Valmistaja

Baxter Oncology GmbH Kantstrasse 2

33790 Halle/Westfalen Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.03.2021


image


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Uromitexania ei saa sekoittaa samaan infuusionesteeseen sisplatiinin/karboplatiinin kanssa, koska seos voi värjäytyä keltaiseksi. Valmisteita voidaan kuitenkin käyttää samaan aikaan edellyttäen, että ne anne- taan eri kohtiin eri aikaan.

Laskimoon annettavat lääkevalmisteet tulee tarkastaa visuaalisesti mahdollisten partikkelien tai värjäyty- mien varalta ennen antoa. Liuoksia, jotka ovat värjäytyneitä, sameita tai sisältävät näkyviä partikkeleja, ei tule käyttää.


Uromitexan voidaan sekoittaa samaan infuusionesteeseen ifosfamidin kanssa.


Injektiopullon sisältö lisätään sopivaan infuusionesteeseen, joita ovat natriumkloridi- tai glukoosiliuokset tai Ringerin laktaatti.


Mesna on yhteensopimaton sisplatiinin, karboplatiinin ja typpisinappikaasun kanssa.

Mesnan sekoittaminen epirubisiiniin voi johtaa epirubisiinin inaktivaatioon ja sekoittamista tulisi välttää. Bentsyylialkoholia sisältävä mesna voi heikentää syklofosfamidin ja ifosfamidin stabiiliutta.