Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Nutryelt
electrolytes in combination with other drugs

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle NUTRYELT infuusiokonsentraatti, liuosta varte n


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lääkäri seuraa säännöllisesti veren hivenainepitoisuuksia hoidon aikana ja muuttaa NUTRYELT-valmisteen annostusta sen mukaisesti.


Lapset

NUTRYELT-valmistetta ei saa käyttää lapsille ja nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja NUTRYELT

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti rautasuoloja (suun kautta).


NUTRYELT alkoholin kanssa

Ei oleellinen.


Raskaus jaime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

NUTRYELT-valmistetta ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana ellei se lääkärin harkinnan mukaan ole aivan välttämätöntä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei oleellinen.


NUTRYELT sisältää natriumia ja kaliumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ampulli, eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia alle 1 mmol (39 mg) per ampulli, eli sen voidaan sanoa olevan "kaliumiton".


Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.


 1. Mite n NUTRYELT-valmistetta käytetään


  NUTRYELT on tarkoitettu vain aikuisille.

  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa NUTRYELT-valmisteen laskimonsisäisesti (laskimoon). Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Ohjeet NUTRYELT-valmisteen laimentamiseen ennen antoa

  NUTRYELT-valmistetta ei ole tarkoitettu annosteltavaksi sen nykyisessä koostumuksessa. NUTRYELT- valmiste on ennen infuusiota laimennettava tai sekoitettava varovasti ravistamalla aseptisissa olosuhteissa. NUTRYELT-valmiste on laimennettava lopullinen sopiva osmolaarisuus huomioon ottaen.Esimerkiksi :

  • 10–20 ml NUTRYELT-valmistetta voidaan laimentaa vähintään 250 ml:aan 0,9 %

   natriumkloridiliuosta infuusiota varten

  • 10–20 ml NUTRYELT-valmistetta voidaan laimentaa vähintään 250 ml:aan 5 % glukoosiliuosta infuusiota varten.

  NUTRYELT-valmisteen pH on 3,3 jos 20 ml valmistetta saatetaan käyttökuntoon 250 ml:lla 0,9 % natriumkloridiliuosta, tai 3,3–3,4 jos käytetään 5 % glukoosiliuosta.


  Käyttövalmiiksi saatettu infuusioliuos on tutkittava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkkaita partikkelittomia liuoksia saa käyttää.

  Älä säilytä osittain käytettyjä ampulleja ja hävitä kaikki välineet käytön jälkeen.

  Yhteensopivuus samanaikaisesti samalla välineistöllä annosteltavien liuosten kanssa on varmistettava.


  Askorbiinihapon hajoaminen nopeutuu hivenaineiden vaikutuksesta parenteraalisissa ravintoseoksissa. Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan tässä kohdassa.


  NUTRYELT-valmistetta ei saa käyttää muiden lääkevalmisteiden kuljettimena.


  Annostus

  Lääkärisi määrittelee sinulle sopivan annostuksen.

  Suositeltu vuorokausiannos on yksi NUTRYELT-ampulli (10 ml). Lääkärisi voi antaa sinulle korkeintaan 2 ampullia päivässä.


  Käyttö lapsille

  NUTRYELT-valmistetta ei saa käyttää lapsille ja nuorille.

  Erityisesti pediatrisille potilaille tarkoitettua valmistetta on käytettävä hivenaineiden antamiseen pediatrisille potilaille, kun he tarvitsevat suonensisäistä (laskimoon annettavaa) ravitsemushoitoa.


  Jos käytät enemmän NUTRYELT-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Lääkärisi keskeyttää NUTRYELT-hoitosi ja tekee tarvittavat laboratoriokokeet siinä tapauksessa, että yliannostusta epäillään.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos lopetat NUTRYEL-valmisteen käytön

  Ei oleellinen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kerro lääkärillesi jos huomaat jonkin seuraavista:

  Esiintyvyys tuntematon (esiintyvyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella): Kipu

  antopaikassa.


  Yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien kuolemaan johtavat anafylaktiset reaktiot, on raportoitu potilailla, jotka ovat saaneet rautaa sisältäviä valmisteita suonensisäisesti.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

  koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA

 3. NUTRYELT-valmisteen säilyttämine n


  Kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys laimentamisen jälkeen on osoitettu 48 tuntiin asti 25 °C lämpötilassa valolta suojattuna.


  Mikrobiologise lta kannalta valmiste on käytettävä heti laimentamisen jälkeen. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja –olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP. jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Ei saa jäätyä.


  Pidä ampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Tarkista ennen käyttöä, että infuusiokonsentraatti liuosta varten on tasainen ja ampulli on ehjä sekä partikkeliton.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä NUTRYELT sisältää

Vaikuttavat aineet ovat: NUTRYEL 10 ml

Sinkki (Zn) 10 000 mikrog (sinkkiglukonaattina)


Kupari (Cu) 300 mikrog (kupariglukonaattina)


Mangaani (Mn) 55 mikrog (mangaaniglukonaattina)


Fluori (F) 950 mikrog (natriumfluoridina)


Iodi (I) 130 mikrog (kaliumjodidina)


Seleeni (Se) 70 mikrog (natriumseleniittinä)


Molybdeeni (Mo) 20 mikrog (natriummolybdaattina)


Kromi (Cr) 10 mikrog (kromikloridina)


Rauta (Fe) 1 000 mikrog (rautaglukonaattina)


pH: 2,6–3,2

Osmolaarisuus: 60–100 mosm/L


Muut aineet ovat kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


NUTRYELT on kirkas, läpinäkyvä ja hieman kellertävä infuusiokonsentraatti liuosta varten 10 ml:n ampullissa.

NUTRYELT on pakattu 4, 10, 25 ja 50 ampullin laatikoihin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

Laboratoire Aguettant

1 rue Alexander Fleming 69007 LYON

Ranska


Valmistaja

Laboratoire AGUETTANT Lieu-dit « Chantecaille »

07340 CHAMPAGNE-SERRIERES

Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 15.06.2020