Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Para-Tabs
paracetamol

HINNAT

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 2,42 €
Jälleenmyynti: 3,86 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Para-Tabs 1 000 mg kalvopäällyste iset table tit

parasetamoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Para-Tabs-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Para-Tabs-tabletteja

 3. Miten Para-Tabs-tabletteja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Para-Tabs-tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Para-Tabs-table tit ovat ja mihin niitä käyte tään


  Para-Tabs-tablettien vaikuttava aine, parasetamoli, on kuumetta alentava kipulääke.


  Käyttöaiheet: lihassärky, päänsärky, kuukautiskivut, hammassärky, nivelrikko, tilapäiset kipu- ja kuumetilat virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan yhteydessä.


  Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Para-Tabs-table tte ja Älä käytä Para-Tabs-table tte ja,

  • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on todettu maksan ja/tai munuaisten toiminnan häiriöitä.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Para-Tabs-tabletteja,

  • jos sinulla on alkoholinkäytön ongelmia tai maksasairaus. Älä käytä Para-Tabs-tabletteja ja alkoholia samanaikaisesti.

  • jos käytät maksan toimintaa heikentäviä lääkeaineita (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para-Tabs-tabletit)

  • jos käytät verenohennuslääkkeitä (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para-Tabs-tabletit)

  • jos sinulla on anoreksia (laihuushäiriö), ravitsemushäiriö tai verenmyrkytyksen kaltainen tila. Tällöin elimistöösi saattaa kertyä liikaa happoa (metabolinen asidoosi).

  • jos sinulla on ollut kuumetta yli 4 päivää tai sinulle on ilmaantunut jokin muu infektio.

   Vain tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön ilman lääkärin määräystä. Parasetamolin käyttö pitkään ja enimmäisannoksina saattaa suurentaa maksavaurioiden riskiä. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös munuaisvaurioiden riskin.


   Muut lääkevalmiste et ja Para-Tabs-table tit

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.


   Parasetamolilla tunnetaan yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa:

  • flukloksasilliini (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin

  • probenesidi (kihtilääke) saattaa lisätä parasetamolin pitoisuutta elimistössä

  • metoklopramidi (pahoinvointi- ja vatsalääke) ja domperidoni (pahoinvointilääke) voivat nopeuttaa parasetamolin imeytymistä

  • fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat vähentää parasetamolin pitoisuutta elimistössä

  • kolestyramiini (kolesterolilääke) saattaa vähentää parasetamolin imeytymistä

  • maksaa kuormittavat aineet, esim. alkoholi, barbituraatit (uni- ja epilepsialääkkeitä) ja tsidovudiini (HIV-infektiolääke), voivat lisätä parasetamolin haitallisuutta maksalle

  • kloramfenikolin (antibiootti) pitoisuus elimistössä saattaa muuttua parasetamolin vaikutuksesta.


   Verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin. Jos käytät parasetamolia tilapäisesti suositusannoksilla, sillä ei pitäisi olla vaikutusta verenohennuslääkkeiden tehoon.


   Muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti.


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Tarvittaessa parasetamolia voi käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta lyhytaikaisesti ja mahdollisimman harvoin.


   Parasetamoli erittyy äidinmaitoon, mutta pitoisuudet ovat niin pieniä, että sillä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia lapseen käytettäessä annostusohjeiden mukaisia annoksia tilapäisesti.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Parasetamolilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai muihin tarkkuutta vaativiin tehtäviin.


   Apuaineet

   Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Mite n Para-Tabs-table tte ja käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Suositeltu annos aikuisille (yli 16-vuotiaille) on ½-1 tablettia 4-6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin määräyksellä.


  Maksimiannosta ei saa ylittää.


  Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Jos käytät enemmän Para-Tabs-table tte ja kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä.


  Erityisen alttiita jopa kuolemaan johtavalle yliannostukselle ovat iäkkäät, nuoret lapset, maksasairaat, alkoholia jatkuvasti runsaasti käyttävät, pitkäaikaista ravitsemushäiriötä sairastavat ja tiettyjä lääkkeitä (fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini) käyttävät potilaat.


  Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä.


  Parasetamoli voi aiheuttaa maksavaurion, jos kerralla otettu annos on huomattavan suuri tai jos selvästi suositeltuja suurempia annoksia on käytetty pitkään. Yliannostuksen aiheuttama maksavaurio on havaittavissa vasta 1-4 vuorokauden kuluttua annostelusta. Yliannostustapauksissa samanaikainen alkoholin ja muiden maksatoksisten aineiden käyttö lisää maksavaurion riskiä.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Harvinaiset (alle yhdelle 1 000:sta, mutta useammalle kuin yhdelle 10 000:sta): veriarvojen muutokset, anemia, allergiset reaktiot, ihon kutina ja turvotus, ihottuma, nokkosihottuma, päänsärky, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, maksan toimintahäiriöt, maksakuolio, turvotus ja lämmönnousu.


  Para-Tabs voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja laskea vastustuskykyäsi tulehduksille. Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin jos tunnet tulehdusoireita, kuten kuumetta ja merkittävää yleiskunnon heikkenemistä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin jos sinulla on kuumetta sekä paikallisia tulehdusoireita, kuten kipua nielussa/suussa tai virtsaamisongelmia.

  Valkosolujen määrän vähenemisen (agranulosytoosi) tarkistamiseksi otetaan verikoe.


  Hyvin harvinaiset (alle yhdelle 10 000:sta): henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio (anafylaktinen sokki), toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma, paheneva ihottuma johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, vaikeat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), liian alhainen verensokeri, keuhkoputkien supistelu, maksavauriot, munuaisten toimintahäiriöt ja limakalvovauriot.


  Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • voimakkaat allergiset reaktiot (esim. vaikeat ihon ja limakalvojen oireet, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Para-Tabs-table ttie n säilyttämine n


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Para-Tabs-table tit sisältävät


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko


Valkoinen tai melkein valkoinen, kalvopäällysteinen kapselimallinen tabletti, jossa jakoura ja koodi ORN 231. Koko 10 x 20 mm.


Pakkauskoko: 15 tablettia


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi


9.5.2022