Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Sumatriptan Teva
sumatriptan

HINNAT

100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 6

Tukkukauppa: 5,64 €
Jälleenmyynti: 9,00 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 6

Tukkukauppa: 6,59 €
Jälleenmyynti: 10,52 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 6

Tukkukauppa: 11,52 €
Jälleenmyynti: 18,12 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 12

Tukkukauppa: 14,68 €
Jälleenmyynti: 22,81 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 18

Tukkukauppa: 14,81 €
Jälleenmyynti: 23,00 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 18

Tukkukauppa: 15,52 €
Jälleenmyynti: 24,06 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Sumatriptan Teva 50 mg table tti, kalvopäällysteinen

sumatriptaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri,

apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.


Jos luulet, että sinulla voi olla jokin näistä ongelmista tai olet asiasta epävarma, ota yhteyttä lääkäriin ennen Sumatriptan Tevan ottamista.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Sumatriptan Tevaa, jos:


Sumatriptan Tevaa on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lääkärin tote aman migreenin hoitoon. Jos päänsärky ei yhtään muistuta tavanomaista migreenipäänsärkyäsi, sinun tulee olla yhteydessä lääkäriin ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Sumatriptan Tevan oton jälkeen voi ilmaantua lyhytaikaista rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa. Kipu voi olla voimakasta ja se saattaa säteillä ylöspäin, kohti kaulaa. Hyvin harvoissa tapauksissa tämä reaktio voi johtua sydämeen kohdistuneesta vaikutuksesta. Ota heti yhteys lääkäriin, jos tämäntapaiset oireet eivät lievity nopeasti.


Liiallinen sumatriptaanin käyttö voi aiheuttaa kroonista (pitkään kestävää) ja päivittäin toistuvaa tai pahenevaa päänsärkyä. Keskustele lääkärin kanssa, jos epäilet tällaista. Sumatriptan Tevan käyttö on ehkä lopetettava, jotta päänsäryn kroonistumisesta päästäisiin eroon.


Muut lääkevalmisteet ja Sumatriptan Teva

Eräät muut lääkkeet voivat vaikuttaa Sumatriptan Tevan tehoon, ja Sumatriptan Teva voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Ilmoita hoitavalle lääkärille, jos otat:


Suositeltu annos aikuisille on 50 mg. Joillekin potilaille 100 mg saattaa olla tarpeen. Yhden vuorokauden (24 tunnin) aikana ei saa ottaa yli 100 mg sumatriptaania (kaksi 50 mg:n tablettia).


Jos migreenioireesi lievittyvät ensimmäisen annoksen jälkeen, mutta palaavat sen jälkeen, voit ottaa toisen tabletin edellyttäen, että ensimmäisen tabletin ottamisesta on kulunut vähintään kaksi tuntia. Jos Sumatriptan Teva ei lievitä migreenin oireita heti, kyseisen kohtauksen hoitoon ei kannata ottaa useampia tabletteja. Sumatriptan Tevaa voi kuitenkin käyttää taas seuraavan kohtauksen hoitoon.


Älä ota muita triptaaneja (kuten sumatriptaania, tsolmitriptaania, ritsatriptaania, naratriptaania, eletriptaania, almotriptaania) tai ergotamiinia tai sen johdoksia (myös metysergidiä) sisältäviä lääkkeitä, kun käytät Sumatriptan Tevaa.


Sumatriptan Teva on tarkoitettu vain migreenioireiden lievittämiseen. Lääkettä ei pidä käyttää ennaltaehkäisevässä mielessä. Älä ota tätä lääkettä ennen kuin olet varma siitä, että kyseessä on migreenikohtaus eikä tavallinen päänsärky.


Jos Sumatriptan Tevasta ei ole apua, tämä voi johtua siitä, ettei sinulla ole migreenikohtausta. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.


Käyttö lapsille ja nuorille

Ei alle 18-vuotiaille ilman lääkärin määräystä.


Jos otat e nemmän Sumatriptan Tevaa kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen oireet ovat samat kuin osassa 4 "Mahdolliset haittavaikutukset" luetellut oireet.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 1. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Ota yhte yttä lääkäriin, jos sinulla on tarve keskustella haittavaikutuksista. Seuraavat haittavaikutukset ovat mahdollisia ja ne on luokiteltu yleisyyden mukaan:

  Yleiset: (enintään 1 potilaalla 10:stä)

  • uneliaisuus, huimaus, pistelyt.

  • ohimenevä verenpaineen nousu, joka ilmaantuu pian lääkkeen oton jälkeen, punastumisreaktiot.

  • pahoinvointi tai oksentelu.

  • puristava tunne. Tämä on yleensä ohimenevää, mutta se saattaa olla voimakastakin ja sitä voi esiintyä missä tahansa ruumiinosassa, myös rintakehässä ja kaulan alueella; lihaskivut.

  • kipu, kuumuuden tai kylmyyden tunne, paine tai puristus. Nämä oireet voivat olla voimakkaita ja niitä voi esiintyä missä tahansa ruumiinosassa, myös rintakehässä ja kaulan alueella.

  • hengenahdistus.

  • heikkouden tunne, väsymys.


   Hyvin harvinaiset: (enintään 1 potilaalla 10 000:sta)

  • jos sinulta otetaan verikoe maksan toiminnan selvittämiseksi, Sumatriptan Teva saattaa vaikuttaa tuloksiin.


   Joillakin ihmisillä saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia, mutta niiden yleisyyttä ei tunneta

   (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • ihon allergiset reaktiot: Ihottuma, kuten punaisia läiskiä ja nokkosrokkoa. Anafylaksia (voimakas allerginen reaktio, joka johtaa esimerkiksi silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotukseen sekä äkilliseen hengenahdistukseen ja puristavaan tunteeseen rinnassa).

   Jos voimakkaita allergisia reaktioita ilmaantuu, lopeta Sumatriptan Tevan käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

  • nystagmus eli silmävärve (tahdoton silmänliike edestakaisin), skotooma (näkökentän tummat läikät), vapina ja dystonia (tahattomat lihaskouristukset). Kouristuskohtaukset – yleensä epileptikoilla.

  • näön häiriöt (välkyntä, kaksoiskuvien näkeminen, näkökyvyn heikkeneminen, näkökyvyn menetys, joka voi olla myös pysyvä). Näiden aiheuttajana voi tosin olla myös itse migreenikohtaus.

  • sydämen tiheä syke, hidas syke, sydämentykytys, epäsäännöllinen sydämen syke, vaikeat sepelvaltimoiden oireet, sydäninfarkti, ohimenevät sydämen hapenpuutteeseen liittyvät sydänsähkökäyrän eli EKG:n muutokset.

  • alentunut verenpaine; kalpeus tai ihon sinertävä sävy ja/tai kipu sormissa, varpaissa, korvissa, nenässä tai leuassa kylmällä säällä tai stressitilanteessa (ns. Raynaudin oireyhtymä).

  • paksusuolen tulehdus, joka voi ilmetä alavatsakipuna vasemmalla puolella ja verisenä ripulina (iskeeminen koliitti).

  • ripuli

  • nivelkipu

  • levottomuus

  • niskan jäykkyys

  • lisääntynyt hikoilu

  • jos olet loukkaantunut äskettäin tai sinulla on ollut tulehdus (kuten reuma tai suolistotulehdus), vaurio- tai tulehduspaikalla voi esiintyä kipua tai kivun pahenemista

  • nielemisvaikeudet.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 2. SUMATRIPTAN TEVAN SÄILYTTÄMINEN


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa/läpipainolevyssä lyhenteen ”Käyt.viim.” tai ”EXP” yhteydessä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA Mitä Sumatriptan Teva sisältää

Vaikuttava aine on sumatriptaani, jota on yhdessä tabletissa 50 mg (sukkinaattina).


Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), makrogoli 3000, glyserolitriasetaatti sekä punainen, keltainen ja musta rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sumatriptan Teva 50 mg -tabletit ovat persikanvärisiä tai vaaleanpunaisia, soikeita, kalvopäällysteisiä

tabletteja, joiden toiselle puolelle on painettu “5” ja “0”. Jakouurre kummallakin puolella.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Pakkauskoko: 2 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, Ruotsi


Valmistaja

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Alankomaat


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Street 13, Debrecen, H 4042, Unkari


Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.6.2021