Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Memantine Mylan
memantine

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Memantine Mylan 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

memantiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Memantine Mylan on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Memantine Mylan -tabletteja

 3. Miten Memantine Mylan -tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Memantine Mylan -tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Memantine Mylan on ja mihin sitä käytetään


  Memantine Mylan sisältää vaikuttavaa ainetta memantiini. Se kuuluu dementialääkkeisiin. Alzheimerin taudissa muistin häviäminen johtuu aivojen viestisignaalien häiriintymisestä. Aivoissa on niin sanottuja N-metyyli-D-aspartaatti (NMDA) -reseptoreja, jotka osallistuvat oppimisen ja muistin kannalta tärkeiden hermosignaalien välittämiseen. Memantine Mylan kuuluu niin sanottujen

  NMDA-reseptoriantagonistien lääkeryhmään. Memantine Mylan vaikuttaa näihin NMDA-reseptoreihin ja parantaa hermosignaalien välittymistä ja muistia.


  Memantine Mylan on tarkoitettu kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoitoon.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Memantine Mylan -tabletteja Älä ota Memantine Mylan -tabletteja

  • jos olet allerginen memantiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Memantine Mylan -tabletteja.

  • jos sinulla on ollut epileptisiä kohtauksia

  • jos sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti (sydänkohtaus) tai jos kärsit kompensoitumattomasta sydänviasta tai hallitsemattomasta verenpainetaudista (korkeasta verenpaineesta).


   Tällöin hoitoa on valvottava tarkasti. Lääkärin on arvioitava säännöllisesti Memantine Mylan -tablettien käytöstä saatava hyöty.


   Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta (munuaisongelmia), lääkärin on seurattava tarkkaan munuaistesi toimintaa ja muutettava tarvittaessa memantiiniannosta.

   Amantadiinin (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon), ketamiinin (käytetään yleensä nukutusaineena), dekstrometorfaanin (käytetään yleensä yskän hoitoon) ja muiden NMDA-antagonistien samanaikaista käyttöä on vältettävä.


   Lapset ja nuoret

   Memantine Mylan -tabletteja ei suositella lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.


   Muut lääkevalmisteet ja Memantine Mylan

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Memantine Mylan voi vaikuttaa erityisesti seuraavien lääkkeiden vaikutukseen, ja lääkäri voi joutua muuttamaan niiden annosta:

  • amantadiini, ketamiini, dekstrometorfaani

  • dantroleeni, baklofeeni

  • simetidiini, ranitidiini, prokaiiniamidi, kinidiini, kiniini, nikotiini

  • hydroklooritiatsidi (tai hydroklooritiatsidia sisältävät yhdistelmävalmisteet)

  • antikolinergit (lääkeaineet, joita käytetään tavallisesti liikehäiriöiden tai suolistokouristusten hoitoon)

  • epilepsialääkkeet (kohtausten ehkäisemiseen ja lievittämiseen käytettäviä lääkeaineita)

  • barbituraatit (tavallisesti unen aikaansaamiseen käytettäviä lääkeaineita)

  • dopaminergiset agonistit (esimerkiksi L-dopa, bromokriptiini)

  • neuroleptiset lääkkeet (psyykkisten häiriöiden hoitoon käytettäviä lääkeaineita)

  • veren hyytymistä estävät lääkkeet


   Jos menet sairaalaan, ilmoita lääkärille, että käytät Memantine Mylan -tabletteja.


   Memantine Mylan ruoan ja juoman kanssa

   Kerro lääkärillesi, jos olet äskettäin muuttanut tai aiot muuttaa ruokavaliotasi merkittävästi (esim. normaalista ruokavaliosta tiukkaan kasvisruokavalioon) tai jos kärsit munuaisperäisestä asidoosista (RTA, munuaisten toimintahäiriön aiheuttama veren liiallinen happamuus) (heikentynyt munuaisten toiminta)) tai vakavista virtsatietulehduksista, sillä lääkärisi voi tällöin joutua muuttamaan lääkkeesi annostusta.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Raskaus

   Memantiinin käyttöä ei suositella raskaana oleville naisille.


   Imetys

   Memantine Mylan -tabletteja käyttävien naisten ei pitäisi imettää.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Lääkäri kertoo, onko ajaminen ja koneiden käyttö turvallista sairautesi huomioon ottaen. Memantine Mylan voi myös vaikuttaa reaktionopeuteesi, jolloin ajaminen tai koneiden käyttö ei ole suositeltavaa.


   Memantine Mylan sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Memantine Mylan -tabletteja otetaan

  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annostus

  Memantine Mylan -tablettien suositeltu annos aikuisille ja ikääntyneille henkilöille on 20 mg vuorokaudessa. Haittavaikutusten vaaran vähentämiseksi annosta lisätään vaiheittain seuraavan

  vuorokautisen hoito-ohjelman mukaisesti. Muita tablettivahvuuksia on saatavana annoksen lisäystä

  varten.


  viikko 1

  puolikas 10 mg:n tabletti

  viikko 2

  yksi 10 mg:n tabletti

  viikko 3

  puolitoista 10 mg:n tablettia

  viikosta 4 lähtien

  yksi 20 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa


  Tavanomainen aloitusannos on puolikas 10 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa (5 mg) ensimmäisen viikon ajan. Annosta lisätään yhteen 10 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa (10 mg) toisella viikolla ja puoleentoista 10 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa kolmannella viikolla. Neljännestä viikosta alkaen tavanomainen annos on yksi 20 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa (20 mg).


  Annostus potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta

  Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, lääkäri päättää tilaasi sopivan annoksen. Tällöin lääkärin on valvottava munuaisten toimintaa säännöllisesti.


  Lääkkeen anto

  Memantine Mylan otetaan suun kautta kerran vuorokaudessa. Jotta hyötyisit lääkkeestäsi, sinun on otettava se säännöllisesti ja samaan aikaan joka päivä. Tabletit on nieltävä veden kanssa. Tabletit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai erikseen.


  Hoidon kesto

  Jatka Memantine Mylan -tablettien ottamista niin kauan kuin siitä on hyötyä sinulle. Lääkärin on arvioitava hoitoasi säännöllisesti.


  Jos otat enemmän Memantine Mylan -tabletteja kuin sinun pitäisi

  • Yleensä Memantine Mylan -tablettien liiallisesta nauttimisesta ei aiheudu haittaa. Voit kokea voimakkaampana kohdassa 4. "Mahdolliset haittavaikutukset" mainittuja oireita.

  • Jos otat suuren yliannoksen Memantine Mylan -tabletteja, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan, koska voit tarvita lääkärin hoitoa.


   Jos unohdat ottaa Memantine Mylan -tabletteja

  • Jos huomaat, että olet unohtanut ottaa annoksen Memantine Mylan -tabletteja, odota ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia.

  Yleiset (voivat esiintyä alle 1 käyttäjällä 10:stä):

 5. Memantine Mylan -tablettien säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ( EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Memantine Mylan sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Punainen, kalvopäällysteinen, ovaali, kaksoiskupera, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”ME” ja toisella puolella merkintä ”20”.


Memantine Mylan on saatavilla pakattuna läpipainopakkauksiin, joissa on 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42,

50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 tai 112 kalvopäällysteistä tablettia. Pakkauskoot 28

x 1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia on pakattu yksittäispakattuihin läpipainopakkauksiin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Mylan Pharmaceuticals Limited Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN

Irlanti


Valmistaja


McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti.


Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Unkari.


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Teл.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: +372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS Tel: +47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Símí: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY Puh/Tel: + 358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd.

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}


/.