Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tritanrix HepB
diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE


Tritanrix HepB injektioneste, suspensio, moniannospakkaus

Difteria (D), tetanus (T), pertussis (kokosolu) (wP) ja hepatiitti B (rDNA) (HBV) –rokote (adsorboitu).


Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin lapsesi saa tätä rokotetta.


Tritanrix HepB:n kuvaus ja pakkauskoko


Injektioneste, suspensio


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Tritanrix HepB on valkoinen, hieman maitomainen neste lasisessa injektiopullossa, jossa 2 annosta (1 ml) tai 10 annosta (5 ml).


Tritanrix HepB on saatavana seuraavissa pakkauksissa: 2 annosta: pakkauskoko 1

10 annosta: pakkauskoko 1


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart BELGIA


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 2 656 21 11


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Тел.: + 359 2 953 10 34

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36-1-2255300


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 2 22 00 11 11

gsk.czmail@gsk.com

Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

info@glaxosmithkline.dk

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com


Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E Tηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (22) 576 9000


España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL Tel: + 40 (0)21 3028 208


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com


Ísland GlaxoSmithKline ehf. SímiTel: +354-530 3700

Slovenská republika GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Tel: + 421 (0)2 4 8 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)808 100 9997

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com


Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta https://www.emea.europa.eu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Tritanrix HepB voidaan sekoittaa lyofilisoituun Hib-rokotteeseen (HiberixTM).


Varastoitaessa saattaa muodostua valkoinen sedimentti ja kirkas supernatantti. Tämä ei ole laadun heikkenemisen merkki.


Rokotetta ravistetaan hyvin, jotta saadaan homogeeninen sameanvalkoinen suspensio, ja se tarkistetaan silmämääräisesti vieraspartikkeleiden ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Jos ulkonäkö on muuttunut, rokote tulee hävittää.


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Moniannosinjektiopulloa käytettäessä joka annos tulee ottaa steriilillä neulalla ja ruiskulla. Kuten rokotteiden kohdalla yleensäkin, rokoteannos tulee vetää ehdottoman aseptisissä olosuhteissa ja noudattaa varotoimia sisällön kontaminaation välttämiseksi.