Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Olmetec
olmesartan medoxomil

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 14,64 €
Jälleenmyynti: 22,75 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 16,66 €
Jälleenmyynti: 25,75 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 17,44 €
Jälleenmyynti: 26,91 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Olme te c 10 mg, 20 mg, 40 mg table tti, kalvopäällysteinen olmesartaanime doksomiili


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Olme te c ruuan ja juoman kanssa

Olmetec voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.

Raskaus ja ime tys Raskaus

Kerro lääkärille, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Tavallisesti lääkärisi neuvoo sinua

lopettamaan Olmetecin käytön ennen raskauden alkua tai heti, kun huomaat olevasi raskaana, ja neuvoo sinua vaihtamaan Olmetecin johonkin toiseen lääkkeeseen. Olmetecia ei suositella alkuraskauden aikana, eikä sitä saa käyttää, jos raskaus on jatkunut yli 3 kuukautta, koska lääkkeen käytöstä kolmen raskauskuukauden jälkeen voi olla vakavaa haittaa lapselle.


Ime tys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Olmetec-tabletteja ei suositella imettäville äideille ja lääkärisi voi määrätä sinulle jonkin muun hoidon, jos haluat imettää, erityisesti silloin, jos lapsi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.


Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinulla saattaa esiintyä uneliaisuutta tai huimausta korkean verenpaineen hoidon aikana. Jos näin tapahtuu, älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin oireet häviävät.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Olme te c sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (eräs sokerityyppi). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri- intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Mite n Olmetec-tabletteja ote taan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu aloitusannos on yksi 10 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Jos verenpaineesi ei ole hallinnassa, lääkäri voi päättää suurentaa annoksesi 20 mg:aan tai 40 mg:aan kerran vuorokaudessa tai määrätä lisälääkityksen.

  Potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea munuaissairaus, annos saa olla enintään 20 mg kerran vuorokaudessa.


  Tabletit voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua. Niele tabletti riittävän vesimäärän (esim. lasillisen vettä) kanssa. Jos mahdollista, ota päivittäinen annos joka päivä samaan aikaan, esimerkiksi aamiaisen yhteydessä.


  6 vuotta täyttäneet alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret

  Suositeltu aloitusannos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Jos potilaan verenpaine ei ole riittävästi hallinnassa, lääkäri voi päättää suurentaa annosta enintään 20 mg:aan tai 40 mg;aan kerran päivässä. Alle 35 kg painavien lasten annos on korkeintaan 20 mg kerran päivässä.


  Jos otat e nemmän Olme tec-tabletteja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus mukaasi.


  Jos unohdat ottaa Olme tec-tabletteja

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota tavanomainen annos seuraavana päivänä tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


  Jos lopetat Olmetec-tablettien käytön

  On tärkeää jatkaa Olmetec-tablettien käyttöä, ellei lääkärisi kehota sinua lopettamaan sitä.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos niitä ilmaantuu, ne ovat usein lieviä eivätkä vaadi mitään hoitoa.


  Seuraavat haittavaikutusta voivat olla vakavia, vaikka useimmat eivät niitä saa:


  Hyvin harvinaisissa tapauksissa (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta) on ilmoitettu seuraavia mahdollisesti koko elimistöön vaikuttavia allergisia reaktioita:

  Olmetec-hoidon aikana voi ilmetä kasvojen, suun ja/tai kurkunpään (äänielinten) turvotusta, johon liittyy kutinaa ja ihottumaa. Jos tällaista ilmenee, lopeta Olmetec-tablettien ottamine n ja ota he ti yhte yttä lääkäriin.


  Olmetec voi aiheuttaa harvoin (mutta hieman useammin iäkkäillä potilailla) verenpaineen liiallista alenemista siihen taipuvaisilla potilailla tai allergisen reaktion seurauksena. Tällainen voi aiheuttaa vaikeaa huimausta tai pyörtymisen. Jos tällaista ilmenee, lopeta Olmetec-tablettien ottaminen, ota heti yhte yttä lääkäriin ja käy makuulle.


  Esiintyvyys tuntematon: Jos sinulla ilmenee silmänvalkuaisten kellertymistä, virtsan tummuutta tai ihon kutinaa vaikka Olmetec-hoidon aloittamisesta olisi kulunut kauankin, ota he ti yhte yttä lääkäriin, joka arvioi oireesi ja päättää, miten verenpainelääkitystäsi jatketaan.


  Nämä ovat muita Olmetec-hoidon yhteydessä tähän mennessä tunnettuja haittavaikutuksia:


  Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä):

  Heitehuimaus, päänsärky, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt, ripuli, vatsakipu, maha-suolitulehdus, väsymys, kurkkukipu, nenän vuotaminen tai tukkoisuus, keuhkoputkitulehdus, flunssan kaltaiset oireet, yskä, kipu, rinta -, selkä, luusto- tai nivelkipu, virtsatieinfektio, nilkkojen, jalkaterien, säärten, käsien tai käsivarsien turpoaminen, verivirtsaisuus.


  Myös verikokeiden tuloksissa on havaittu joitakin muutoksia, kuten:

  rasva-arvojen suurenemista (hypertriglyseridemia), virtsahappopitoisuuden suurenemista (hyperurikemia), veren ureapitoisuuden kohoaminen, maksan ja lihasten toimintakoetulosten suurenemista.


  Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta):

  Nopeasti ilmaantuvat koko elimistöön mahdollisesti kohdistuvat allergiset reaktiot, joista saattaa aiheutua hengitysvaikeuksia sekä verenpaineen nopeaa laskua, joka saattaa johtaa jopa pyörtymiseen (anafylaktiset reaktiot), kasvojen turvotus, kiertohuimaus, oksentelu, heikotus, sairauden tunne, lihaskipu, ihottuma, allerginen ihottuma, kutina, eksanteema (ihottuma), ihopaukamat, sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuva rintakipu (kipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa).

  Verikokeissa on todettu tietyntyyppisten verisolujen, verihiutaleiden, määrän vähenemistä (trombosytopenia).


  Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla tuhanne sta):

  Energian puute, lihaskrampit, munuaisten toiminnan heikkeneminen, munuaisten vajaatoiminta.


  Myös verikokeiden tuloksissa on havaittu joitakin muutoksia. Tällaisia ovat suurentunut kaliumpitoisuus (hyperkalemia) ja suurentuneet munuaisten toimintaan liittyvien yhdisteiden pitoisuudet.


  Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

  Lapsilla esiintyvät haittavaikutukset ovat samanlaisia kuin aikuisilla. Huimausta ja päänsärkyä ilmenee kuitenkin useammin lapsilla, ja nenäverenvuoto on yleinen haittavaikutus, jota on esiintynyt vain lapsilla.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Olme te c-tablettien säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Olme tec sisältää

Vaikuttava aine on olmesartaanimedoksomiili.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg, 20 mg tai 40 mg olmesartaanimedoksomiilia. Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, hydroksipropyyliselluloosa,

matalasubstituoitu hydroksipropyylise lluloosa, magnesiumstearaatti, titaanidioksidi (E 171), talkki ja

hypromelloosi (ks. kohta 2 ”Olmetec sisältää laktoosia”).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Olmetec 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia ja pyöreitä, ja niissä on toisella puolella kaiverrus C 13. Olmetec 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia ja pyöreitä, ja niissä on toisella puolella kaiverrus C 14. Olmetec 40 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia ja soikeita, ja niissä on toisella puolella kaiverrus C 15.


Olmetec kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 ja 10 x 28 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksina sekä 10, 50 ja 500 kalvopäällysteisen tabletin kerta-annospakkauksiksi perforoituina läpipainopakkauksina.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48

81379 München Saksa


Valmistaja

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen Saksa


tai


Qualiphar N.V./S.A. Rijksweg 9

2880 Bornem

Belgia


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Alankomaat: Olmetec Belgia: Olmetec Espanja: Olmetec Irlanti: Benetor Islanti: Olmetec

Iso-Britannia: Olmetec Italia: Olmetec Itävalta: Olmetec Kreikka: Olmetec Luxemburg: Olmetec Norja: Olmetec Portugali: Olmetec Ranska: Olmetec Saksa: Olmetec Suomi: Olmetec Tanska: Olmetec


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.03.2022


<Teksti lisätään vain niihin pakkauksiin joissa QR –koodi on painettu kotelon sisäkanteen:>


Muita tie tolähte itä:

Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot tästä lääkevalmisteesta voidaan lukea älypuhelimella kotelon kannen sisäpuolella olevasta QR –koodista. Tieto löytyy myös tästä web-osoitteesta: www.olmesartanpatient.eu