Koduleht Koduleht
AstraZeneca

Insuman
insulin human

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Insuman Comb 25 SoloStar 100 RÜ/ml süstesuspensioon pen-süstlis

Iniminsuliin (Insulinum humanum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, kaasaarvatud Insuman Comb 25 SoloStar, pen-süstli, kasutusjuhendit, sest siin on teile vajalikku teavet.


Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia (ning te võite isegi minestada) enne kui olete oma probleemist teadlik. Olge oma hoiatussümptomitega kursis. Vajadusel võib tavalisest sagedasem veresuhkru testimine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige situatsioone, kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt auto juhtimisel).


Mida peaksite tegema hüpoglükeemia korral?


  1. Ärge süstige insuliini. Sööge koheselt 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magusaks tehtud karastusjooke. Ettevaatust! Pidage meeles, et kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid) hüpoglükeemia korral ei aita.

  2. Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline vere glükoosisisaldust tõstev toime (nt leib või pasta). Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

  3. Kui hüpoglükeemia taastub, võtke veelkord sisse 10...20 g suhkrut.

  4. Pöörduge arsti poole niipea, kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemia vastu võitlema või kui hüpoglükeemia taastub.


Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate te glükoosi- või glükagooni (ravim, mis tõstab vere glükoosisisaldust) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub

kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.


On soovitav, et te mõõdaksite oma vere glükoosisisaldust kohe pärast suhkru manustamist, et teada, kas on ikka tegemist hüpoglükeemiaga.


image

Insuman Comb 25 SoloStar süstesuspensioon pen-süstlis. Kasutusjuhend.


SoloStar on pen-süstel insuliini süstimiseks. Teie arst on otsustanud, et SoloStar on teile sobiv vastavalt teie võimele käsitseda SoloStar’i. Enne SoloStar’i kasutamist rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega õigest süstimistehnikast.


Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne SoloStar’i kasutamist. Kui te ei ole võimeline kasutama SoloStar’i või kõiki juhiseid iseseisvalt järgima, võite kasutada SoloStar’i ainult siis, kui teid on abistamas isik, kes on võimeline kõiki juhiseid järgima. Hoidke pen-süstlit nii nagu on näidatud selles infolehes. Vältimaks vigu annuse lugemisel, hoidke pen-süstlit horisontaalselt nii nagu on näidatud allpool oleval joonisel, nõel vasakul ja annusevalija paremal.


Et annuse valik toimuks korrektselt, järgige täpselt neid juhiseid iga kord kui kasutate SoloStar’i. Juhul kui te ei järgi täpselt neid juhiseid, võite manustada liiga palju või vähe insuliini, mis võib mõjutada teie veresuhkrusisaldust.


Te võite valida annuseid 1-st kuni 80 ühikuni 1-ühikulise sammuga. Iga pen-süstel sisaldab annuseid korduvaks kasutamiseks.


Hoidke infoleht edaspidiseks lugemiseks alles.


Kui teil on küsimusi SoloStar’i või suhkurtõve kohta, küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt või helistage sanofi-aventise kohalikku esindusse käesoleva infolehe esiküljel oleval telefoninumbril.


image


Pen-süstli skeem Oluline teave SoloStar’i kasutamiseks:


    1. Kõrvaldage nõel ohutult.


    2. Alati pange kate pen-süstlile tagasi ja seejärel pange pen-süstel hoiule kuni järgmise süstini.

Hoidmisjuhised


Palun lugege käesoleva infolehe (insuliini) vastasküljelt, kuidas hoida SoloStar’i.


Kui teie SoloStar oli külmas, võtke see 1…2 tundi enne süstimist toatemperatuurini soojenemiseks välja. Külma insuliini on valusam süstida.


Kasutatud SoloStar tuleb kõrvaldada vastavuses kohalike ametlike juhistega.


Säilitamine


Kaitske SoloStar’i tolmu ja mustuse eest.


Te võite puhastada SoloStar’i välispinda niiske lapiga pühkides. Ärge leotage, peske ega võidke pen-süstlit, sest see võib viga saada.

SoloStar on kavandatud töötama korralikult ja ohutult. Seda peab käsitsema ettevaatlikult. Peab vältima olukordi, milles SoloStar võib katki minna. Kui te arvate, et teie SoloStar võib olla katki, kasutage uut.