Koduleht Koduleht
AstraZeneca

Ibrance
palbociclib

HINNAD

IBRANCE kapsel 75mg N21

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 3 001,32 €
Hüvitatud: 0,00 €

IBRANCE kapsel 100mg N21

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 3 001,32 €
Hüvitatud: 0,00 €

IBRANCE kapsel 125mg N21

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 3 001,32 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


IBRANCE 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid IBRANCE 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid IBRANCE 125 mg õhukese polümeerikattega tabletid palbotsikliib


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


IBRANCE 75 mg, 100 mg ja 125 mg on saadaval blistritega pakendites, igas pakendis 21 või 63 tabletti.


IBRANCE 75 mg, 100 mg ja 125 mg on saadaval 7 tabletiga blistrilehes (1 tablett igas pesas), mis on ravimitaskus. Ühes pakendis on 21 tabletti (3 ravimitaskut igas pakendis).


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja


Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja


Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τiλ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.:+48 22 335 61 00


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L. Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: + 421 2 3355 5500


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40


Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Küprose filiaal) Tηλ+357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA.


.