Koduleht Koduleht
AstraZeneca

Solymbic
adalimumab

Pakendi infoleht: teave patsiendile


SOLYMBIC 20 mg süstelahus süstlis SOLYMBIC 40 mg süstelahus süstlis adalimumab (adalimumabum)


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas SOLYMBIC välja näeb ja pakendi sisu


SOLYMBIC on selge ja värvitu kuni kergelt kollane lahus.


Üks pakend sisaldab ühte ühekordselt kasutatavat 20 mg süstlit (kollase kolvivarrega).

Üks pakend sisaldab 1,2, 4 või 6 ühekordselt kasutatavat 40 mg süstlit (sinise kolvivarrega).


Müügiloa hoidja ja tootja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland


Müügiloa hoidja

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland


Tootja

Ravimil on müügiluba lõppenud

Amgen Technology Ireland UC Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin Iirimaa


image

Tootja

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220550


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Limited United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Infoleht on viimati uuendatud


Ravimil on müügiluba lõppenud

.

image


Kasutusjuhend:

image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

SOLYMBIC ühekordselt kasutatav süstel Manustamiseks naha alla


Koostisosade juhis

Enne kasutamist

Pärast kasutamist


Kolvivars


Sõrmetugi Etikett ja

kõlblikkusaeg


Süstla korpus


Ravim


Kattega nõel

Kasutatud kolvivars


Sõrmetugi


Etikett ja kõlblikkusaeg


Tühi süstla korpus


Kasutatud nõel


Nõelakate


Tähtis: nõel on sees.

Tähtis


Enne SOLYMBIC süstli kasutamist lugege seda olulist informatsiooni:


SOLYMBIC süstli kasutamine

image

Rääkige oma tervishoiuteenuse osutajale, kui teil on lateksi allergia.


image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 1: Ettevalmistus


A.

Võtke teile vajalik hulk SOLYMBIC süstleid pakendist välja.

Hoidke süstli aluselt väljavõtmiseks kinni süstla korpusest.

image

Süstli eemaldamisel asetage Hoidke siit

kaitseks sõrm või pöial aluse serva alla.

Pange originaalpakend koos kasutamata süstlitega külmkappi tagasi. Ohutuse tagamiseks:

 • Ärge haarake kolvivarrest.

 • Ärge haarake nõelakattest.

 • Ärge eemaldage nõelakatet enne kui olete valmis süstima.

 • Ärge eemaldage sõrmetuge. See on osa süstlist.

 • Ärge pange süstlit tagasi külmkappi, kui see on jõudnud toatemperatuurini.

 • Ärge püüdke süstlit soojendada kasutades soojusallikat, nt kuuma vett või mikrolaineahju.

 • Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte.

 • Ärge loksutage süstlit.


Mugavamaks süstimiseks jätke süstel toatemperatuurile 15...30 minutiks enne süstimist.


Tähtis: hoidke süstlit alati süstlimahutist.

Ravimil on müügiluba lõppenud

image


B.

Kontrollige SOLYMBIC süstlit.

Etikett ja

Süstla korpus kõlblikkusaeg Kolvivars

image

Kattega nõel Ravim Sõrmetugi


Süstlit hoidke kinni alati süstla korpusest.


Veenduge, et ravim süstlis on selge ja värvitu kuni helekollakas.

 • Ärge kasutage süstlit, kui:

  • ravim on hägune või värvi muutnud või sisaldab helbeid või osakesi;

  • mõni osa näib olevat pragunenud või katki;

  • nõelakate puudub või ei ole kindlalt kinnitatud;

  • etiketil olev kõlblikkusaeg on möödas. Kõigil neil juhtudel kasutage uut süstlit.


C.

Pange valmis kõik süstimiseks vajalikud asjad.

Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.

Asetage uus süstel puhtale hästi valgustatud tööpinnale.


Te vajate lisaks täiendavaid tarvikuid, mida karbis ei ole:

 • alkoholiga immutatud puhastuslapid;

 • vatitups või marlitampoon;

 • plaaster;

 • mahuti teravate esemete äraviskamiseks.


image


image


D.

Valmistage ette ja puhastage süstekoht.


Kõht


Reis


Võite süstida:


 • reide;

 • kõhupiirkonda, v.a 5-sentimeetrine ala naba ümber.

 • Ärge puudutage seda piirkonda enne süstimist.

 • Kui tahate süstida samasse piirkonda, siis veenduge, et see poleks sama koht, kuhu tegite eelmise süsti.

 • Kui teil on psoriaas, siis peate vältima süstimist otse tursunud, tihkesse, punetavasse või kestendavasse nahapiirkonda või haiguskoldesse.


Puhastage süstekoht alkoholiga immutatud puhastuslapiga. Laske nahal kuivada.

- Ärge süstige piirkondadesse, kus nahk on valulik, verevalumiga, punetav või kõva.Vältige süstimist piirkondadesse, kus on armid või venitusarmid.


image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 2: Valmistuge


E.

Tõmmake nõelakate ära otse üles suunaga kehast eemale, kui olete valmis süstima.

image

Tavaline on näha nõela otsas vedelikutilka.

 • Ärge väänake ega painutage nõelakatet.

 • Ärge asetage nõelakatet süstlile tagasi.

 • Ärge eemaldage süstlilt nõelakatet enne, kui olete valmis süstima.


Tähtis: pange nõelakate teravate esemete mahutisse.

image


F.

Pigistage süstekoht sõrmede vahele, et tekiks kindel pind süstimiseks.

image

Pigistage nahka kindlalt pöidla ja sõrmede vahel, et tekiks ligikaudu 5 sentimeetri laiune tugev volt.


Tähtis: hoidke süstimise ajal nahk pingul.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 3: Süstige


G.

Hoidke nahavolti. Kui nõelakate on eemaldatud, torgake nõel läbi naha 45...90-kraadise nurga all.

image

Ärge pange sõrme kolvivarrele samal ajal, kui torkate nõela läbi naha.


H.

Suruge kolvivart aeglaselt ja ühtlaselt allapoole, kuni lõpuni.

image


I.

Kui süst on tehtud, tõstke pöial ja tõmmake süstel õrnalt nahast välja.

image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Samm 4: Lõpetamine


J.

Visake kasutatud süstel ja nõelakate ära.

image


 • Ärge taaskasutage kasutatud süstlit.

 • Ärge kasutage süstlisse jäänud ravimit.

 • Asetage koheselt pärast kasutamist SOLYMBIC süstel teravate asjade mahutisse. Ärge visake süstlit olmejäätmete hulka.

 • Arutage oma arsti või apteekriga, kuidas kasutatud tarvikuid ohutult hävitada. Ravimite hävitamiseks võivad kehtida kohalikud nõuded.

 • Ärge taaskasutage süstlit või teravate asjade mahutit ega visake neid olmeprügisse.

Tähtis: Hoidke teravate asjade mahutit alati laste eest varjatud ja kättesaaamatus kohas.


K.

Kontrollige süstekohta.

Kui seal on verd, suruge süstekohale vatitups või marlitampoon. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel asetage süstekohale plaaster.