Koduleht Koduleht
AstraZeneca

Olanzapine Teva
olanzapine

HINNAD

OLANZAPINE TEVA disp tablett 5mg N28

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 4,95 €
Hüvitatud: 0,00 €

OLANZAPINE TEVA disp tablett 10mg N28

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 9,90 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

tableti sisu: laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, krospovidoon (tüüp A), kolloidne veevaba räni, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat

tableti kate: hüpromelloos, polüdekstroos, glütserooltriatsetaat, makrogool 8000, titaandioksiid (E171). Lisaks sisaldab 15 mg tugevus indigokarmiini (E132) ja 20 mg tugevus punast raudoksiidi (E172).


Kuidas Olanzapine Teva välja näeb ja pakendi sisu


Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk “OL 2.5” ja teine külg on tühi. Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk “OL 5” ja teine külg on tühi. Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk “OL 7.5” ja teine külg on tühi. Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk “OL 10” ja teine külg on tühi. Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helesinised kaksikkumerad ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk “OL 15” ja teine külg on tühi. Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad kaksikkumerad ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk “OL 20” ja teine külg on tühi.


Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 30, 35, 56, 70 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35,

35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 70, 70 x 1, 98 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35,

35 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 7, 7 x 1, 28, 28 x 1, 30, 30 x 1,

35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 30, 35, 50, 56, 70 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 30, 35, 56, 70 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil


Müügiloa hoidja


Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland


Tootja


Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungari


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark SanoSwiss UAB Litauen

Tlf: +370 70001320

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud <KK.AAAA> <kuu AAAA>.


.