Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Zometa

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Zometa 4 mg/100 ml infusioonilahus

zoledroonhape (acidum zoledronicum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.