Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Zonegran

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Zonegran 25 mg kõvakapslid Zonegran 50 mg kõvakapslid Zonegran 100 mg kõvakapslid Zonisamiid


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Zonegran'i kapslid on saadaval blisterpakendites, mis on karpides, mis sisaldavad:


- 25 mg: 14, 28, 56 ja 84 kapslit

- 50 mg: 14, 28, 56 ja 84 kapslit

- 100 mg: 14, 28, 56, 84, 98 ja 196 kapslit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Müügiloa hoidja Amdipharm Limited 3 Burlington Road, Dublin 4 , D04 RD68 Iirimaa

e-post: medicalinformation@advanzpharma.com


Tootja

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3 60549 Frankfurt am Main Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien Amdipharm Limited Tél/Tel: +32 (0)28 088 620

България

Amdipharm Limited

Teл.: +44 (0) 208 588 9131

Česká republika

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Danmark

Amdipharm Limited

Tlf: +44 (0) 208 588 9131

Deutschland

Amdipharm Limited

Tel: +49 (0) 800 1840 212

Eesti

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Lietuva

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Luxembourg/Luxemburg

Amdipharm Limited

Tél/Tel: +44 (0) 208 588 9131

Magyarország

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Malta

Amdipharm Limited

+44 (0) 208 588 9131

Nederland

Amdipharm Limited

Tel: +31 (0) 208 08 3206

Norge

Amdipharm Limited

Tlf: +44 (0) 208 588 9131

Ελλάδα

Amdipharm Limited

Τηλ: +44 (0) 208 588 9131

España

Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

France

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES Tél: 01.47.04.80.46

Hrvatska

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Ireland

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Ísland

Amdipharm Limited

Sími: +44 (0) 208 588 9131

Italia

Amdipharm Limited Tel: +39 02 600 630 37

Κύπρος

Amdipharm Limited

Τηλ: +44 (0) 208 588 9131

Latvija

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Österreich

Amdipharm Limited

Tel: +43 (0) 800 298 022

Polska

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Portugal

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131


România

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Slovenija

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131

Slovenská republika

Amdipharm Limited

Tel.: +44 (0) 208 588 9131

Suomi/Finland

Amdipharm Limited

Puh/Tel: +44 (0) 208 588 9131

Sverige

Amdipharm Limited

Tel: +46 (0)8 408 38 440

United Kingdom (Northern Ireland)

Amdipharm Limited

Tel: +44 (0) 208 588 9131


Infoleht on viimati uuendatud