Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Padcev

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Padcev 20 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Padcev 30 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber enfortumabvedotiin (Enfortumabum vedotinum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi saamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Teised koostisosad on histidiin, histidiinvesinikkloriidmonohüdraat, trehaloosdihüdraat ja polüsorbaat 20.


Kuidas Padcev välja näeb ja pakendi sisu


Padcevi infusioonilahuse kontsentraadi pulber on valge kuni valkjas lüofiliseeritud pulber. Padcev on saadaval 1 klaasviaali sisaldavas karbis.


Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja:

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland


Tootja:

Astellas Ireland Co. Ltd Killorglin

Co Kerry V93 FC86

Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Belgiė/Belgique/Belgien Astellas Pharma B.V. Branch Tél/Tel: +32 (0) 2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel.: +370 37 408 681


България

Астелас Фарма ЕООД Teл.: +359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg Astellas Pharma B.V. Branch Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710


Česká republika Astellas Pharma s.r.o. Tel: +420 221 401 500

Magyarország Astellas Pharma Kft. Tel.: +36 1 577 8200


Danmark

Astellas Pharma a/s Tlf: +45 43 430355

Malta

Astellas Pharmaceuticals AEBE Tel: +30 210 8189900


Deutschland Nederland

Astellas Pharma GmbH Tel.: +49 (0)89 454401

Astellas Pharma B.V. Tel: +31 (0)71 5455745


Eesti

Biocodex OÜ

Tel: +372 6 056 014

Norge

Astellas Pharma

Tlf: +47 66 76 46 00


Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H. Tel.: +43 (0)1 8772668


España

Astellas Pharma S.A. Tel: +34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o. Tel.: +48 225451 111


France

Astellas Pharma S.A.S. Tél: +33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda. Tel: +351 21 4401320


Hrvatska

Astellas d.o.o

Tel: +385 1670 0102

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92


Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd. Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o Tel: +386 14011400


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Astellas Pharma s.r.o. Tel: +421 2 4444 2157


Italia

Astellas Pharma S.p.A. Tel: +39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: +358 (0)9 85606000


Κύπρος

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: +46 (0)40-650 15 00


Latvija

Biocodex SIA

Tel: +371 67 619365

United Kingdom (Northern Ireland) Astellas Pharma Co., Limited

Tel: +353 (0)1 4671555

Free call from Northern Ireland: 0800783 5018


Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA

.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Jälgitavus

Bioloogiliste ravimpreparaatide jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatava ravimi nimi ja partii number selgelt dokumenteerida.


Juhised valmistamiseks ja manustamiseks


Ühekordse annusega viaali manustamiskõlblikuks muutmine


 1. Tuleb järgida vähiravimite õige käsitsemise ja hävitamise korda.

 2. Lahuste manustamiskõlblikuks muutmisel ja ettevalmistamisel tuleb järgida aseptika nõudeid.

 3. Vajalik annus tuleb arvutada patsiendi kehakaalu alusel, et määrata kindlaks vajaminevate viaalide arv ja sobiv ravimi tugevus (20 mg või 30 mg).

 4. Ravim tuleb viaalis lahustada suunates võimaluse korral steriilse süstevee joa viaali seintele ja mitte otse lüofiliseeritud pulbri peale:

  1. 20 mg viaal: lisada 2,3 ml steriilset süstevett, et saada 10 mg/ml enfortumabvedotiini lahus.

  2. 30 mg viaal: lisada 3,3 ml steriilset süstevett, et saada 10 mg/ml enfortumabvedotiini lahus.

 5. Keerutage igat viaali ettevaatlikult käte vahel, kuni selle sisu on täielikult lahustunud. Laske

  viaali(de)l pärast manustamiskõlblikuks muutmist vähemalt 1 minuti seista, kuni mullid on kadunud. Viaali ei tohi loksutada.

 6. Kontrollige lahust visuaalselt nähtavate osakeste puudumise ja lahuse värvuse muutuste suhtes.

  Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema selge kuni veidi veiklev, värvitu kuni helekollane, ning ilma nähtavate osakesteta. Nähtavaid osakesi sisaldav või värvi muutnud viaal tuleb hävitada.


  Lahjendamine infusioonikotis


 7. Tõmmake viaali(de)st välja vajalik kogus manustamiskõlblikuks muudetud lahust ja kandke see üle infusioonikotti.

 8. Lahjendage enfortumabvedotiin 50 mg/ml (5%) dekstroosi , 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi või Ringer-laktaadii süstelahusega. Infusioonikott peab mahutama piisavas koguses lahust, et saada ravim lõpliku kontsentratsiooniga 0,3 mg/ml kuni 4 mg/ml enfortumabvedotiini.


  Enfortumabvedotiini lahjendatud lahust võib lahjendada polüvinüülkloriidist (PVC), etüülvinüülatsetaadist, polüolefiinist, nt polüpropüleenist (PP), intravenoosse infusiooni kottides või polüetüleenist (PE), glükool-modifitseeritud polüetüleentereftalaadist i.v. pudelites ja kasutada PVC- st infusioonisüsteemidega, mis sisaldavad plastifikaatorit (bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) või tris(2-etüülheksüül)trimellitaat (TOTM)), PE-st ja koos membraanfiltritega (ava suurus: 0,2–1,2 μm), mis koosnevad polüeetersulfoonist, polüvinüülideendifluoriidist või tselluloosiestrite segust.


 9. Lahjendatud lahuse segamiseks pöörake infusioonikotti ettevaatlikult ümber. Ravimit ei tohi loksutada

 10. Kontrollige ravimit infusioonikotis enne kasutamist visuaalselt osakeste puudumise või värvimuutuste suhtes. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema selge kuni veidi veiklev, värvitu kuni helekollane, ning ilma nähtavate osakesteta. Ärge kasutage infusioonikotti, kui märkate selles nähtavaid osakesi või värvimuutust.

 11. Ühekordse annusega viaali jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada.

  Manustamine


 12. Infusioon tuleb manustada 30 minuti jooksul intravenoosse infusioonisüsteemi kaudu. Mitte manustada intravenoosse kiirinfusiooni või boolussüstina.


  Manustamiskõlblikuks muudetud lahuse sobimatust ei ole täheldatud suletud ravimite ülekandesüsteemidega, mis sisaldavad akrüülonitriil butadieenstüreeni (ABS), akrüüli, aktiivsütt, etüleenpropüleen-dieenmonomeeri, metakrülaat/ABS-i, polükarbonaati, polüisopreeni, polüoksümetüleeni, PP-d, silikooni, roostevaba terast, termoplastelastomeeri.


 13. Ärge manustage sama infusioonisüsteemi kaudu samaaegselt teisi ravimeid.

 14. Manustamisel on soovitatav kasutada süsteemisiseseid või süstlafiltreid (ava suurus: 0,2–

1,2 µm, sobivad materjalid: polüeetersulfoon, polüvinüülideendifluoriid, tselluloosiestrite segu).


Hävitamine


Padcev on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.