Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Tasmar

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Tasmar 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

tolkapoon (tolcaponum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, mikrokristalne tselluloos, povidoon K30, naatriumtärklisglükolaat, laktoosmonohüdraat (vt lõik 2 “Tasmar sisaldab laktoosi”), talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate: metüülhüdroksüpropüültselluloos, talk, kollane raudoksiid, etüültselluloos, titaandioksiid (E171), triatsetiin, naatriumlaurüülsulfaat.


Kuidas Tasmar välja näeb ja pakendi sisu

Tasmar on kahvatu- või helekollast värvi ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tablett. Tableti ühele küljele on pressitud „TASMAR“ ja „100“. Tasmar on saadaval õhukese polümeerikattega tablettidena, mis sisaldavad 100 mg tolkapooni. Tabletid on blisterpakendites, 30 või 60 tabletti pakendis ja klaaspudelites, 30, 60, 100 või 200 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Meda AB

Pipers väg 2A S-170 09 Solna Rootsi


Tootja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Poola


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Chaussée de la Hulpe 166/ Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Luxembourg/Luxemburg Mylan EPD bvba/sprl Chaussée de la Hulpe 166/ Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11


България

Майлан ЕООД

бул. Ситняково 48, ет. 7

Офис сграда „Сердика Офиси“

1505 София

Тел: +359 2 44 55400

Magyarország Mylan EPD Kft. H-1138 Budapest, Váci út 150.

Tel.: +36 1 465 2100


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Evropská 2590/33C Prague 6 160 00

Czech Republic

Tel: +420 234 064 203


Danmark

Mylan Denmark ApS Borupvang 1

2750 Denmark

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited Upper Cross Road, Marsa, MRS 1542, Malta

Tel: +356 22983143


Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg v.d.H. Tel: + 49 6172 888 01

Nederland

Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20

NL-1186 DM Amstelveen Tel: +31 20 426 33 00


Eesti

Meda Pharma SIA Liivalaia 13/15 10118 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Norge

Mylan Healthcare Norge A/S Hagaløkkveien 26

N-1383 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00


Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Österreich

MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15

A-1110 Wien

Tel: + 43 1 86 390


España

Mylan Pharmaceuticals S.L. C/Plom, 2-4, 5ª planta 08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp.z o.o. ul. Postępu 21 B

02-676 Warszawa

Tel: +48 22 5466400


France

Mylan Medical SAS 40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda. Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4 1990-095 Lisboa

Tel:+351 214 127 200


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP PRODUCTS SRL Tel.: +40372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Dolenjska cesta 242c 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 23 63 180


Ísland Icepharma hf Box 906

S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika MEDA Pharma spol. s. r.o. Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Meda Pharma S.p.A. Via Felice Casati, 20 20124 Milano

Tel: +39 0261246987

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4 FI-02130 Espoo/ Esbo Puh/Tel: +358 20 720 9550


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige Meda AB Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900


Latvija

Meda Pharma SIA 101 Mūkusalas str. Rīga LV-1004

Tālr: +371 67616137

United Kingdom Mylan Products Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire,

EN6 1TL, UK

+44 (0) 1707 853000

Lietuva

Meda Pharma SIA Žalgirio str. 90-100 Vilnius LT-09303 Tel. + 370 52059367


Infoleht on viimati uuendatud


.