Koduleht Koduleht

Myfenax
mycophenolate mofetil

HINNAD

MYFENAX tablett 500mg N50

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 59,75 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Myfenax 250 mg kõvakapslid

mükofenolaatmofetiil


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

teadlik?

Preželatiniseeritud maisitärklis

Povidoon K-30 Kroskarmelloosnaatrium Magneesiumstearaat Kapsli kest

Kapsli kaas Indigokarmiin (E132) Titaandioksiid (E171) Želatiin

Kapsli keha

Punane raudoksiid (E172) Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Želatiin

Must tint, mis sisaldab: šellak, must raudoksiid (E172), propüleenglükool ja kaaliumhüdroksiid

Kuidas Myfenax välja näeb ja pakendi sisu


Kõvakapslid

Kapsli keha: karamellivärvi läbipaistmatu, millele on piki telge trükitud musta tindiga „250“. Kapsli kaas: kahvatusinine läbipaistmatu, millele on piki telge trükitud musta tindiga „M“.

Myfenax 250 mg kõvakapslid on saadaval PVC/PVdC-alumiinium blistrites pakendi suurustes 100, 300 või 100 x 1 kapslit karbis ja hulgipakendites, mis sisaldavad 300 kapslit (3 pakki 100 kapsliga).


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland


Tootjad

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13.

Debrecen H-4042 Ungari


Teva Operations Poland Sp. Z.o.o. Mogilska 80 Str.

31-546 Krakow Poola


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 5222900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

.