Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Byannli (previously Paliperidone Janssen-Cilag International)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


BYANNLI 700 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlis BYANNLI 1000 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlis paliperidoon (paliperidonum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

seostatud verehüüvete tekkega.


Kui teil esineb mõni neist seisunditest, pidage nõu oma arstiga, kes võib teile määratud annust kohandada või teid mõnda aega jälgimise all hoida.


Kuna seda ravimit kasutavatel patsientidel on väga harva esinenud teatud tüüpi infektsioonide vastu võitlemiseks vajalike vere valgeliblede hulga ohtlikku vähenemist, on võimalik, et teie arst kontrollib teie veres valgeliblede arvu.


Isegi juhul kui te varem talusite suukaudset paliperidooni või risperidooni, võib harvadel juhtudel pärast BYANNLI süstet esineda allergilisi reaktsioone. Pöörduge kohe abi saamiseks arsti poole, kui teil tekib lööve, kõriturse, sügelus või hingamisraskused, sest need nähud võivad viidata tõsisele allergilisele reaktsioonile.


See ravim võib põhjustada kehakaalu suurenemist või vähenemist. Kehakaalu märkimisväärne muutumine võib olla teie tervisele kahjulik. Teie arst peab regulaarselt kontrollima teie kehakaalu.


Kuna seda ravimit võtvatel patsientidel on esinenud suhkurtõve teket või olemasoleva suhkurtõve halvenemist, peab teie arst teid kontrollima vere suhkrusisalduse liigse suurenemise nähtude suhtes. Olemasoleva suhkurtõvega patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida veresuhkru sisaldust.


Kuna see ravim võib vähendada oksendamise tungi, on võimalik, et ravim varjab keha normaalset reaktsiooni mürgiste ainete sissevõtmisele või muudele meditsiinilistele seisunditele.


Katarakti operatsioonid

Kui teil on plaanis silmaoperatsioon, rääkige kindlasti oma silmaarstile, et te võtate seda ravimit. See on vajalik, sest katarakti (silmaläätse hägusus ehk hallkae) operatsiooni ajal võib juhtuda, et:


Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

image

teatada riiklikuteavitussüsteemi(vt Vlisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.


 1. Kuidas BYANNLIt säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Transportida ja hoida püstiasendis. Õiget suunda näitavad nooled ravimi karbil.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida BYANNLI sisaldab

  Toimeaine on paliperidoon.

  Üks BYANNLI 700 mg süstel sisaldab 1092 mg paliperidoonpalmitaati, mis vastab 700 mg paliperidoonile.

  Üks BYANNLI 1000 mg süstel sisaldab 1560 mg paliperidoonpalmitaati, mis vastab 1000 mg paliperidoonile.


  Teised koostisosad on: Polüsorbaat 20

  Polüetüleenglükool 4000 Sidrunhappe monohüdraat

  Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat

  Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) Süstevesi


  Kuidas BYANNLI välja näeb ja pakendi sisu

  BYANNLI on valge kuni valkjas toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlis. pH on ligikaudu 7,0. Enne ravimi süstimist loksutab arst või meditsiiniõde süstlit väga kiiresti, et tekiks

  suspensioon.


  Igas pakendis on 1 süstel ja 1 nõel.


  Müügiloa hoidja

  Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

  B-2340 Beerse

  Belgia


  Tootja

  Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30

  B-2340 Beerse

  Belgia


  Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


  België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: +32 14 64 94 11

  Lietuva

  UAB “JOHNSON & JOHNSON” Tel: +370 5 278 68 88


  България

  ”Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.:+359 2 489 94 00

  Luxembourg/Luxemburg

  Janssen-Cilag NV Tél/Tel: +32 14 64 94 11


  Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel:+420 227 012 227

  Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.:+36 1 884 2858


  Danmark

  Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 4594 8282

  Malta

  AM MANGION LTD. Tel: +356 2397 6000


  Deutschland

  Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

  Nederland

  Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111


  Eesti

  UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal Tel.: +372 617 7410

  Norge

  Janssen-Cilag AS Tlf: +47 24 12 65 00


  Ελλάδα

  Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε Tηλ: +30 210 80 90 000

  Österreich

  Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300

  España

  Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

  Polska

  Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 237 60 00


  France

  Janssen-Cilag

  Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

  Portugal

  Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


  Hrvatska

  Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

  România

  Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


  Ireland

  Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

  Slovenija

  Johnson & Johnson d.o.o. Tel: +386 1 401 18 00


  Ísland

  Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400


  Italia

  Janssen-Cilag SpA

  Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

  Suomi/Finland

  Janssen-Cilag Oy

  Puh/Tel: +358 207 531 300


  Κύπρος

  Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Tηλ: +357 22 207 700

  Sverige

  Janssen-Cilag AB Tfn: +46 8 626 50 00


  Latvija

  UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

  United Kingdom (Northern Ireland)

  Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444


  Infoleht on viimati uuendatud


  .

  Teave tervishoiutöötajatele


  Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele, kes peavad sellele lisaks lugema ka täielikku teavet ravimi kohta (ravimi omaduste kokkuvõtet).


  image

  image

  Kokkuvõte olulisest ohutusalasest teabest
  Loksutage süstlit, nii et süstli ots on suunatud üles, VÄGA KIIRESTI vähemalt 15 sekundit, tehke väike paus ja loksutage veelkord 15 sekundit.

  Transport ja säilitamine


  Karbi hoidmine püstiasendis transportimise ja säilitamise ajal parandab selle äärmiselt kontsentreeritud preparaadi suspendeerumisvõimet.


  Ettevalmistamine

  BYANNLI (iga 6 kuu järel manustatav paliperidoonpalmitaati aeglustatult vabastav süstesuspensioon) nõuab pikemaajalist ja tugevamat loksutamist võrreldes üks kord kuus süstitava paliperidoonpalmitaati aeglaselt vabastava süstesuspensiooniga.


  BYANNLIt süstib tervishoiutöötaja ühe süstena.


  BYANNLI on ette nähtud ainult

  intramuskulaarseks süstimiseks tuharalihasesse.  Annustamine

  Süstida BYANNLIt üks kord iga 6 kuu järel.


  Õhukese seinaga turvanõel

  On tähtis kasutada ainult õhukese seinaga turvanõela (1½ tolli, 20 G, 0,9 mm ×

  38 mm), mis on komplektis kaasas. See on mõeldud kasutamiseks ainult koos

  BYANNLIga.

  • Ärge jagage annust mitme süstekorra vahel.

  • Süstida aeglaselt sügavale lihasesse, vältides ravimi süstimist veresoonde.

  image

  Annusepakendi sisu Süstel


  Süstli otsakork Luer-ühendus


  Sõrmetugi


  Kolb


  Õhukese seinaga turvanõel

  image

  image

  image

  image

  image


  STOPP!


  1. Ettevalmistamine süstimiseks.

  Selle äärmiselt kontsentreeritud preparaadi suspendeerumiseks on vajalikud erisammud.


  Hoidke süstlit alati otsaga ülespoole.

  Et tagada ravimi suspendeerumine, loksutage süstlit järgmisel viisil:  Loksutage süstlit VÄGA KIIRESTI vähemalt 15 sekundit, tehke väike paus ja loksutage veelkord 15 sekundit.


  image


  Ei ole hästi segunenud


  Kontrollige, et On hästi segunenud suspensioonis ei oleks

  tahkeid osakesi


  piimjasvalge • Süstli külgedel ja tipus on

  näha tahket ravimit

  õhumulle • Ebaühtlane segu


  Ravim võib süstli ummistada. Kui see juhtub, loksutage süstlit, hoides seda otsaga ülespoole, VÄGA KIIRESTI vähemalt 15 sekundit, tehke paus ja seejärel loksutage veel 15 sekundit.

  • Lühikeste VÄGA KIIRETE üles- alla liigutustega

  • Lõdva randmega

  • Ühtlane, paks ja

  • On normaalne, kui näete

   • Suspensioon on vedel

  image

  Avage nõela pakend


  Tõmmake pakendi tagakülg lahti.

  Asetage pakend koos selles oleva nõelaga puhtale aluspinnale.


  Eemaldage süstli otsakork ja kinnitage süstlile nõel


  1. Hoidke süstlit, otsakork ülespoole.

  2. Keerake ja tõmmake korki.

  3. Hoidke süstlit Luer-ühenduse juurest.

  4. Keerake see turvanõela külge kerge päripäeva keerava liigutusega.


Kasutage ainult selle komplektiga kaasas olevat nõela.


 1. Tõmmake kolbi tagasi

 2. Hoidke süstlit püstiasendis.

 3. Tõmmake ettevaatlikult kolbi tagasi, et puhastada süstli ots selles olevast tahkest ravimist. See

kergendab kolvi liigutamist süstimise ajal.


Väljutage õhumullid

Suruge kolbi ettevaatlikult üles, kuni nõela otsa ilmub vedelikutilk.

image

image


2. Süstige kogu süstli sisu aeglaselt ja kontrollige Valige süstekoht tuhara ülemises välimises neljandikus ja puhastage lapiga

Ärge manustage ravimit ühegi teise manustamistee kaudu. Pühkige süstekohta alkoholilapikesega ja laske sel kuivada.

Kui süstekoht on puhastatud, ärge seda puudutage ega tuulutage ja ärge sellele puhuge.

Eemaldage nõelakate

Tõmmake nõelakate nõelalt otse maha.

Ärge keerake nõelakatet, sest sedasi võib nõel süstli küljest lahti tulla.

Süstige aeglaselt ja kontrollige

Vajutage kolvile aeglase, kindla ja pideva liigutusega, kuni kolb on täiesti lõpuni lükatud. Selleks kulub ligikaudu

30…60 sekundit.

Jätkake kolvile vajutamist, kui tunnete vastupanu. See on normaalne.


Tõmmake nõel lihasest välja.

image

3. Pärast süstimist

Nõela turvaline katmine

Kui süste on tehtud, kasutage pöialt või lamedat tasapinda nõela lukustamiseks turvamehhanismi sisse.

Nõel on turvaliselt kaetud, kui kuulsite klõpsuvat heli.


Korrektne hävitamine ja süstekoha kontroll Visake süstel selleks ette nähtud teravate esemete konteinerisse.

Süstekohal võib leiduda veidi verd või vedelikku. Vajutage nahale vati- või marlitupsuga, kuni veritsus on lõppenud.

Ärge hõõruge süstekohta.

Vajadusel katke süstekoht plaastriga.